Ta przyczepka opon i innych odpadów, to nie efekt wiosennych porządków na jakiejś posesji. To efekt sprzątania przez pracowników Urzędu pobocza drogi gminnej na odcinku Jabłkowo – Pomarzanki, to niecałe 2 km! Kto za to zapłaci? Gmina? Tak Gmina, ale tak naprawdę Ty płacisz!  

Poniżej parę innych kadrów wcale nie pięknych pejzaży, tylko działalności co niektórych z nas. Jeśli to nasze tereny, to starym się to sprzątać, często w odpadach znajdujemy wizytówki ich pierwotnych właścicieli, wtedy po nitce do kłębka i delikwent płaci. Ale w większości przypadków to my płacimy!

Co trzeba mieć w głowie aby postępować w taki sposób? Ktoś zna na to odpowiedz? Nie możemy być obojętni na takie zachowanie! Pusta butelka porzucona w lesie kiedy obecnie panuje susza może być przyczyną pożaru!

A więc przypominamy, że każda nieruchomość powinna być wyposażona w pojemniki do odpadów komunalnych. W ramach obecnego systemu gospodarki odpadami każdy mieszkaniec może oddać firmie odbierającej odpady komunalne każdą ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i segregowanych odpadów powstałych w gospodarstwach domowych zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

A więc po co wywozić je do lasu?????

Przypominamy, że mieszkańcy mogą oddać nieodpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszczącego się w Skokach przy ul. Rogozińskiej 10 A, odpady problemowe, takie jak:

  • odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych,
  • przeterminowane leki i chemikalia powstające w gospodarstwach domowych,
  • zużyte akumulatory i baterie,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  • zużyte opony,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
  • odpady tekstyliów i odzieży.

Każdy, kto jest świadkiem porzucania śmieci, proszony jest o kontakt z Urzędem lub Policją.  Proszę pamiętać, że za nielegalny wywóz śmieci można otrzymać mandat w wysokości do 500 zł.

Szanowni Państwo, utrzymanie porządku wymaga zaangażowania nie tylko władz samorządowych, ale także nas samych!!!!