1 marca odbyła się 40 sesja Rady Miejskiej Gminy Skoki, podczas której podjęto uchwały w sprawie:

 • wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2022,
 • wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Skoki na 2022-2036,
 • zwolnienia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach z dokonywania wpłaty do budżetu Gminy nadwyżki środków obrotowych ustalonej na koniec 2021 roku.
 • wyrażenia zgody na ustanowienie na czas nieoznaczony nieodpłatnej służebności przejazdu i przechodu oraz zbycie nieruchomości położonej w Kakulinie.

Zmianami w uchwale budżetowej na rok 2022 zwiększono wydatki budżetu Gminy o kwotę 1.578.862,72 zł, po zmianach wydatki ogółem wynoszą 61.150.754,27 zł. Dochody budżetu Gminy zwiększono o kwotę 2.686.759,72 zł., po zmianach dochody ogółem wynoszą 57.222.944,57 zł.

Zmiany budżetowe dotyczyły:

Uzyskaniem dofinansowania na realizację zadania pn.:

 • „Budowa miejsca aktywności integracji w Rejowcu, gm. Skoki” wprowadzono dochody w wysokości 9.388 zł. W ramach zadania planuje się budowę placu utwardzonego kostką betonową oraz budowę pergoli wraz z montażem ławostołów. Finansowanie zadania przedstawia się w następujący sposób:
  • 9.388 zł dotacja, w tym: 7.980 zł ze środków UE – Europejski Fundusz Morski i Rybacki, 1.408 zł ze środków budżetu państwa, 10.612 zł – wkład własny Gminy Skoki: z tego 9.851 zł wydatki kwalifikowalne, 761 zł wydatki niekwalifikowalne. 
 • „Cyfrowa Gmina” wprowadzono dofinansowanie w ramach projektu grantowego w wysokości 100.000 zł. Gmina Skoki otrzymane środki przeznaczy na zakup serwera, macierzy dyskowej, oprogramowania serwerowego i bazodanowego oraz diagnozy cyberbezpieczeństwa.

W związku z planowanym ubieganiem się przez Gminę Skoki o dofinansowanie zadania dot.:

 • Remontu pomieszczeń budynku szatniowo – sanitarnego na Stadionie Miejskim w Skokach przy ul. Parkowej. Gmina będzie ubiegać się o środki Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Szatnia na medal”. W związku z czym wprowadzono wydatki w kwocie 270.000 zł na realizację ww. zadania, z czego:
  • 170.000 zł – wkład własny Gminy Skoki,
  • 100.000 zł – wnioskowana dotacja.
 • W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenów sportowo – rekreacyjnych sołectwa Bliżyce” w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” XII edycji konkursu pn. „Pięknieje wielkopolska wieś” wprowadzono do budżetu Gminy wydatki majątkowe 35.000 zł z przeznaczeniem na realizację tego zadania, z czego:
  • 20.000 zł wnioskowana dotacja,
  • 15.000 zł wkład wiosny Gminy Skoki.

Zmiany w uchwale budżetowej na 2022 dotyczyły również:

 • Wprowadzenia do budżetu niewykorzystanej przez Powiat Wągrowiecki w 2021 dotacji 636.527,72 zł na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa nr 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna”. Środki te zostaną ponownie przekazane na realizację zadnia w tym roku budżetowym.
 • Zwiększenia o 1.900.000 zł wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych z uwagi na wzrost podstawy opodatkowania.
 • Wprowadzenia dochodów 40.844 zł z tytułu refundacji kosztów dotacji przedszkolnej ponoszonej przez Gminę Skoki na dzieci będące mieszkańcami Gminy Wągrowiec i Kłecko oraz Miasta Wągrowiec a uczęszczającymi do Przedszkola Publicznego im. Tęczowa Łąka w Jabłkowie.
 • Wprowadzenia wydatków 45.000 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów pod infrastrukturę wodociągową od osób prywatnych w Pawłowie Skockim zajętych przez studnię wody oraz infrastrukturę techniczną z nią związaną.
 • Zwiększenia o 88.220 zł wydatków planowanych na wypłatę diet radnym oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej Gminy Skoki zgodnie z podjętymi w 2021 r. Uchwałami Nr XXXV/307/2021 w sprawie ustalenia wysokości diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Skoki oraz Nr XXXV/308/2021 w sprawie ustalenia wysokości diety dla radnych Rady Miejskiej Gminy Skoki,
 • W związku z podwyższeniem podstawowej kwoty bazowej zwiększono o 96.076 zł wydatki planowane na wypłatę diet sołtysom z terenu Gminy Skoki,
 • Zwiększenia o 125.279 zł wydatków planowanych na wynagrodzenia pracowników Urzędu,
 • Zaplanowania wydatków 15.000 zł na wykonanie pomieszczenia magazynowego w kotłowni budynku Urzędu,
 • Wprowadzenia wydatków 40.844 zł z tytułu refundacji kosztów dotacji przedszkolnej ponoszonej przez Gminę Skoki na dzieci będące mieszkańcami Gminy Wągrowiec i Kłecko oraz Miasta Wągrowiec, a uczęszczającymi do Przedszkola Publicznego im. Tęczowa Łąka w Jabłkowie,
 • Wprowadzenia wydatków 25.416 zł z tytułu refundacji kosztów dotacji przedszkolnej ponoszonej przez Miasto Wągrowiec na dzieci będące mieszkańcami Gminy Skoki a uczęszczającymi do niepublicznych przedszkoli na terenie Miasta Wągrowiec,
 • Zwiększenia o 54.000 zł wydatków planowanych na udzielenie dotacji celowej na prowadzenie żłobków działających na terenie Gminy Skoki,
 • Zaplanowania wydatków w wysokości 12.000 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na działania służące zwiększeniu zasobów wodnych,
 • Zwiększania o 42.000 zł wydatków planowanych na ten cel tj. opłaty za odpady odbierane z budynków użyteczności publicznej w związku ze wzrostem stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomościach niezamieszkałych,
 • zwiększenia o 49.445 zł wydatków planowanych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Skoki oraz o 1.555 zł wydatków planowanych na odbiór odpadów z koszy ulicznych. Zwiększenie środków na ten cel związane jest ze wzrostem od 1 stycznia br. cen za zagospodarowanie odpadów komunalnych w Międzygminnym Składowisku Odpadów Komunalnych w Tomaszewie.  
 • Zwiększenia o 16.500 zł wydatków związanych z realizacją programu Czyste Powietrze tj. na działania promocyjne – informacyjne oraz zakupy związane z prowadzeniem punktu informacyjnego,
 • Zaplanowania wydatków w kwocie 24.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie trejażu stalowego przy ul. Wągrowieckiej w Skokach, będzie to zagospodarowanie terenu przy figurze.
 • Zwiększenia o 10.000 zł wydatków planowanych na zakup węgla do świetlic wiejskich na terenie Gminy,
 • Zaplanowania środki w kwocie 12.000 zł na wydatki związane z redagowaniem miesiączka „Wiadomości Skockie”.

Radni przyjęli również sprawozdania z:

 • Działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za rok 2021.
  oraz
 • z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2021.

Minutą ciszy uczczono Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” oraz pamięć ofiar rosyjskiej agresji na Ukrainę.