15 listopada została zawarta umowa, pomiędzy Gminą Skoki a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, o przyznaniu Gminie Skoki dotacji w kwocie 27.500 zł, na opracowanie dokumentu pn. Identyfikacja i ograniczenie zanieczyszczeń wód powierzchniowych na terenie gminy Skoki w kontekście funkcjonowania Jezior Maciejak i Rościńskiego.

Przewidywany efekt przedsięwzięcia to:

  • identyfikacja rodzaju zanieczyszczeń,
  • poprawa jakości wód powierzchniowych,
  • zmniejszenie ładunku fosforu i azotu w wodach płynących,
  • poprawa stanu czystości wód Jezior Maciejak i Rościńskie,
  • ograniczenie eutrofizacji jezior,
  • montaż systemów/instalacji do wychwytywania zanieczyszczeń (fosforu i azotu),
  • stały monitoring wód powierzchniowych.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w trzech etapach:

  1. Badanie wód i osadów dennych w terminie październik – grudzień 2023.
  2. Badanie wód i osadów dennych w terminie styczeń – kwiecień 2024.
  3. Opracowanie dokumentu: Identyfikacja i ograniczenie zanieczyszczeń wód powierzchniowych na terenie gminy Skoki w kontekście funkcjonowania jezior Maciejak i Rościńskiego w terminie do października 2024 r.

Szacowany koszt zadania to około 55.000 zł. Połowa stanowi bezzwrotną dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.