Przypominamy o zasadach korzystania z obiektu.

4 marca 2013 oddano mieszkańcom Gminy Skoki kompleks boisk sportowych Orlik 2012

W celu optymalnego wykorzystania obiektu, wprowadzone zostały zasady obowiązujące przy rezerwacji boisk. Uprzejmie prosimy o ich przestrzeganie.

Zasady dokonywania rezerwacji boisk sportowych Orlik
(obowiązują od 3.03.2014 do 30.11.2014)

Rezerwacji (odwołania rezerwacji) boisk można dokonać:

 • telefonicznie pod nr 501 20 54 46 lub osobiście u animatora, w godzinach otwarcia Orlika tj.
 • od poniedziałku do piątku od 16.00 do 21.00
 • w sobotę i niedzielę od 11.00 do 20.00

Jednocześnie informujemy, że godziny otwarcia Orlika mogą ulec zmianie (wydłużeniu bądź skróceniu), po rozpoznaniu faktycznego zapotrzebowania mieszkańców na korzystanie z boisk.

Na obiekcie dopuszczamy dwa rodzaje rezerwacji tj.

 • rezerwację jednorazową, której można dokonać z maksymalnie 7 dniowym wyprzedzeniem;
 • lub rezerwację miesięczną, której można dokonywać od 20 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, na który dokonywana jest rezerwacja (z wyłączeniem rezerwacji na marzec, której można dokonać od 4 do 10 marca);
 • z boisk, jeśli nie są zajęte, można skorzystać również bez rezerwacji.

Jeżeli zachodzi konieczność odwołania rezerwacji, należy tego dokonać najpóźniej w dniu poprzedzającym zarezerwowany czas gry.

 1. Rezerwacji może dokonać każdy mieszkaniec Gminy Skoki, reprezentujący zorganizowaną grupę. Za zorganizowaną grupę uważa się grupę od 10 do 30 osób (takie grupy mają pierwszeństwo przy dokonywaniu rezerwacji).
 2. Rezerwacji można dokonać na czas 60 minut (lub 120 minut w przypadku klubów sportowych).
 3. Przy rezerwacji decydują:
 • kolejność zgłoszeń;
 • rzetelne wywiązywanie się z rezerwacji w poprzednim terminie.
 1. Pierwszeństwo rezerwacji miesięcznej na dany dzień mają grupy, które przedłużają rezerwację boiska z poprzedniego miesiąca.
 2. Wszelkie sprawy sporne dotyczące rezerwacji rozstrzyga animator. Na życzenie animatora korzystający z kompleksu zobowiązani są do okazania dokumentu tożsamości.

Animatorami obiektu są: Janusz Bojarski i Michał Szymaś

Korzystanie z obiektu jest bezpłatne – Zapraszamy!

Przypominamy!!! Przed wejściem na obiekt należy zapoznać się z regulaminem!

Wszelkie bieżące informacje dotyczące Orlika zamieszczane będą

na stronie www.gmina-skoki.pl

oraz na tablicy ogłoszeń przy Orliku