Budżet gminy Skoki na 2021

Uchwałą nr XXIV/205/2020 z 22 grudnia 2020 Rada Miejska Gminy Skoki uchwaliła budżet Gminy na rok 2021. Łączne dochody budżetu ustalono na kwotę 56.318.777,00 zł, a łączne wydatki budżetu na 60.380.255,37 zł.

Na kwotę 56.318.777,00 zł dochodów budżetu składają się:
– dochody bieżące w kwocie 54.375.877 zł,
– dochody majątkowe w kwocie 1.942.900,00 zł.

Dochody budżetu tworzą między innymi:

 • Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami- 15.580.152,00 zł
 • subwencje, w tym oświatowa ogólna i wyrównawcza – 12.770.366,00 zł.
 • Wpływy z tytułu podatków i opłat, w tym min z:
  • udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 7.251.087,00 zł,
  • udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 600.000,00 zł,      
  • podatku od nieruchomości – 10.407.861,00 zł, w tym
   • od osób prawnych – 8.162.910,00 zł,
   • od osób fizycznych – 2.244.951,00 zł,
  • podatku rolnego – 716.926,00 zł,
  • podatku leśnego – 255.417,00 zł,
  • podatku od środków transportowych – 198.181,00 zł
  • podatku od czynności cywilnoprawnych – 422.000,00 zł
  • opłaty skarbowej – 40.000,00 zł,
  • opłaty targowej –  27.992,00 zł,
  • opłaty eksploatacyjnej – 180.000,00 zł,
  • opłaty za zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych – 160.000,00 zł
  • innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – 505.000,00 zł
 • Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste oraz z tytułu najmu i dzierżawy – 805.300,00 zł,
 • Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – 1.925.700,00 zł.
 • Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 3.200.000,00 zł.

W ramach wydatków budżetowych wynoszących 60.380.255,37 zł planuje się m.in. wydatki na:

