Łagodna aura panująca w IV kwartale br. pozwala Gminie Skoki zakończyć ze skutkiem pozytywnym liczne inwestycje, wpływające na rozwój gminy i ułatwiające życie mieszkańcom. W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych powstają nowe inwestycje związane z budową: wodociągów, oświetlenia drogowego i nawierzchni dróg.

I tak infrastrukturę wodociągową wykonuje:

  • Zakład Instalacji Sanitarnych z Bliżyc rozbudowuje sieć wodociągową w Skokach w ciągu ul. Parkowej na długości 310m i Sławie Wlkp. długości 236m. Łączy koszt tego zadania to 94.142,89 zł.
  • AQUANET Mieścisko Sp. z o.o. uzbraja w sieć wodociągową działki gminne przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Kościuszki i Antoniewskiej w Skokach. Długość wodociągu na tym zadaniu wynosi 2.205m. Również o dalsze 500 m zostanie rozbudowana sieć wodociągowa w rejonie ul. Wczasowej w Skokach oraz na długości 109m przy działkach gminnych w Rościnnie. Wartość całego przedsięwzięcia wynosi 143.855,23 zł.

Termin zakończenia inwestycji wodociągowych został określony w zawartych umowach z wykonawcami na 15.12.2015.

Budowę oświetlenia drogowego realizuje Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KONKAR” z Gniezna. Dodatkowe lampy oświetlenia drogowego w ilości 7 szt. zostaną zamontowane w rejonie ul. Antoniewskiej w Skokach oraz na terenie osiedla mieszkaniowego w Sławie Wlkp. w ilości 15 szt. Termin zakończenia robót elektrycznych został ustalony na dzień 1 grudnia br., a wartość zadania wynosi 121.749zł.

Przebudowę drogi gminnej w Roszkówku polegającą na ułożeniu na istniejącej podbudowie drogi wykonanej w 2009 nawierzchni bitumicznej wykonuje Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK” z Nekli. Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi na długości 580m i szerokości 4m wraz z utwardzeniem poboczy o szerokości 0,5m. Prace drogowe będą zakończone do połowy listopada br. a ich wartość wynosi 158.311,58zł.

Nowe nawierzchnie asfaltowe dróg w Jabłkowie i Roszkówku o wartości łącznej – 505 119,08 zł dofinansowanie zostały z Województwa Wielkopolskiego kwotą 195.000,00 zł.

Dzięki pomocy finansowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu powstały w 2015 kolejne odcinki dróg o nawierzchni asfaltowej. W Jabłkowie wybudowano nawierzchnię bitumiczną o długości ponad 1 km. Odcinek łączy szkołę podstawową z gospodarstwami położonymi przy drodze do Pomarzanek i Pląskowa. W Roszkówku powstał ciąg o długości 0,58 km, który jest kolejnym etapem utwardzania głównej drogi przebiegającej przez wieś. Wsparcie finansowe ze strony Urzędu Marszałkowskiego stanowi dotację celową przeznaczoną na „budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych”.


 

Postępowanie przetargowe w trakcie realizacji

Na dzień 24 listopada br. zostało zaplanowane otwarcie ofert przetargowych na budowę oświetlenia drogowego w Roszkowie. Teren nowego przystanku autobusowego zlokalizowanego przy drodze wojewódzkiej 196 oraz odcinek drogi w kierunku dworca kolejowego PKP zostanie oświetlony 11 lampami. Z uwagi na realizację części robót w pasie drogi wojewódzkiej wymagane jest sporządzenie licznych dokumentów, w tym projektu organizacji ruchu, którego czas opracowania i zatwierdzenia przez liczne instytucje wynosi ok. 2 miesięcy inwestycja będzie realizowana dopiero w I kwartale 2016.


 

Inwestycje powiatowe

Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu w wyniku przeprowadzonego przetargu zlecił Przedsiębiorstwu Robót Drogowych z Roszkowa budowę chodników na terenie gminy Skoki przy drogach powiatowych.

W Skokach wzdłuż ul. Rakojedzkiej powstał nowy chodnik o długości 150m. Natomiast w Lechlinie w centrum wsi stary zniszczony chodnik z płytek betonowych został zastąpiony nowym z kostki betonowej na długości 234m.

Wartość inwestycji powiatowych na terenie gminy Skoki wyniosła 112.440,84 zł

Adam Zdanowski