Ubiegły rok obfitował w wiele zrealizowanych inwestycji infrastrukturalnych. Oto kilka najważniejszych zadań o wartości blisko 7 milionów złotych, które w znaczący sposób wpłynęły na poprawę wizerunku, estetyki i bezpieczeństwa gminy. 

1. Największe zrealizowane przedsięwzięcie z finansowym wsparciem środków Unii Europejskiej to Budowa Zintegrowanego Punktu Przesiadkowego w Skokach wraz z przebudową ul. Dworcowej w Skokach.

Zakres robót obejmował wykonanie:

  • Przebudowa ulicy Dworcowej wraz z uzupełnieniem kanalizacji deszczowej obejmująca między innymi wykonanie: jezdni asfaltowej i jezdni z kostki betonowej szarej, zjazdów i miejsc postojowych z kostki betonowej, chodników z kostki betonowej, studzienek ulicznych 28szt wraz z przykanalikami oraz uzupełnieniem kanalizacji deszczowej.
  • Zagospodarowanie terenu przy dworcu polegające na budowie wiaty rowerowej i wiaty przystankowej, budowie parkingów wraz z wjazdami i drogami dojazdowymi, budowie chodników, ciągów pieszo-jezdnych i zatoki autobusowej.
  • Budowa oświetlenia parkingu przy budynku dworca obejmująca montaż 5 słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami i oprawami.
  • Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z terenu parkingów obejmująca między innymi wykonanie: kanalizacji deszczowej, rurociągu tłocznego, studni rewizyjnych 18szt, studzienek ulicznych 5szt, odwodnienia liniowego, przepompowni ścieków deszczowych- 1kpl
  • Wykonanie małej architektury przy dworcu składającej się z: tablicy informacyjnej z wyświetlaczami LED, dwóch ławek z betonu architektonicznego oraz dwóch donic niskich z blachy stalowej ocieplanej styrodurem.
    Łączny koszt zadania wynosi 3 442 865,38 zł

2. Przebudowa ul. Kolonia w Potrzanowie.

Na pierwszym odcinku drogi o długości 1.071m wykonano remont istniejącej nawierzchni drogi wykonując nową nakładkę bitumiczną. Na pozostałym fragmencie drogi wykonano nową podbudowę z nawierzchnią bitumiczną o długości 571m.
Koszt zadania 825.483,77 zł.

3. Przebudowa drogi gminnej w Łosińcu.

Przy istniejącym zakładzie stolarskim wykonano kompleksowo nawierzchnią asfaltową drogi na długości 677m.
Koszt zadania to 533.209,76zł.

4. Przebudowa wjazdu do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach.

Istniejący wjazd do siedziby zakładu przebudowano poprzez ułożenie kostki betonowej. Dodatkowo na utwardzonym placu powstało 27 miejsc parkingowych a teren został oświetlony energooszczędnymi lampami.
Koszt zadania 525.209,76 zł.

5. Przebudowa drogi gminnej w Jabłkowie.

Pierwszy fragment drogi posiadający zniszczoną nawierzchnię bitumiczną o długości 420m został przykryty nowym dywanikiem asfaltowym. Na kolejnym fragmencie drogi o długości 597 m została wykonana podbudowa drogi i nawierzchnia bitumiczna.
Koszt zadania 402.024,23 zł.

6. Przebudowa drogi gminnej w Roszkówku.

Ostatni pozostały odcinek nawierzchni drogi gruntowej w Roszkówku w kierunku stacji uzdatniania wody o długości 430m utwardzono nawierzchnią bitumiczną.
Koszt zadania 400.470,66 zł.

7. Budowa chodnika w Rościnnie.

Na wjeździe do miejscowości wzdłuż drogi wybudowano ok.1000m2 chodnika z kostki betonowej wraz z wjazdami na posesje i barierami ochronnymi.
Koszt zadania 217.401,06 zł

8. Budowa chodnika w Glinnie.

Po obu stronach drogi na pow. 686m2 wybudowano chodnik z kostki betonowej wraz z wjazdami na posesje. Koszt zadania 110.997,03 zł.

9. Podbudowa drogi w Budziszewicach.

Kolejny odcinek drogi o nawierzchni gruntowej o długości 600 przygotowano do ułożenia nawierzchni bitumicznej wykonując podbudową z kruszywa kamiennego o grubości 23cm.
Koszt zadania 139.608 zł.

10 Budowa oświetlenia drogowego na ul. Przylesie i części ul. Rogozińskiej w Skokach.

Istniejące ciągi komunikacyjne na terenie osiedli mieszkaniowych zostały oświetlone 17 energooszczędnymi źródłami światła typu LED.
Koszt zadania 62.361 zł.

11. Wymiana pokrycia dachowego wraz z remontem więźby ba budynku szkolnym w Rejowcu.

Wymiana pokrycia dachu o powierzchni 436.80m2 wraz z częściowym remontem więźby dachowej, przemurowaniem kominów, izolacja cieplna połaci dachowych, montażem nowej instalacji odgromowej i robotami naprawczymi wewnątrz budynku.
Wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej wraz z oświetleniem ewakuacyjnym w budynku.
Koszt zadania: 314 003,69 zł brutto