10. Rajd Rowerowy na Orientację – 23 czerwca

  604

  Szczegóły wydarzenia

  • Date:

  Panel zapisowy: https://panel.maratonczykpomiarczasu.pl/rajd-rowerowy-na-orientacje

  Regulamin 10. Rajdu Rowerowego na Orientację
  który odbędzie się 23 czerwca 2024 w Brzeźnie – gmina Skoki

  CELE IMPREZY:

  • Popularyzacja imprez na orientację, jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku;
  • Ukazanie uczestnikom piękna terenów Gminy Skoki
  • Wyłonienie najlepszych zawodników wśród uczestników;
  • Propagowanie zdrowego trybu życia, turystyki i rekreacji;
  • Wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez na orientację;
  • Praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem;

  BAZA RAJDU – STARTU I METY:
  Świetlica wiejska w Brzeźnie 5C – kod pocztowy 62-085

  ORGANIZATOR:
  Urząd Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki 

  ZAPISY i INFO:
  Zapisy jedynie poprzez elektroniczny panel na stronie www.gmina-skoki.pl (co przed nami)
  od 27 maja do 17 czerwca 2024 info: 691 726 319

  OPŁATA:
  Opłata w momencie elektronicznego zgłoszenia:
  – 15 zł od mieszkańca gminy Skoki
  – 25 zł od pozostałych uczestników.
  Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

  Dokonując zgłoszenie należy podać nazwę drużyny, imiona i nazwiska, wskazać kapitana oraz podać miejscowość zamieszkania.

  Podczas rejestracji podajemy nazwę drużyny (nazwa drużyny musi być jednolita dla wszystkich zawodników). Drużyna liczy od 1 do maksymalnie 4 zawodników.

  HARMONOGRAM IMPREZY 23 czerwca (niedziela):

  9:00-9:50 – rejestracja zespołów
  10:00 – start
  18:00 – koniec czasu
  18:30 – zakończenie i wręczenie nagród

  TRASY:

  • Rekreacyjna – do zaliczenia 10 wybranych punktów
  • Sportowa – do zaliczenia wszystkie 20 punktów

  ZASADY RYWALIZACJI:

  1. W rajdzie udział biorą drużyny do 1 do 4 osób.
  2. Organizator zapewni mapy turystyczne (skala mapy podana będzie w komunikacie startowym), z zaznaczonymi punktami kontrolnymi oraz karty potwierdzające zaliczenie punktów.
  3. Mapa będzie wydawana na 5 minut przed startem
  4. Obowiązuje zakaz używania nawigacji GPS – złamanie tego postanowienia jest równoznaczne z dyskwalifikacją! Dopuszcza się używanie GPS w celu rejestracji przebytej trasy.
  5. Celem rajdu jest odnalezienie PUNKTÓW KONTROLNYCH (PK)
   • PK oznaczone w terenie będą biało-pomarańczowymi kartkami.
   • O rozmieszczeniu PK uczestnicy dowiedzą się z map, które otrzymają od organizatora.
   • Swoją obecność na PK Uczestnicy powinni potwierdzić za pomocą perforatorów, którymi oznaczają odpowiednie miejsca na karcie startowej.
   • W przypadku braku na danym PK lampionu z perforatorem należy zgłosić ten fakt obsłudze biura Rajdu telefonicznie na numer alarmowym z karty startowe.
   • Każdy z zawodników powinien odwiedzić punkt osobiście, w innym przypadku grozi niezaliczenie punktu.
   • Kolejność odwiedzania PK jest dowolna.
  6. Trasa Rekreacyjna – do zaliczenia 1-10 dowolnie wybranych PK.
  7. Trasa Sportowa – do zaliczenia 11 i więcej PK
  8. O wyborze trasy drużyny decydują na trasie.
  9. Wszystkie drużyny dostają mapy o godz. 9:55 i wyruszają w teren o godz. 10:00.
  10. Maksymalny czas to 8 h, po jego przekroczeniu zespół zostanie zdyskwalifikowany.
  11. Koniec czasu liczy się od przybycia na metę ostatniego członka drużyny.
  12. Za zaliczenie punktu kontrolnego drużyna dostaje 1 punkt
  13. Zwycięzcą zostanie ta drużyna, która zdobędzie najwięcej punktów w najkrótszym czasie.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

  1. Zalecamy sztywne kaski rowerowe.
  2. Rajd będzie się odbywał przy nieograniczonym ruchu drogowym, dlatego uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na Rajd i powrotu z niego a także podczas jego trwania.
  4. Każdy uczestnik bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność, musi to potwierdzić, podpisując stosowny dokument, w którym zadeklaruje pełną odpowiedzialność za ryzyko i ewentualne obrażenia oraz wyposażenie i zgubione rzeczy.
  5. Obowiązuje nakaz udzielenia pomocy poszkodowanym uczestnikom Rajdu.
  6. Zabrania się śmiecenia na trasach Rajdu.
  7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Rajdu z powodów niezależnych od niego.
  8. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany za wytłumaczenie
  9. Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne
  10. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz do jego zmian.

  ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW:

  1. Posiłek regeneracyjny dla wszystkich zgłoszonych w terminie osób.
  2. Nagrody rzeczowe dla członków 3 pierwszych zespołów.

  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Na podstawie 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
  2. administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Skoki z siedzibą
   w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach,   Wincentego Ciastowicza 11, 62-085 Skoki,  dane przedstawiciela: Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
  3. Inspektorem ochrony danych Gminy Skoki jest pani Katarzyna Przybysz,
   dane kontaktowe: e-mail: k.przybysz@gmina-skoki.pl, tel. 61 8925812
  4. Kategoria danych osobowych: dane zwykłe
  5. Cele przetwarzania danych osobowych: organizacja imprez sportowo – rekreacyjnejnych sportowej pod nazwą Rajd Rowerowy na Orientację oraz promocja aktywnego spędzania czasu wolnego wśród mieszkańców.
  6. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i wyłącznie w celu organizacji Rajdu na Orientację
  7. Okres przechowywania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od czasu zakończenia zadania.
  8. Prawo dostępu do danych osobowych: Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  10. Konsekwencje niepodania danych osobowych: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem realizacji Rajdu Rowerowego na Orientację, a ich niepodanie będzie skutkowało niezakwalifikowaniem do zawodów.
  11. Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię­dzynarodowej.
  12. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.