REFERAT ORGANIZACYJNY i SPRAW OBYWATELSKICH

2376
 1. Uzyskanie informacji publicznej
  – druk: ROiSO-01-01
 2. Rejestracja działalności gospodarczej
 3. Zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG
 4. Zawieszenie działalności gospodarczej
 5. Wznowienie działalności gospodarczej
 6. Wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej
 7. Uzyskanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży)
  – druk: ROiSO-07-01
 8. Wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców
  – druk: ROiSO-08-01
 9. Uzyskanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców lub rejestru zamieszkania cudzoziemców
  – druk: ROiSO-09-01
 10. Zameldowanie na pobyt stały i czasowy trwający ponad trzy miesiące
  – druk: zgłoszenie pobytu stałego
  – druk: zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące
 11. Wymeldowanie w drodze administracyjnej
 12. Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego (obywatele polscy i cudzoziemcy)
  – druk: zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
  – druk: zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
 13. Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały
  – druk: zgłoszenie pobytu stałego
 14. Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy
  druk: zgłoszenie pobytu czasowego
 15. Zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz zgłoszenie powrotu
  – druk: zgłoszenie wyjazdu poza granice RP
  – druk: zgłoszenie wyjazdu poza granice RP na dłużej niż 6 miesięcy
 16. Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
  – druk: Druk ROiSO-16-01