Dnia 25 sierpnia 2008 roku zakończyło się szkolenie kobiet bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu miasta i gminy Skoki.
Szkolenia prowadzone były zgodnie z projektem „Lepsze jutro” realizowanym w ramach poddziałania 7.1.1 priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkolenia odbywały się przez okres 2 miesięcy. W okresie tym kobiety uczestniczyły w następujących szkoleniach:
– trening psychologiczny aktywizująco-doradczy,
– kurs w zakresie opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi,
– warsztaty kreowania wizerunku własnej osoby.

Mamy nadzieję, że szkolenia te w istotny sposób wpłyną na podniesienie statusu społecznego uczestniczek. Nowe umiejętności społeczne i wychowawcze poprawią relacje w rodzinie. Zwiększy się również ich aktywność zawodowa poprzez przełamanie barier psychologicznych oraz uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych.

Całość szkoleń dla 7 kobiet zakończyła się otrzymaniem zaświadczeń o ukończeniu kursów, których celem było przekazanie podstawowej wiedzy oraz kształtowanie praktycznych umiejętności i postępowania w zakresie opieki nad osobą starszą i niesamodzielną.

W organizacji w/w szkoleń z ramienia Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach udział wzięli:
– Maria Seidler- koordynator projektu
– Renata Kłosowska – księgowa
– Małgorzata Wojciechowska – pracownik socjalny
– Robert Rogaliński – pracownik socjalny
– Iwona Tyll – osoba do spraw promocji projektu.

Projekt „Lepsze jutro” jest pierwszym tego typu projektem realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach, jest to projekt systemowy i kolejne jego edycje realizowane będą w latach 2009-2013.

Iwona Tyll