REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA

0
74

1. Uzyskanie dofinansowania na realizację przedsięwzięć związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest z terenu gminy skoki
– druk: ROŚ-01-01/3
– druk: ROŚ-01-02/2
– druk: ROŚ-01-03/2
2. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
– druk: ROŚ-02-01/8
3. Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
– druk: ROŚ-03-01/4
4. Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
– druk: ROŚ-04-01/5
– druk: ROŚ-04-02/2
5. Uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
– druk: ROŚ-05-01
– druk: ROŚ-05-02
6. Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
– druk: ROŚ-06-01
7. Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
– druk: deklaracja
8. Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
– druk: deklaracja
9. złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
– druk: deklaracja
10.Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
– druk ROŚ-10-01