 1. Rolnictwo i łowiectwo – 1.154.500,00 zł, w tym:
  • wydatki bieżące – 114.500,00 zł, z czego min. dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie i konserwację urządzeń wodno melioracyjnych- 65.000,00 zł, roboty awaryjne na rurociągach, rowach i przepustach – 20.000,00 zł, składka na rzecz Gminnej Spółki Wodnej- 8.000,00zł i wpłata na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej- 15.000,00 zł,
  • wydatki majątkowe – 1.040.000,00 zł
 2. Leśnictwo – 50.000 zł, na bieżące na utrzymanie lasów komunalnych i uzupełnienie zalesienia
 3. Transport i łączność – 4.362.318,22 zł, w tym:
  • Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe- wydatki bieżące: dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej – 254.668,22 zł
  • Infrastruktura kolejowa- 423.450,00 zł, w tym:
   • wydatki bieżące- 23.450,00 zł  
   • wydatki majątkowe- 400.000,00 zł
  • Drogi publiczne powiatowe- 1.000.000,00 zł, w tym: wydatki majątkowe dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na „Rozbudowę ulicy Antoniewskiej w Skokach– 1.000.000,00 zł
  • Drogi publiczne gminne – 2.684.200,00, w tym:
   • wydatki bieżące na remonty, oznakowanie i bieżące utrzymanie dróg, łącznie z równaniem dróg gruntowych i ścinką  poboczy oraz utrzymaniem przejezdności dróg i ulic w okresie zimowym – 731.200,00 zł
   • wydatki majątkowe – na przebudowę i budowę dróg – 1.953.000,00  zł
 4. Turystykę – 153.700,00 zł, w tym:
  wydatki bieżące związane z rozwojem turystyki w ramach przynależności do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”- zł, na organizacją rajdów, wycieczek pieszych i zawodów przełajowych łącznie z zakupem map, przewodników i nagród dla uczestników- 153.700,00 zł  
 5. Gospodarkę mieszkaniową – 363.500,00 zł, w tym:
  • na remonty bieżące oraz na utrzymanie budynków komunalnych i przygotowanie budynków i mieszkań do sprzedaży – 278.500,00 zł
  • wydatki majątkowe na modernizację budynków komunalnych – 85.000,00 zł
 6. Działalność usługową – 225.000,00 zł, w tym: na wydatki bieżące związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego, ekspertyz, analiz i opinii – 225.000,00 zł
 7. Administrację publiczną – 6.360.515,05 zł, w tym:
  • wydatki bieżące na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, które Gmina ma otrzymać w roku 2021 z budżetu państwa – 86.294,00 zł
  • na działalność bieżącą Rady Miejskiej – 181.580,00 zł,
  • na działalność Urzędu Miasta i Gminy –  5.543.368,59 zł, z czego:
   • na bieżącą działalność Urzędu – 5.249.368,59 zł
   • wydatki majątkowe – 294.000,00 zł
  • na bieżącą promocję Gminy – 88.800,00 zł
  • na pozostałą działalność związaną z bieżącą działalnością Urzędu, łącznie z wpłatą na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, dietami dla sołtysów oraz wynagrodzeniem osobowym pracowników interwencyjnych i robotników publicznych – 460.472,46 zł
 8. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa (prowadzenie i aktualizowanie spisu wyborców) – 1.892,00 zł
 9. Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 219.900,00 zł, w tym:
  • wydatki bieżące na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 219.400,00 zł
  • obrona cywilna – 500,00 zł
 10. Obsługę długu publicznego – 508.194,42 zł, w tym:
  • na obsługę zadłużenia Gminy– odsetki od spłacanych pożyczek i kredytów- 300.000,00 zł
  • wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 208.194,42 zł
 11. Różne rozliczenia – 893.000,00 zł, w tym:
  • rezerwy na wydatki bieżące – 390.000,00 zł
