15 grudnia odbyła się sesja budżetowa Rady Miejskiej Gminy Skoki. Radni jednogłośnie przyjęli budżet na 2023 r.

Podjęcie uchwały budżetowej poprzedziły prace nad projektem budżetu, który sporządza Burmistrz uwzględniając wskazania Rady Gminy i zasady prawa budżetowego.

Aby utworzyć budżet, który zaspokajałby potrzeby mieszkańców, podległych jednostek i zakładów budżetowych, konieczne jest właściwe rozeznanie wszystkich ich potrzeb. Dlatego też w pierwszej kolejności kierownicy gminnych jednostek budżetowych (Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkoły Podstawowej, Przedszkola, Urzędu), zakładu budżetowego (tj. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji) oraz kierownik instytucji kultury (Biblioteki Publicznej) wraz z pracownikami Urzędu opracowują plany rzeczowe zadań planowanych do wykonania w danym roku, tworząc w ten sposób projekty planów finansowych.

Również radni, a także przedstawiciele jednostek pomocniczych, czyli sołtysi, mogą składać wnioski do projektu budżetu gminy.

Wszystkie te materiały prezentujące potrzeby jednostek, zakładów budżetowych i mieszkańców, składane są do Skarbnika Gminy w terminie do 15 października.

Z kolei Skarbnik Gminy oblicza kwoty dochodów gminy, na które składają się: dochody własne gminy, dotacje celowe na realizację zadań własnych oraz zleconych z zakresu administracji rządowej, kwota subwencji należnej z budżetu państwa.

W oparciu o wyliczone kwoty dochodów, a także na podstawie przedłożonych materiałów i wniosków od kierowników jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, radnych oraz sołtysów, Skarbnik opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków.

Burmistrz na podstawie danych od Skarbnika, opracowuje projekt budżetu. Przygotowany w ten sposób projekt budżetu przedstawiany jest Radnym do zaopiniowania wszystkim stałym komisjom Rady, które odbywając posiedzenia formułują opinie o projekcie budżetu. Opinie poszczególnych komisji są podstawą do sformułowania ostatecznej wersji projektu budżetu przez Burmistrza. Budżet przyjmowany jest przez Radę Gminy w drodze uchwały na sesji budżetowej.

Podjęty budżet na 2023 przewiduje:

 • dochody budżetu w łącznej kwocie 64.263.525,00 zł,
 • wydatki w kwocie 72.033.105,57 zł,
 • deficyt w kwocie 7.769.580,57 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów, wolnymi środkami.
 • 20.179.054,00 zł na inwestycje, z czego 10.000.000 zł to środki przyznane Gminie Skoki z Rządowego Funduszu – Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Polnej w Skokach, gm. Skoki”. Należy to uznać za dobry wynik biorąc pod uwagę obecną sytuację samorządu. W porównaniu do 2022 r. wydatki na zadania inwestycyjne wynoszą na ten moment 11.426.504.27 zł.

W 2023 zaplanowano m.in.: realizację następujących zadań inwestycyjnych:

 • budowa ulicy Polnej w Skokach, gm. Skoki – 13.000.000 zł;
 • rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Skoki – 100.000 zł;
 • budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp. – Osiedle – 680.000 zł;
 • przebudowa drogi gminnej w Budziszewicach do granicy gminy Murowana Goślina – 1.417.000 zł;
 • budowa sieci wodociągowej na działkach gminnych w Szczodrochowie – dokumentacja – 7.000 zł;
 • wykup infrastruktury wodociągowej od osób fizycznych – 20.000 zł;
 • budowa sieci kanalizacyjnej na działkach gminnych w Szczodrochowie – dokumentacja – 10.000 zł;
 • budowa kanalizacji sanitarnej w Potrzanowie do ulicy Borówiec i Nowy Borówiec wraz z osiedlem przy Przedszkolu – 200.000 zł;
 • przebudowa budynku byłego dworca w Roszkowie na cele mieszkaniowe – 1.000.000 zł;
 • budowa ciągów pieszo-rowerowych Skoki-Sława Wlkp; Sława Wlkp.-Rejowiec; Skoki-Roszkowo – dokumentacja – 200.000 zł;
 • przebudowa drogi gminnej Sława Wlkp.-Szczodrochowo (dokumentacja) – 300.000 zł;
 • opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg i budowę chodników na ul. Osiedlowej, Poprzecznej, Okrężnej, Podgórnej i Granicznej w Skokach – 55.000 zł;
 • budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną w Skokach – 200.000 zł;
 • staw retencyjny w miejscowości Bliżyce gm. Skoki – 200.000 zł (realizacja zadana uwarunkowana pozyskaniem środków zewnętrznych);
 • przebudowa drogi gminnej Rakojady – Chociszewo – 80.000 zł;
 • przebudowa drogi gminnej w Pawłowie Skockim w kierunku połączenia z drogą wojewódzką nr 197 – dokumentacja – 35.000 zł;
 • przebudowa ciągu drogowego od ul. Antoniewskiej w kierunku posesji nr 53 – „rybakówka” – 35.000 zł;
 • przebudowa drogi gminnej w Wysoce – dokumentacja – 35.000 zł;
 • przebudowa drogi gminnej w Potrzanowie ul. Smolarki – 35.000 zł;
 • modernizacja dachu na budynku komunalnym Szczodrochowo 1 – 120.000 zł;
 • modernizacja budynku Budziszewice 7 – 120.000 zł;
 • opracowanie dokumentów strategicznych – 7.724 zł.

Konstruowanie budżetu w tym roku nie było łatwą sprawą, rosnąca inflacja, zawieszone środki z Krajowego Programu Odbudowy, nieznane ceny energii oraz koszty wywozu odpadów.

Dodatkowo zmniejszone przez rząd dochody własne samorządów pochodzące z podatku dochodowego od osób fizycznych, podniesienie płacy minimalnej, a także ciągłe niedofinansowanie zadań zleconych.

Realizowane będą jedynie inwestycje konieczne i te objęte dofinansowaniem.

W tej niepewnej rzeczywistości władze samorządowe postawiły na budżet, który zakłada szereg oszczędności, ale zarazem nie spowolni rozwoju Miasta i Gminy Skoki.

Zaplanowane w budżecie wydatki na inwestycje, w tym szczególnie na opracowanie dokumentacji, dają możliwość aplikowania o zewnętrzne środki finansowe.

Zdjęcia z sesji, autor Karolina Stefaniak: