1 marca tego roku pomiędzy Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy w Skokach a Województwem Wielkopolskim, została zawarta umowa o dofinansowaniu projektu pn.: „Przebudowa i zmiana przeznaczenia pomieszczeń parteru budynku byłego dworca PKP w Sławie Wielkopolskiej, gm. Skoki na cele społeczno-kulturalne”. Dofinansowanie do prac budowlanych zgodnie z umową wynosi 150 tys. zł.

Zadanie dotyczy przebudowy i zmiany przeznaczenia pomieszczeń parteru budynku byłego dworca PKP położonego w Sławie Wielkopolskiej. W wyniku realizacji operacji powstanie ogólnodostępna przestrzeń, którą lokalna społeczność, pod pieczą Biblioteki Publicznej w Skokach, będzie mogła wykorzystywać w celach społeczno-kulturalnych.

12 kwietnia w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych o wartości 334.500,21 zł.

Postęp prac skontrolował burmistrz Tadeusz Kłos.

Prace w budynku byłego dworca obejmują:

1. Prace budowlano-remontowe:

 • wykonanie rozbiórek ścian wewnętrznych, wykucie nowego otworu pod drzwi wejściowe, rozebranie posadzek i podłóg drewnianych, rozebranie okładzin ściennych z płytek ceramicznych, demontaż okładzin z płyt g-k i rozbiórkę rampy zewnętrznej wraz z wywozem i utylizacją materiałów rozbiórkowych;
 • wymurowanie nowych ścianek działowych i zamurowanie otworów po zdemontowanej stolarce;
 • wykonanie nowych posadzek cementowych wraz z izolacjami przeciwwilgociowymi i termicznymi oraz montaż nowych podłóg ceramicznych;
 • montaż sufitów podwieszanych;
 • wykonanie nowych tynków cementowo-wapiennych wraz z gładziami gipsowymi i dwukrotnym malowaniem ścian wewnątrz budynku;
 • wymiana stolarki drzwiowej oraz okiennej wraz z montażem nowych drzwi zewnętrznych;
 • wykonanie nowych schodów zewnętrznych;
 • wykonanie okładzin ceramicznych ścian pomieszczeń mokrych: węzła sanitarnego, kotłowni i wnęki aneksu kuchennego.

2. Instalacji sanitarnych: wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania obejmujących:

 • wykonanie nowego przyłącza  kanalizacji sanitarnej do istniejącego zbiornika na ścieki wraz  z demontażem i ponownym ułożeniem nawierzchni placu z kostki betonowej;
 • demontaż starej instalacji wodno-kanalizacyjnej;
 • wykonanie wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z podejściami pod przybory sanitarnej;
 • montaż nowych przyborów sanitarnych;
 • montaż technologii kotłowni;
 • wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami;
 • wykonanie instalacji wentylacyjnej.

3. Instalacji elektrycznych obejmujących:

 • demontaż starych instalacji elektrycznych;
 • wykonanie nowej instalacji oświetleniowej;
 • wykonanie nowej instalacji siłowej;
 • montaż tablic rozdzielczych wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi;
 • montaż instalacji okablowania strukturalnego;
 • montaż linii zasilającej.

Zakończenie robót budowlanych planowane jest na lipiec 2023 r.