REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA

0
2702

1. Uzyskanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest z terenu gminy skoki
– druk ROŚ-01-01
– druk ROŚ-01-02
– druk ROŚ-01-03
– druk ROŚ-01-04
– druk ROŚ-01-05
– druk ROŚ-01-06
2. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
– druk: ROŚ-02-01
3. Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
– druk: ROŚ-03-01
4. Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
– druk: ROŚ-04-01
– druk: ROŚ-04-02
5. Uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
– druk: ROŚ-05-01
– druk: ROŚ-05-02
6. Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
– druk: ROŚ-06-01
7. Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
– druk: deklaracja
8. Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
– druk: deklaracja
9. złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
– druk: deklaracja
10. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
– druk ROŚ-10-01
11.Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
– druk: ROŚ-11-01
12. Uzyskanie dotacji celowej na zakup i montaż Odnawialnych źródeł energii
– druk: ROŚ-12-05
– druk: ROŚ-12-04
– druk: ROŚ-12-03
– druk: ROŚ-12-02
– druk: ROŚ-12-01