Już w pierwszych dniach stycznia tego roku przystąpiono do wyboru wykonawców świadczących w 2016 usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, terenów zielonych, placów zabaw i boisk.

I tak w wyniku ogłoszonego zapytania ofertowego najkorzystniejszą ofertę na świadczenie usług transportowych i sprzętowych sprzętem ciężkim złożył Krzysztof Stoiński ze Skoków z następującymi cenami jednostkowymi:

 • Transport ok. 1200t kruszywa z firmy EKO-ZEC w Poznaniu na teren gminy – 8,60zł/t,
 • Transport piasku z kopalni KRUSZGEO w Niedźwiedzinach na teren gminy – 3,00zł/t,
 • Usługę transportową samochodem ciężarowym – 61,50zł/godz.,
 • Usługę koparko – ładowarką przy wyrównaniu dróg i rozgarnięciu kruszywa – 65zł/godz,
 • Usługę walcem drogowym przy wałowaniu kruszyw – 20zł/godz.

Z kolei najkorzystniejszą cenę za wynajęcie samochodu dostawczego o ładowności do 3,5t przedstawił pan Krzysztof Włodarczyk z Roszkowa proponując stawkę 23zł/godzinę lub ok. 2zł/km.

Prace te będą wykonywane sukcesywnie w miarę zaistniałych potrzeb w ciągu całego roku i rozliczane wg cen jednostkowych zaproponowanych w ofertach.

Mając na uwadze występujące po okresie zimowym liczne ubytki w nawierzchniach asfaltowych dróg, wybrano również w wyniku udzielonego zapytania ofertowego wykonawcę, który będzie w bieżącym roku remontował takie drogi.

Najkorzystniejszą ofertę złożył pan Jan Włodarczyk reprezentujący Publiczny Towarowy Transport Drogowy z siedzibą w Budziszewku z ceną jednostkową wynoszącą 37zł/m2. W ramach zaproponowanej ceny wykonawca usługi dokona:

 • wykonania otworu o regularnych krawędziach poprzez mechaniczne nacięcie lub sfrezowanie asfaltu,
 • oczyszczenia i pogłębienie naprawianego miejsca,
 • skropienia emulsją asfaltową,
 • ułożenia masy bitumicznej na gorąco z recyklera,
 • wyrównania naprawianego miejsca zagęszczarką lub uwałowanie.

Rozpoczęcie usługi planowane jest w miesiącu marcu br. jeżeli na to pozwolą warunki atmosferyczne i będzie kontynuowane w miarę potrzeb przez cały rok.

___________________________________________________________________

W tegorocznym budżecie Rada Miejska Gminy Skoki zaplanowała między innymi do realizacji następujące zadania:

 • Przebudowę drogi gminnej Jabłkowo – Pomarzanki – dokumentacja,
 • Przebudowę nawierzchni drogi gminnej w Kakulinie,
 • Zagospodarowanie skweru zieleni po cmentarzu żydowskim przy ul. Antoniewskiej w Skokach, które wymagają w pierwszej kolejności sporządzenia map dla celów projektowych. W tym celu również przeprowadzono postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy usługi. Najkorzystniejszą ofertę na sporządzenie map złożył geodeta pan Wojciech Kłosowski ze Skoków proponując opracowanie mapy dla zadania obejmującego:
 • Przebudowę drogi gminnej Jabłkowo – Pomarzanki – dokumentacja, za kwotę 2.500zl,
 • Przebudowę nawierzchni drogi gminnej w Kakulinie za kwotę 1.300zł,

Zagospodarowanie skweru zieleni po cmentarzu żydowskim przy ul. Antoniewskiej w Skokach za kwotę 700zł.