6 lutego odbyła się 68. sesji Rady Miejskiej Gminy Skoki. Podjęto 12 uchwał oraz przyjęto sprawozdanie za rok 2023 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Skoki.

Wyrażano zgodę na pokrycie części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Z przeprowadzone analizy finansowej opłat wynika, iż pozyskane środki od właścicieli nieruchomości z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.  

Wprowadzano zmiany w uchwale budżetowej na 2024 rok:

 • zaplanowano dochody 25.760 zł z refundacji kosztów dotacji przedszkolnej ponoszonej przez Gminę Skoki na dzieci będące mieszkańcami Gminy Kłecko a uczęszczającymi do Przedszkola Publicznego „Tęczowa Łąka w Jabłkowie;
 • zaplanowano 132.000 zł, które zgodnie z umową podpisaną z Narodowym Funduszem Zdrowia przekazane zostaną gminie na dofinansowanie programu Polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyka i wczesne wyrywanie osteoporozy dla mieszkańcom Gminy Skoki na lata 2023 – 2025″;
 • wprowadzono dochody 1.500 zł z planowanej wypłaty dodatków gazowych dla mieszkańców gminy,
 • w związku z przyznaniem Gminie Skoki dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład; program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Skoki”, zaplanowano dochody w wysokości 1.471.360 zł;
 • w związku z zaakceptowaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zmiany harmonogramu realizacji przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego „Cieple Mieszkanie”, zwiększono o 202.480,80 zł planowane dochody ze środków niewykorzystanych w 2023 roku;
 • zmniejszono o 81.423,43 zł dochody przyznane gminie z dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn. „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na zaplecze Biblioteki Publicznej w Skokach”. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wartość zadania, a tym samym wartość przyznanego dofinansowania ulega zmniejszeniu. Kwota dofinansowani po zmianie to 547.854,30 zł;
 • zwiększono o 400.000 zł wydatki planowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Roszkówku”,
 • zmniejszono o 65.000 zł wydatki planowane na „Opracowanie dokumentacji przebudowy kanalizacji podciśnieniowej na grawitacyjną” z -uwagi na rezygnację z realizacji zadania w roku bieżącym;
 • w związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie budowy ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Sława Wielkopolska – Skoki ze środków Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu zmniejszono o 1.283.000 zł wydatki planowane na realizację zadania pn. „Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap I: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Sława Wielkopolska – Skoki;
 • zaplanowano nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej w 196 poprzez budowę ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Sława Wielkopolska – Skoki, o wartości 2.113.455 z/. Środki te stanowią planowany wkład własny gminy w realizację zadania oraz koszty dokumentacji projektowej,
 • o 100.000 zł zwiększono wydatki planowane na odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę dróg publicznych,
 • związku z koniecznością remontu dróg gminnych o nawierzchni gruntowej zwiększono o 145.000 zł wydatki planowane na zakup kruszywa oraz o 30.000 zł wydatki na równanie dróg i ścinkę poboczy;
 • zwiększono o 80.000 zł wydatki planowane na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej pomiędzy Rejowcem a Sławą Wielkopolską – wykonane dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę – w przeprowadzonym postępowaniu zakupowym cena najniższej złożonej oferty przewyższa środki zabezpieczone w budżecie na to zadanie,
 • o 26.000 zł zwiększono planowane wydatki na „Budowę ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną w Skokach, tj. na pełnienie nadzoru inwestorskiego branży drogowej /22.000 zł/ oraz pełnienie nadzoru archeologicznego /4.000 zł/;
