Wtorkowa XXIV sesja Rady Miejskiej Gminy Skoki 22 grudnia rozpoczęła się wizytą harcerzy z 7 Skockiej Drużyny Harcerskiej „HYCE” pod dowództwem harcmistrza Andrzeja Surdyka. Na ręce Burmistrza Tadeusza Kłosa i Przewodniczącego Rady Zbigniewa Kujawy przekazano roznoszone po całym świecie przez harcerzy z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem Betlejemskiego Światełka Pokoju. Akcent ten stał się niepisaną tradycją przeprowadzanych pod koniec każdego roku tzw. sesji budżetowych.

Podczas sesji podjęto wiele uchwał, o których szerzej napiszemy później. Najważniejszą uchwałą tego dnia było przegłosowanie budżetu gminy na kolejny rok. Budżet na 2021 został przyjęty jednogłośnie, przy obecności 14 radnych.

W 2021 dochody gminy zaplanowano na 56.318.777 zł, natomiast wydatki na 60.380.255.37 zł. Deficyt budżetowy to kwota 4.061.478,37 zł.

Na inwestycje założono 6.324.000 zł co stanowi blisko 10,5 % zaplanowanych wydatków ogółem i jest to najważniejszy wskaźnik budżetowy mówiący o dynamice rozwoju gminy. 10,5 % to nieco więcej niż w planie na 2020, gdzie procent ten wynosił 9,09. Ale na tle 2019, gdzie na inwestycje zaplanowano 9,5 miliona złotych, co stanowiło prawie 18 % obecny budżet nie jest zbyt obiecujący.

Ten powtarzający się w kolejnym roku znaczący spadek zaplanowanych wydatków na inwestycje podyktowany został zmniejszonymi w porównaniu do lat ubiegłych dochodami, a zwiększonymi wydatkami co jest wynikiem zmian wprowadzonych przez rząd w ostatnich latach. Na zmniejszone dochody wpływają miedzy innymi: obniżka PIT i zwolnienie z podatku dochodowego osób młodych, które odbierają samorządom dochód z tytułu udziału w podatku PIT. Zaś zwiększone wydatki powstały m.in. w wyniku gwarantowanych przez rząd podwyżek dla nauczycieli, których nie rekompensuje w pełni subwencja oświatowa oraz podwyżki płacy minimalnej, które pociągną za sobą wzrost cen usług świadczonych dla gmin oraz zakupu materiałów. Nie bez znaczenia jest też sytuacja ogólnoświatowa związana z epidemią koronawirusa.

zdjęcia z sesji: