3 lutego zawarto umowę z wykonawcą budowy I etapu ul. Polnej w Skokach. W imieniu wykonawcy z burmistrzem gminy Skoki Tadeuszem Kłosem umowę podpisał Prezes Zarządu Karol Narloch z firmy WANT Sp. z o.o. w towarzystwie kierownika budowy Piotra Wojtkiewicz oraz Skarbnik Gminy Skoki Anny Wituckiej – Kałek i drogowca urzędu w Skokach Adama Zdanowskiego.

To, jak do tej pory największe przedsięwzięcie gminy Skoki w historii obejmuje odcinek od końca nawierzchni asfaltowej ul. Polnej przy budynku komunalnym do tzw. Karolewa w kierunku połączenia z drogą wojewódzką nr 196. Zadanie to ma po ukończeniu wszystkich etapów znacząco odciążyć centrum Skoków od ruchu pojazdów oraz ułatwić mieszkańcom szybki wyjazd z miasta w kierunku Poznania.

Jak już Państwa informowaliśmy 1 przetarg na to zadanie nie zakończył się pomyślnie z uwagi na zbyt wysokie oferty.

Zmniejszono więc zakres przewidzianych prac, drugi przetarg ogłoszono pod koniec 2022. W odpowiedzi na niego wpłynęły 3 oferty.

Wykonawcą zadania będzie firma WANT Sp. z o.o. z Tczewa, która wyceniła wartość  projektu na 12.509.100 zł.

Kolejna oferta firmy TORMEL z Poznania opiewała na kwotę 13.078.726 zł, a trzecia firma STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa wyceniła zadanie na 14.778.544 zł.

W ramach I etapu wzniesiony zostanie most oraz wykonane będą prace ziemne i niwelacyjne terenu, które umożliwią wybudowanie drogi technologicznej zapewniającej dojazd do budowy mostu.

Zgodnie z zapisami umowy Wykonawca ma wyznaczone 300 dni na zakończenie budowy, czyli do końca tego roku.

Nowy przebieg ulicy Polnej realizowany jest na terenie bardzo zróżnicowanym wysokościowo, w którym występują liczne zaniżenia terenu, nasypy, gęste zadrzewienia oraz grunty bagienne przy korycie rzeki Małej Wełny.

Dodatkowo trasa nowej drogi przebiega przez grunty nie będące własnością Gminy Skoki (prywatne i Skarbu Państwa), co wiązało się z konieczności ich wcześniejszego wykupu. Łącznie gmina dokonała zakupu gruntów o pow. 1,2 ha za kwotę ok. 490.000 zł. Taka nietypowa lokalizacja drogi, znacznie przewyższa standardowe koszty jej budowy.

Przyznana obecnie dotacja w kwocie 10.000.000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 2 edycja, pozwoliła na zbilansowanie budżetu i sfinansowanie 1 etapu budowy.

W celu dalszej kontynuacji prac drogowych, będziemy wnioskowali o otrzymanie kolejnego dofinansowania ze środków zewnętrznych. Dokończenie zadania szacowane jest minimum na kolejne 10.000.000 zł, na co nie stać budżetu gminy z własnych środków.

Aby nowy ciąg komunikacyjny służył mieszkańcom i skrócił wyjazd w kierunku Poznania, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową w kolejnych etapach budowy należy wykonać:   

  • nawierzchnię asfaltową drogi i ścieżki rowerowej na długości ok. 1,2 km. 
  • 34 energooszczędne oprawy oświetleniowe LED przy drodze,
  • kanalizację deszczową,
  • zamontować urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
  • przebudować istniejący przejazdu kolejowego z drogi wojewódzkiej, który jest obecnie za wąski do parametrów nowej drogi, co stanowić będzie kosztowny i trudny elementem tej inwestycji.