W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych ogłoszonych w Biuletynie Informacji Publicznej o zasięgu ogólnopolskim, zawarto umowy na wykonanie usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

Zakup kruszywa betonowego  – 2.000 ton.

Usługa obejmuje zakupu kruszywa wraz z dostawą na plac składowy przy ulicy Dworcowej w Skokach.
Na ogłoszony przetarg została złożona 1 oferta przez firmę EKO- ZEC z siedzibą w Poznaniu, która zaproponowała dostawę jednej tony kruszywa w cenie 46,74 zł brutto. Wartość całego zamówienia to kwota 93.480 zł.
Zadanie to jest w trakcie realizacji. 

Transportu kruszywa z placu składowego przy ul. Dworcowej w Skokach na wskazane do remontu odcinki dróg gruntowych.

Usługa obejmuje transport samochodem ciężarowym kruszywa oraz prace koparko ładowarki przy jego załadunku i rozgarnięciu w terenie.
Na ogłoszony przetarg wpłynęły 4 oferty. Najtańsza z nich złożona przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Mateusz Włodarczyk z siedzibą w Rogoźnie została wyceniona na 69.064,50 zł, a najdroższa na 133.332 zł.
Prace te są już częściowo wykonywane.

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych.

Usługę na drogach gminnych będzie świadczyła Firma Budowlano – Remontowa Dariusz Białobrzycki z Gniezna. Firma wyceniła wykonanie remontu 1 m2 asfaltu na kwotę 109,47 zł brutto. Druga złożona oferta w tym postępowaniu zawierała cenę 119,31 zł brutto za 1 m2.
Rozpoczęcie prac nastąpi po uruchomieniu produkcji masy asfaltowej, którą będą klejone ubytki w nawierzchni drogi.

Równanie i wałowanie dróg o nawierzchni gruntowej.

Usługa ma być wykonywana na odcinku 94,6 km w okresie wiosennym i 30 km w okresie letnio – jesiennym.
Zgodnie z wynikiem przetargu usługę świadczyć będzie Przedsiębiorstwo Transportowo – Drogowe Krzysztof Włodarczych z Wągrowca. Cena łączna to kwota 69.317 zł brutto. Pozostałe oferty zostały wycenione na 72.491,04 zł i 77.494,43 zł.
Przy wystąpieniu odpowiednich warunków gruntowych planowane jest rozpoczęcie prac w marcu, a zakończenie do końca kwietnia.

Informujemy, iż prace te będą prowadzone wyłącznie na drogach gminnych, których gmina Skoki jest zarządcą. Będą one wykonywane sukcesywnie w miarę zaistniałych potrzeb i możliwości finansowych.

Utrzymaniem i finansowaniem remontu dróg powiatowych na terenie gminy, których stan techniczny w wielu przypadkach odbiega od normy zajmuje się Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu, a ciągów dróg wojewódzkich nr 196 i 197 przebiegających przez gminę Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.    

Przypominamy także, że ogłoszenia w postępowaniach przetargowych można śledzić w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Skoki w zakładce Przetargi i Zamówienia – Zamówienia poniżej 130.000 zł.