  • rezerwy na wydatki majątkowe – 500.000,00 zł
  • różne rozliczenia finansowe – 3.000,00 zł.
 12. Oświatę i wychowanie – 17.362.034,26 zł, w tym na działalność:
  • Szkół podstawowych– 10.410.076,26 zł, z czego:
   • wydatki bieżące- 10.410.076,26 zł, w tym:
   • na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Skokach – 7.939.857,26zł,
   • na dotację dla Stowarzyszenia Edukacyjnego „Tęcza” – 2.465.219,00 zł,
   • na remonty w budynkach szkolnych Stowarzyszenia Edukacyjnego „Tęcza” – 5.000 zł.
  • Przedszkoli – 4.852.451,00zł, z czego:
   • wydatki bieżące – 4.815.451.00 zł, w tym:
   • na utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Skokach –  2.091.076,00 zł,
   • na dotację dla Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzanowie – 850.382,00zł,
   • na dotację dla Niepublicznego Przedszkola Językowego w Skokach – 614.165,00 zł
   • na dotację dla Stowarzyszenia Edukacyjnego „Tęcza”– 1.259.828,00 zł
  • wydatki majątkowe- 37.000,00 zł na modernizację  budynku Przedszkola Samorządowego w Skokach
  • dowożenie uczniów do szkół- 692.789,00 zł
  • dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 39.297,00 zł
  • na funkcjonowanie Stołówki Szkolnej i Przedszkolnej – 530.000,00 zł
  • na realizacje zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 75.133,00 zł zł
  • na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej Stowarzyszenia „Tęcza” 758.788,00 zł   
  • pozostała działalność – 3.500,00 zł
 13. Ochronę zdrowia – 305.575 zł, w tym wydatki bieżące – 305.575,00 zł, z czego:
  • dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na realizację „Programu profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego”- 25.075,- zł
  • na zwalczanie narkomanii – 20.00,00 zł
  • na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 140.000,00 zł, w tym:
   • na wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i osób prowadzących zajęcia z dziećmi oraz finansowanie konsultacji i porad specjalistów 91.240,00 – zł,
   • utrzymanie świetlic środowiskowych i inna działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 48.760,00 zł
   • dotacja na pomoc hospicyjno-paliatywną – 20.000,00 zł,
   • na utrzymanie budynku byłego Gminnego Ośrodka Zdrowia i udzielania pomocy hospicyjno-paliatywnej i świadczeń rehabilitacyjnych – 100.500,00 zł
 14. Pomoc społeczną – 2.969.351,00 zł, w tym:
  • na opłatę za pobyt 16 mieszkańców Gminy w Domu Pomocy Społecznej – 540.000,00 zł – na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 26.533,00 zł
  • na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 220.997,00 zł
  • na dodatki mieszkaniowe – 200.000,00 zł
  • na zasiłki stałe – 271.780,00 zł
  • na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.066.665,00 zł
  • na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 499.200,00 zł
  • na pomoc w zakresie dożywiania – 85.000,00 zł
  • na pozostałą działalność – 59.176,00 z
 15. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 41.500,00 zł, w tym wydatki bieżące na utrzymanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych- 41.500,00 zł
 16. Edukacyjną opiekę wychowawczą – 10.000,00 zł, w tym bieżąca działalność na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży – 10.000,00 zł
 17. Rodzinę – 15.900.742,01 zł, w tym wydatki bieżące:
  • na świadczenia wychowawcze – 11.405.400,00 zł
  • na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.135.100,00 zł
  • na wspieranie rodziny- 174.376,01 zł
  • na rodziny zastępcze – 84.000,00 zł
