PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu informuje, że w związku ze znikomym natężeniem ruchu drogowego oraz zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie z dnia 20 października 2015r. (Dz. U. z 2015r. poz. 1744) przejazdy kolejowo – drogowe znajdujące się w ciągu dróg nieposiadających statusu drogi publicznej, mogą funkcjonować  tylko jako przejazdy użytku niepublicznego kat. „F”, na podstawie zawartej umowy pomiędzy Zakładem Linii Kolejowych a użytkownikiem przejazdu.

W związku z tym PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu z siedzibą przy al. Niepodległości 8, rozpocznie procedurę likwidacji przejazdu kolejowo – drogowego w km 37,234 linii nr 377 Gniezno Winiary- Sława, położonego na drodze niepublicznej Rejowiec – Niedźwiedziny w obszarze działki nr 152/6 obręb Rejowiec, gdy nie otrzyma zgłoszenia na użytkowanie przejazdu w kategorii „F”. Korzystanie z przejazdu w kategorii „F” następuje na podstawie umowy zawartej między zarządem kolei a użytkownikiem przejazdu. Przejazdy są wyposażone w rogatki stale zamknięte, otwierane przez użytkowników w razie potrzeby.