 • w związku z trwającą oceną złożonego przez Gminę Skoki wniosku o grant na zadanie pn. „Gmina Skoki cyberbezpiecznym samorządem w ramach konkursu grantowego Cyberbezpieczny Samorząd” zwiększono o 204.630 zł wydatki stanowiące koszty niekwalifikowalne inwestycji (podatek vat). W celu otrzymania grantu oraz realizacji zadania gmina zobligowana jest zabezpieczyć środki finansowe na wkład własny oraz koszty kwalifikowane.
  Szacunkowa wartość zadania -1.094.324,85 zł, wnioskowane dofinansowanie – 818.519,95 zł w tym:
  – środki UE – 687.557,41 zł
  – środki budżetu państwa – 120.962,55 zł
  – wkład własny 71.175,05 zł
  – koszty niekwalifikowalne (VAT) – 204.629,85 zł.
 • w związku z planowanym ubieganiem się o pozyskanie zewnętrznych środków finansowych zaplanowano 12.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Modernizacja toalet w budynku Urzędu Miasta i Gminy Skoki – dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych”.
 • zaplanowano wydatki w wysokości 25.760 zł z refundacji kosztów dotacji przedszkolnej ponoszonej przez Gminę Skoki na dzieci będące mieszkańcami Gminy Kłecko a uczęszczającymi do Przedszkola Publicznego „Tęczowa Łąka” w Jabłkowie;
 • przeniesiono wydatki bieżące planowane na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 25.000 na wynagrodzenie osoby zajmującej się obsługą Punktu Selektywnego Odpadów Komunalnych,
 • ramach wydatków na utrzymanie zieleni o 20.000 zł zmniejszono wydatki bieżące (zakup drzew, krzewów, usługi koparko ładowarki), środki te zostały przeniesione na zakup kosiarki bijakowej w wysokości 5.000 zł oraz na zakup traktorka ogrodniczego – 40.300 zł,
 • o 202.480,80 zł zwiększono wydatki planowane na udzielenie dotacji mieszkańcom gminy ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”,
 • zaplanowane 40.000 zł na opracowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie instalacji OZE na gminnych budynkach użyteczności publicznej,
 • w związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja 9 – Rozświetlamy Polskę) zaplanowano 1.839.200 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Skoki”. W ramach zadania planuje się wymierne około 960 nieenergooszczędnych opraw na oprawy oświetleniowe LED na terenie gminy. Celem inwestycji jest poprawa efektywności energetycznej poprzez obniżenie energochłonności oświetlenia, a także kosztów z tym związanych. Szacunkowa wartość zadania: 1.839.200 zł, kwota dofinansowania przyznana w promesie wstępnej: 1.471.360 zł, wkład własny Gminy Skoki: 367.840 zł.
 • przeniesiono wydatki bieżące 2.800 zł na dzierżawę gruntu od PKP w celu korzystania z sieci wodociągowej;
 • związku z ubieganiem się o dofinansowania ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w ramach konkursu „Kulisty kultury” na realizację zadania pn. „Bliżej kultury. Poprawa warunków funkcjonowania sali lustrzanej Biblioteki Publicznej w Skokach – etap II: modernizacja sufitu”, zaplanowano wydatki w wysokości 250.000 zł na realizację zadania. W ramach inwestycji planuje się wymianę sufitu i oświetlenia, montaż klimatyzacji oraz kurtyn materiałowych zasłaniających okna, szacunkowa wartość zadania: 250.000 zł, wnioskowana dotacja: 150.000 zł, wkład własny gminy: 100.000 zł;
 • zaplanowano 8.000 zł na roboty remontowe na terenie przylegającym do świetlicy wiejskiej w Bliżycach;
 • przeniesiono zadanie pn. „Budowa placu zabaw w Kuszewie”, w kwocie 160.000 zł z rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby do rozdziału 92695 – Pozostała działalność;
 • zaplanowano 32.000 zł na zakup kserokopiarki kolorowej- konieczność zakupu nowej kserokopiarki wynika z wysokich kosztów wymiany części eksploatacyjnych w drukarce użytkowanej w Urzędzie;
 • w związku z koniecznością odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy w miesiącu styczniu i lutym br. przez firmę odbierającą odpady na podstawie oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji/ w związku z odwołaniem od wyniku postępowania przetargowego do Krajowej Izby Odwoławczej / zwiększono o 470.000 zł planowane wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy.