  • na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 30.666,00 zł
  • na działalność placówek opiekuńczo wychowawczych; żłobki i oddziały żłobkowe – 71.200,00 zł
 18. Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska- 7.319.849,41 zł, w tym na:
  • Gospodarkę ściekową i ochronę wód – 2.231.871,42 zł, z czego:
   • wydatki bieżące- 1.591.871,42 zł, w tym min: – wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” – 1.510.171,42 zł
   • wydatki majątkowe – 640.000,00 zł
  • Gospodarkę odpadami- 3.870.637,99 , z czego: wydatki bieżące – 3.862.637,99 zł, w tym:
   • koszty wynagrodzeń pracowników zajmujących się odpadami oraz koszty pracownika na PSZOK – 221.100,00 zł.
   • koszty utrzymania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz koszty odbioru, odzysku i unieszkodliwiania selektywnie zebranych i zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych i niezamieszkałych nieruchomości- 3.641.537,99 zł
  • wydatki majątkowe- 8.000,00 zł
  • oczyszczanie miasta i wsi – 50.000,00 zł
  • utrzymanie zieleni w mieście i gminie – 248.000,00 zł
  • ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 83.340,00 zł,
  • schroniska dla zwierząt – 126.500,00 zł,
  • oświetlenie ulic, placów i dróg – 625.000,00 zł, z czego wydatki bieżące 520.000 zł i wydatki majątkowe- 105.000,00 zł
  • pozostała działalność z zakresu gospodarki odpadami – 56.5000,00 zł, tj. wydatki bieżące – 16.500,00 zł oraz wydatki majątkowe dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem wyrobów zawierających azbest – 40.000,00 zł
  • pozostała działalność – utrzymania szaletu miejskiego, chaty biwakowej i wynagrodzenie pracownika na targowisku – 28.000,00 zł
 19. Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 1.427.814,00 zł, w tym wydatki bieżące:
  • pozostałe zadania w zakresie kultury – dotacja na działania na rzecz  zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym, aktywizacji oraz poprawy stanu fizycznego i psychicznego seniorów- 55.000,00 zł
  • domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 184.000,00 zł,  
  • Biblioteki – dotacja na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej 937.454,00 zł
  • pozostała działalność w zakresie kultury – 251.360,00 zł, z czego min:
   – organizacja imprez w sołectwach, współpraca z zagranicą, wydawnictwo „Wiadomości Skockich”- 161.360,00 zł
  • wspieranie działań z zakresu upowszechniania kultury – 90.000,00 zł
 20. Kulturę fizyczną – 750.870,00  zł, w tym: wydatki bieżące – 590.000,00 zł, z czego:
  • obiekty sportowe – 161.970,00 zł, w tym wydatki bieżące na utrzymanie Stadionu Gminnego i Orlika – 106.670,00 zł oraz wydatki na wynagrodzenia i składki od nich należne obsługi stadionu i „Orlika”- 55.300,00 zł
  • zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 155.000,00 zł, w tym: na realizację zadania w zakresie wspierania kultury fizycznej i sportu, które zostaną zlecone na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego- 155.000,00 zł
  • pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej – 433.900,00 zł, w tym:
   – wydatki bieżące m.in. na nagrody dla uczniów, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe, wydatki na zakup sprzętu sportowego, dofinansowanie uczniowskich klubów sportowych, utrzymanie placów zabaw i drobne remonty na wiejskich boiskach sportowych, organizacje turniejów sportowych oraz przejazdy na zawody, obsługa plaży i szaletów nad jez. „Włókna”– 273.900,00 zł
  • wydatki majątkowe na pozostałą działalność– 160.000,00 zł.

