17 maja 2016 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej (LGR) „7 Ryb” pani Dorota Knopczyńska – Prezes Zarządu i pani Beata Ryga – Skarbnik Zarządu podpisały umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z Panem Krzysztofem Grabowskim – Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego.

Na mocy podpisanej umowy Stowarzyszenie LGR „7 Ryb” będzie realizowało Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) w okresie od 2016 do 2023, finansowaną w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Umowa, na którą składa się realizacja operacji w ramach LSR, wdrażanie projektów współpracy oraz wsparcie funkcjonowania LGR opiewa łącznie na kwotę 3.000.000,00 EUR. W ramach przyznanych środków realizowane będą działania służące wzmocnieniu potencjału gospodarczego obszaru, zwiększeniu zasobów oraz wyrównywaniu potencjałów społecznych, które zostały wypracowane w drodze konsultacji społecznych i zapisane w LSR.

Strategia LGR „7 Ryb” będzie realizowana na obszarze 9 gmin członkowskich tj.: Wągrowiec (gmina wiejska), Oborniki, Skoki, Kiszkowo, Rogoźno, Margonin, Szamocin, Gołańcz, Wyrzysk.

Pierwsze nabory zostaną ogłoszone w I połowie 2017.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.7ryb.pl


logo ryby II