Obecna kadencja Rady Miejskiej Gminy Skoki upłyneła w dniu 27 października 2006r.

IV kadencję 2002-2006 Rady Miejskiej Gminy Skoki sprawowali Radni:

Grażyna Szymkowiak
Jacek Kasprzyk
Paweł Biały
Przemysław Bogunia
Franciszek Deminiak
Leszek Gronowicz
Kazimierz Grzegorzewski
Ryszard Jasiński
Andrzej Konieczka
Zbigniew Kujawa
Grzegorz Matuszak
Jarosław Modlibowski
Grzegorz Owczarzak
Jolanta Sawińska
Jacek Szymkowiak

W ciągu czterech lat radni Rady zbierali się na 51 sesjach, w tym na 1 sesji uroczystej w siedzibie Gimnazjum z okazji nadania Gimnazjum imienia „Polskich Olimpijczyków” oraz na 13 sesjach zwołanych w trybie nadzwyczajnym.
W godzinach dopołudniowych Rada Miejska Gminy zbierała się na 10 sesjach, a 41 sesji odbywało się w godzinach popołudniowych.

Rada Miejska Gminy w czasie wielu godzin trwającej dyskusji i uprzednio pracy przygotowawczej Burmistrza oraz pracowników Urzędu, wnikliwej analizy i pracy Komisji podjęła 322 uchwały wytyczające zadania i kierunki rozwoju naszej gminy.

W trakcie kadencji Rada dokonała zmiany na stanowisku przewodniczącego Rady, gdzie do 13.11.2003 r. funkcję przewodniczącego pełnił radny Kazimierz Grzegorzewski, i od tego momentu funkcję przewodniczącego Rada powierzyła radnej Grażynie Szymkowiak.

Dwukrotnie przeprowadzono w dwóch okręgach wyborczych wybory uzupełniające:

  • w okręgu wyborczym nr 5 radny Kopała Tadeusz złożył rezygnacje ze sprawowania mandatu radnego i w przeprowadzonych wyborach uzupełniających wybrany został w tym okręgu radny Jacek Szymański
  • w okręgu nr 2 radny Franciszek Deminiak został ponownie wybranym radnym w wyborach uzupełniających po stwierdzeniu przez Radę wygaśnięcia mandatu..

Oprócz uchwał Rada podjęła takow 10 opinii dotyczących spraw gospodarczych gminy.
Osobny problem stanowią wnioski, postulaty oraz interpelacje zgłaszane przez radnych podczas sesji Rady i w okresie międzysesyjnym. Stwierdzić jednak należy, że tych zgłoszonych wniosków była niewielka ilość, gdyż ogółem zgłoszono ich 40.
Jeśli chodzi o zapytania radnych – odpowiedzi udzielano w większości bezpośrednio i bieżąco podczas sesji Rady.

Zgodnie z art. 229 Kodeksu postępowania administracyjnego do kompetencji Rady należy także rozpatrywanie skarg i wniosków składanych na Burmistrza i kierowników jednostek organizacyjnych gminy. Do Rady wpłynęły 3 skargi, a wszystkie dotyczyły pracy kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej. Rada Miejska Gminy rozpatrując w dwóch przypadkach złożone skargi uznała je za bezpodstawne, a w jednym przypadku skarżąca skargę wycofała przed jej rozpatrzeniem przez Radę.

Mówiąc o ogromie pracy Rady nie sposób pominąć pracy jej komisji. Wszyscy radni pracowali w 4 stałych komisjach Rady, takich jak:

  • Komisja Rewizyjna w składzie: Paweł Biały – przewodniczący komisji, Przemysław Bogunia, Andrzej Konieczka, Jarosław Modlibowski odbyła 34 posiedzenia.
  • Komisja Finansów, Rozwoju Gminy i Komunikacji w składzie: Grzegorz Owczarzak – przewodniczący komisji, Paweł Biały, Franciszek Deminiak, Leszek Gronowicz, Kazimierz Grzegorzewski odbyła 82 posiedzeń.
  • Komisja Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego i Inwentaryzacji w składzie: Grzegorz Matuszak – przewodniczący komisji, Andrzej Konieczka, Zbigniew Kujawa, Grażyna Szymkowiak i Jacek Szymkowiak odbyła 58 posiedzeń.
  • Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji w składzie: Jolanta Sawińska – przewodniczący komisji, Przemysław Bogunia, Ryszard Jasiński, Jacek Kasprzyk i Jarosław Modlibowski odbyła 61 posiedzeń.

Wszystkie Komisje pracowały na podstawie planów pracy zatwierdzanych corocznie przez Radę. Oprócz stałych komisji w minionej kadencji Rada powołała dwie komisje doraźne tj.: Komisję Statutowo – Regulaminową , której zadaniem była zmiana Statutu Miasta i Gminy i wypracowanie nowego projektu statutu Gminy. Komisja została powołana w składzie 5 osobowym i odbyła 5 posiedzeń wypracowując nowy projekt Statutu Gminy Skoki. Z chwilą uchwalenia Statutu przez Radę komisja przestała pracować. Komisję ds. budżetu na 2004r.– w składzie 7 radnych, której zadaniem była analiza projektu budżetu na 2004 r. przedstawionego przez Burmistrza i wypracowanie wniosków budżetowych. Komisja pracowała niespełna 3 miesiące i odbyła 22 posiedzenia robocze podczas których wypracowała wnioski i opinię do projektu budżetu na 2004r. Z chwilą uchwalenia budżetu na 2004r. komisja została rozwiązana.

Radni utworzyli Kluby Radnych: Klub Radnych „Zgoda i Współpraca” i „Samorządność”.

Oprócz pracy radnego na sesjach, czy komisjach Radni odbywali spotkania z wyborcami. Radni z terenu miasta odbywali średnio raz w roku spotkanie z wyborcami. Natomiast radni z terenu gminy uczestniczyli w zebraniach wiejskich, różnego rodzaju spotkaniach mieszkańców wsi – traktując udział w nich jako spotkania radnego z wyborcami.

Wszyscy radni Rady bez wyjątku wywiązali się z obowiązku wynikającego z art. 24h ustawy o samorządzie gminnym dotyczącym składania oświadczeń majątkowych.

Cała dokumentacja działalności Rady Miejskiej Gminy ma charakter historyczny i nie podlega zniszczeniu – będzie przechowywana w archiwum zakładowym Urzędu.
Korzystając z udogodnień techniki informatycznej mieszkańcy miasta i gminy mają możliwość śledzenia pracy Rady Miejskiej Gminy poprzez wgląd do projektów materiałów będących przedmiotem obrad i dyskusji, a także protokołów z posiedzeń Rady, podjętych uchwał i opinii oraz różnych innych informacji na stronie BIP Urzędu www.skoki.nowoczesnagmina.pl

Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Skoki
/-/ Grażyna Szymkowiak