Deficyt budżetowy, czyli różnica pomiędzy ogólną sumą dochodów i łączną kwotą wydatków, wyniesie 4.061.478,37 zł i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę oraz spłatą pożyczki udzielonej w 2019 roku Gminnej Bibliotece Publicznej, które wyniosą 4.995.478,37 zł. Pozostała kwota przychodów, tj. 934.000,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych.
Dla porównania i informacji czytelników podajemy, że budżet Gminy na rok 2019 w chwili uchwalenia przez Radę Miejską wynosił 47.677.702,00   zł po stronie dochodów i 53.910.813,87 zł po stronie wydatków, a na miniony rok 2020 odpowiednio- 53.943.588,00 zł po stronie dochodów i 56.550.871,91 po stronie wydatków.

Wydatki inwestycyjne (majątkowe)
zaplanowane na 2021

W ramach budżetu Miasta i Gminy Skoki na rok 2021 zaplanowano realizację inwestycji i zadań o charakterze inwestycyjnym o łącznej wartości 6.324.000,00 zł, w tym:

 1. W Dziale: Rolnictwo i łowiectwo – 1.040.000,00 zł, w tym:
  • Rozbudowa sieci wodociągowych w Sławicy – 485.000,00 zł; 
  • Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu w Sławie Wlkp. – 400.000,00 zł;       
  • Budowa stawu w Bliżycach – 20.000,00 zł;
  • Opracowanie dokumentacji inwestycji zapobiegających skutkom suszy – 15.000,00 zł,
  • Budowa kanalizacji sanitarnej w Potrzanowie do ulicy Borówiec i Nowy Borówiec wraz z osiedlem przy Przedszkolu – 120.000 zł.
 2. W Dziale: Transport i łączność – 3.353.000 zł, w tym:
  • Modernizacja budynku byłego dworca PKP w Sokach – 400.000,00 zł;
  • Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na zadanie „Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa nr 1656P) do mostu na rzece Mała Wełna – 1.000.000,00 zł;
  • Dokumentacja przygotowawcza inwestycji drogowych – 135.000,00 w tym:
   • na Przebudowę drogi gminnej Sława Wlkp. – Potrzanowo – 100.000,00 zł,
   • na Przebudowę drogi gminnej w Lechlińskich Hubach – 25.000,00 zł;
  • Zakup lub zamiana nieruchomości pod drogi i inwestycje – 50.000,00;
  • Budowa chodnika w Rościnnie – 20.000,00 zł;
  • Zakup wiat przystankowych – 10.000,00 zł;  
  • Budowa ciągów pieszo – rowerowych Skoki – Sława Wlkp.; Sława Wlkp. – Rejowiec; Skoki – Roszkowo – 100.000,00 zł;
  • Wykup gruntów na cele drogowe – ul. Polna i Rogozińska – 300.000,00 zł;
  • Przebudowa drogi gminnej w Brzeźnie – 20.000,00 zł;
  • Przebudowa drogi gminnej Jabłkowo- Pomarzanki – 100.000,00 zł;
  • Przebudowa drogi gminnej w Jagniewicach – 500.000,00 zł;
  • Budowa ul. Polnej w Skokach – 718.000,00 zł.
 3. W Dziale: Gospodarka mieszkaniowa – 85.000,00 zł, w tym:
  • Modernizacja źródła ogrzewania – Skoki ul Zamkowa 9 – 50.000,00 zł;
  • Modernizacja  budynku mieszkalnego – Chociszewo 10 – 35.000,00 zł.
 4. W Dziale: Administracja publiczna – 294.000,00 zł, w tym:
  • Zakup nowych zestawów komputerowych na stanowiska robocze w Urzędzie Gminy – 30.000,00 zł;
  • Zakup UPS do serwerowni UMIG – 5.000,00 zł;
  • Zakup laptopa do obsługi przetargów – 4.500,00 zł;
  • Zakup laptopa do okienka podawczego – 4.500,00 zł;
  • Przebudowa holu w budynku UMiG w Skokach – 250.000,00 zł.
 5. W Dziale: Różne rozliczenia – 500.000,00 zł, w tym:
  • Rezerwa na zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w trakcie roku – 500.000,00 zł.
 6. W Dziale: Oświata i wychowanie – 37.000,00 zł, w tym:
  1. Modernizacja  budynku Przedszkola im. Kubusia Puchatka – 37.000,00 zł.
 7. W Dziale: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 855.000,00 zł, w tym:
  • Opracowanie dokumentacji technicznej na Budowę kanalizacji sanitarnej w Skokach- rejonie ulic. Brzoskwiniowej, Malinowej i Czereśniowej  – 70.000,00 zł;
  • Budowa kanalizacji sanitarnej w Sokach – ul. Antoniewska do rzeki Mała Wełna – 50.000,00 zł;
  • Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej następujących zadań:
   • Budowa oświetlenia drogowego w Sławicy – 50.000,00 zł,
   • Budowa oświetlenia drogowego w Sławie Wlkp. – Osiedle – 50.000,00 zł.
  • Wykonanie separatora wraz z piaskownikiem przy ul Rogozińskiej (PSZOK) – 40.000,00 zł;
  • Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji pomiędzy przepompownią ścieków na ul. Piaskowej a Kazimierza Wielkiego w Skokach – 20.000,00 zł;
  • Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Polnej i Topolowej w Skokach – 400.000,00 zł;
  • Rekultywacja jezior – 60.000,00 zł;
  • Zakup pojemników na nakrętki – 8.000,00 zł;
  • Dokumentacja przygotowawcza inwestycji z zakresu ochrony środowiska – 7.000,00 zł;
  • Dotacje na inwestycje związane z zakupem i montażem odnawialnych źródeł energii – 40.000,00 zł;
  • Aktualizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miast i Gminy Skoki – 15.000,00 zł
  • Budowa oświetlenia drogowego przy boisku w Lechlinie – 5.000,00 zł;
  • Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacja wyrobów zawierających azbest – 40.000,00 zł
 8. W Dziale: Kultura Fizyczna – 160.000,00 zł, w tym:
  • Budowa piłkochwytów boisk na terenie Gminy – 20.000,00 zł;
  • Budowa placu zbaw na terenie Gminy – 100.000,00 zł;
  • Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw – 30.000,00 zł;

Edmund Lubawy
Skarbnik Gminy Skoki Anna Kałek – Witucka