Burmistrz Miasta i Gminy Skoki

ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki

ogłasza

sprzedaż

konstrukcji żelbetowej dwóch wiat magazynowych

w miejscowości Sława Wlkp.

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłasza sprzedaż konstrukcji żelbetowych (z dwóch wiat magazynowych) o wymiarach około 10 m na 58 m i wysokości około 8-10 m, stanowiących własność Gminy Skoki, położonych w miejscowości Sława Wlkp.:

1. W ramach umowy oferent jest zobowiązany do:

– rozbiórki konstrukcji wraz ze stopami fundamentowymi,

– wywiezienia materiału pochodzącego z rozbiórki,

– zagospodarowania materiału rozbiórkowego we własnym zakresie,

– uporządkowania terenu;

2. Termin wykonania rozbiórki wraz z uporządkowaniem terenu do 28 lutego 2014 r.;

3. Osoby zainteresowane nabyciem konstrukcji żelbetowych na zasadach określonych w niniejszym ogłoszeniu składają oświadczenie, że wykonają prace przewidziane w punkcie 1 ogłoszenia w terminie określonym w punkcie 2 ogłoszenia;

4. Ofertę zawierającą zobowiązania opisane w punkcie 3 niniejszego ogłoszenia oraz zaoferowaną cenę (po uwzględnieniu kosztu prac rozbiórkowych, wywozu i zagospodarowania materiału pochodzącego z rozbiórki oraz uporządkowania terenu), należy składać w zaklejonej kopercie do 10 grudnia 2013 r. (wtorek) do godziny 12:00 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Skokach (pok. nr 13) z dopiskiem na kopercie „Wiaty magazynowe w Sławie Wlkp.”;

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 grudnia 2013 r. (wtorek) o godzinie 12:15 w sali na I piętrze Biblioteki Publicznej w Skokach (ul. Ciastowicza 11A);

6. Szczegółowych informacji udziela referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Skokach, pok. nr 2, tel. 61 8 925 814 lub 61 8 925 815;

7. Konstrukcje wiat można oglądać w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy w Skokach, to jest w poniedziałek od 9:00 do 17:00 oraz od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30;

8. Niniejsze ogłoszenie zostanie podane do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej http://skoki.nowoczesnagmina.pl oraz na stronie internetowej www.gmina-skoki.pl.

Burmistrz Miast i Gminy Skoki

/-/Tadeusz Kłos