Wprowadzono zmiany w Wieloletnie Prognozie Finansowej na rok 2024-2038.

Przystąpiono do sporządzenia planu ogólnego miasta i gminy Skoki.

Zmiana ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zmianie niektórych innych ustaw wprowadziła szereg zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które między innymi zobowiązują samorządy gminne do sporządzenia i uchwalenia nowego aktu prawa miejscowego, tj. dokumentu planistycznego pn. „Plan ogólny gminy”. Plan ogólny zastąpi obecne studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skoki, które będzie obowiązywało do dnia 31 grudnia 2025 r. Zatem plan ogólny należy uchwalić do końca 2025 r. Nieuchwalenie planu ogólnego w ww. terminie spowoduje, że gmina od dnia 1 stycznia 2026 r. straci możliwość wydawania decyzji o warunkach zabudowy i uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ze względu na czasochłonną i wieloetapową procedurę planistyczną związaną z uchwaleniem planu ogólnego, zasadnym było podjęcie przez Radę Miejską Gminy Skoki uchwały o przystąpieniu do jego uchwalenia.

Podjęto miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Skoki w rejonie ulicy Antoniewskiej i Leśnej.

Plan obejmuje obszar około 60 ha. W ramach planu wyznaczono przeznaczenie terenów: zabudowy mieszkaniowej oraz mieszkaniowo-usługowej, teren usług, zabudowy zagrodowej, tereny wód powierzchniowych śródlądowych, tereny lasów, tereny zieleni naturalnej, teren zieleni urządzonej, tereny dróg dojazdowych, tereny komunikacji drogowej wewnętrznej, teren komunikacji pieszo-rowerowej.

Zmieniono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Roszkówko.

Plan obejmuje obszar około 5,7 ha. Ustalono przeznaczenie terenów: usług, zabudowy zagrodowej, komunikacji drogowej wewnętrznej, drogi dojazdowej.

Wyrażono zgodę na zbycie nieruchomości położonej w Sławicy w rejonie ulicy Spacerowej- nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka nr 5/118, położona jest w Sławicy w rejonie ulicy Spacerowej i stanowi własność Gminy Skoki.

Działka ze względu na kształt, wielkość i położenie nie może zostać zagospodarowana jako odrębna nieruchomość. Działka przeznaczona zostanie do zbycia na rzecz właściciela nieruchomości przyległej.

Wyrażono zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Kuszewie.

Działka nr 55/2 położona jest w Kuszewie, stanowi własność Gminy Skoki i wchodzi w skład gminnego zasobu nieruchomości. Działka wymieniona w uchwale objęta była umową dzierżawy, która obowiązywała do 1.09.2021 r.

Wyrażono zgody na wynajęcie na czas nieoznaczony lokalu użytkowego w budynku numer 9C przy ulicy Kościelnej w Skokach oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.  

Dotychczasowy najemca pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Kościelnej 9C zwrócił się z wnioskiem o przedłużenie umowy najmu. Lokal wykorzystywany jest na cele prowadzenia działalności z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, polegającej na prowadzeniu medycznego laboratorium diagnostycznego oraz na prowadzeniu punktu pobrań materiału diagnostycznego do badań laboratoryjnych.

Wyrażono zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Skoki w roku 2025.

Fundusz sołecki to pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectwa na realizację przedsięwzięć, które są zadaniem własnym gminy, służą poprawie warunków i jakości życia mieszkańców wsi i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Ponadto środki funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej. Celem wyodrębnienia w budżecie środków przeznaczonych na fundusz sołecki jest pobudzenie aktywności społeczności wiejskiej.

Ustalono wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych oraz dla kandydatów na strażaka ratownika ochotniczych straży pożarnych.

Wysokość ekwiwalentu pieniężnego ustala, nie rzadziej niż raz na 2 lata. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Skoki za udział będzie wynosić:

1) w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej w wysokości 38,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę,
2) w szkoleniu lub ćwiczeniu w wysokości 20,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę,
3) w zabezpieczeniu obszaru chronionego właściwej jednostki ratowniczo- gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej, określonego w powiatowym planie ratowniczym w wysokości 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę,
4) w pokazach wykonywania kwalifikowanej pierwszej pomocy w wysokości 30,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

Dla kandydatów na strażaków ratowników ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Skoki, który uczestniczył w szkoleniu podstawowym przygotowującym do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych ustalono wysokość ekwiwalentu w wysokości 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę szkolenia.

Ekwiwalent pieniężny nalicza się za każdą rozpoczętą godzinę liczoną od zgłoszenia wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej lub gotowości do wyjazdu w celu realizowania zabezpieczenia obszaru chronionego właściwej jednostki ratowniczo- gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej, określonego w powiatowym planie ratowniczym, bez względu na liczbę wyjazdów w ciągu jednej godziny, a w przypadku kandydata na strażaka ratownika OSP – za każdą rozpoczętą godzinę szkolenia. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przystąpiono do realizacji Programu „Korpusu Wsparcia Seniorów” na rok 2024 i przyjęcia Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024.

Jest to kontynuacja programu realizowanego w 2023 r. Wówczas do seniorów trafiło 49 opasek. Podjęta uchwała umożliwi sfinansowania abonamentu systemu łączności, gwarantując bezpłatne użytkowanie opasek dla osób w wieku 60+. 

Podczas sesji wręczono skockim władzom samorządowym złoty medal imienia Jana Kilińskiego wraz z odznaką i okolicznościowym dyplomem, przyznany przez Prezydium Zarządu Rzemiosła Polskiego w Warszawie. Odznaczenie zostało wręczone przez przedstawicieli Cechu Rzemieślników, Kupców i Przedsiębiorców z Murowanej Gośliny.