30 maja odbyła się sesja absolutoryjna. Rada Miejska Gminy Skoki wyraziła pozytywną ocenę pracy Burmistrza Miasta i Gminy Skoki w wydatkowaniu publicznych pieniędzy, głosując jednogłośnie za udzieleniem wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skoki za 2022.

Sesja absolutoryjna jest to sesja, której przebieg jest ściśle określony. Procedura absolutoryjna to skomplikowany proces poprzedzony wieloma działaniami i uzyskaniem opinii:

  • Burmistrz w I kwartale przygotował sprawozdanie z wykonania budżetu roku poprzedniego, które opiniuje Regionalna Izba Obrachunkowa.
  • Komisja Rewizyjna oceniała sprawozdanie i sporządziła wniosek o udzielenie absolutorium, a ten zaopiniowany został przez Regionalna Izbę Obrachunkową.
  • Po wykonaniu tych czynności Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Gminy Skoki skierowała do radnych wniosek o udzielenie absolutorium za rok 2022 pozytywnie oceniając wykonanie zaplanowanych działań w budżecie na roku 2022.
  • Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała dokumenty przedłożone zarówno przez Burmistrza i Komisję Rewizyjną. Stałe komisje Rady Miejskiej Gminy Skoki również wyraziły pozytywną opinie w tym zakresie.

Przed udzieleniem absolutorium Burmistrz Miasta i Gminy Tadeusz Kłos przedstawił Raportu o stanie Miasta i Gminy Skoki na 2022 rok:

Dokument ten obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza, a w szczególności realizacji polityki gospodarczej, społecznej, oświatowej, kulturalnej i sportowej gminy. Zgodnie z procedurą, przedstawienie Raportu zakończyła debata na jego temat, w której radni oraz jeden z mieszkańców zajęli swoje stanowisko. Następnie w wyniku przeprowadzanego głosowania Radni jednomyślnie udzielili Burmistrzowi wotum zaufania.

Podjęto również uchwałę w sprawie kontynuacji członkostwa Gminy Skoki w Stowarzyszeniu „Dolina Wełny” działającym jako Lokalna Grupa Działania. Dzięki temu gmina będzie mogła korzystać ze wsparcia Stowarzyszenia w aplikowaniu o środki z funduszy europejskich.

Zanim to wszystko nastąpiło, na początku sesji nowo wybrany Komendant Hufca Wągrowiec Jacek Śrama złożył podziękowania skockim władzom samorządowym za aktywną współpracę w latach 2019-2023 i tworzenie warunków dla rozwoju i samorealizacji dzieci i młodzieży zrzeszonej w Związku Harcerstwa Polskiego.

Poniżej galeria zdjęć z sesji, autor Karolina Stefaniak: