8 listopada odbyła się 50 sesja Rady Miejskiej Gminy Skoki, podczas której Radni podjęli uchwały w sprawie:

Wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2022 r.

Zwiększono wydatki budżetu Gminy o kwotę 1.896.772,00 zł, wydatki po zmianach wynoszą 89.925.146,96 zł. Zwiększono wydatki budżetu Gminy o kwotę 1.896.772,00 zł, wydatki po zmianach wynoszą 89.925.146,96 zł.

Zmiany w budżecie obejmują:

 • zmniejszenie o 49.270,81 zł dochodów planowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sławica, gm. Skoki-III etap”.
 • zmniejszenie o 49.864,06 zł dochodów planowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 224532P Jabłkowo-Pomarzanki – gr. Gminy Kłecko (Pomarzany): II etap Pomarzanki”.
 • zaplanowanie dochodów w wysokości 1.000 zł z tytułu odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali komunalnych oraz 4.000 zł z tytułu odsetek od nieterminowych płatności za najem lokali komunalnych.
 • wprowadzenie środków w kwocie 2.888.418,57 zł stanowiących dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • na wniosek Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Skokach o 1.350 zł zwiększono planowane wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, natomiast o 45.000 zł zmniejszono planowane wpływy z tytułu opłat za wyżywienie.
 • zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów dotyczącą klasyfikacji budżetowej dodatku węglowego, przeniesiono środki planowane na wypłatę dodatków węglowych w wysokości 6.000.000 zł do działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.
 • zaplanowanie dochodów w wysokości 1.632.000 zł na wypłatę dodatków do innych źródeł ogrzewania niż węgiel oraz dodatków dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi zadania zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
 • z uwagi na ponadplanowe wykonanie dochodów o 2.000 zł zwiększono wpływy z tytułu najmu świetlic wiejskich na terenie gminy,
 • wprowadzenie dochodów w wysokości 8.000 zł z tytułu opłat za media w wynajmowanych świetlicach wiejskich.
 • zaplanowanie wydatków w kwocie 105.000 zł na udzielenie dotacji celowej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach z przeznaczeniem na modernizację studni głębinowych w Jabłkowie i Pawłowie Skockim,
 • zwiększenie o 5.000 zł wydatków planowanych na „Wykup infrastruktury wodociągowej od osób fizycznych”,
 • zaplanowanie wydatków w kwocie 55.000 zł z przeznaczeniem na zakup 1/2 nieruchomości położonej w Szczodrochowie,
 • przeniesienie wydatków planowanych na zakup artykułów informatycznych oraz naprawy i konserwacje monitoringu wizyjnego w kwocie 9.100 zł na wydatki planowane na zakup nowych zestawów komputerowych /w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego cena najniżej złożonej oferty przewyższa o 9.070,80 zł środki zabezpieczone w budżecie na zakup komputerów/.
 • Zwiększenie wydatków planowanych na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów z uwagi na znaczący wzrost stóp procentowych o 70.000 zł.
 • Przeniesienie wydatków planowanych na wypłatę dodatków węglowych w wysokości 6.000.000 zł do działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów.
 • Zaplanowanie wydatków w kwocie 1.632.000 zł na wypłatę dodatków do innych źródeł ogrzewania niż węgiel oraz dodatków dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi zadania zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
 • Zmniejszenie o 5.000 zł wydatków planowanych na badanie wód w jeziorach i ciekach wodnych.
 • Zmniejszenie o 305.000 zł wydatków planowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, rejon ulic Brzoskwiniowej, Malinowej, Czereśniowej i Wiśniowej”.
 • Zaplanowanie wydatków w wysokości 50.000 zł na „Modernizację budynku administracyjno – socjalnego byłej oczyszczalni ścieków w Skokach”.
 • Zwiększenie wydatków o 300.000 zł planowane na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Skoki, z przeprowadzonej kalkulacji kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi według stanu na dzień 30 września br. wynika, iż koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych przekroczy środki zaplanowane w budżecie na 2022 rok.
 • Środki planowane na „Zakup pojemnika na elektroodpady” w wysokości 25.000 zł przeniesiono na wykonanie zadania pn. „Modernizacja PSZOK – system samoobsługowy”.
 • Zaplanowanie środków w wysokości 25.600 zł na wydatki związane z prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego oraz na działania promocyjne dotyczące programu „Czyste Powietrze”.
 • Zwiększenie o 15.000 zł wydatków planowanych na dystrybucję energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg.
 • Z uwagi na rezygnację realizacji zadania zmniejszenie o 140.000 zł wydatków planowane na „Budowę oświetlenia ścieżki dydaktycznej nad Przyrodniczym Obszarem Łąk Morasia w Skokach”. Zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego z: „Budowa rurociągu tłocznego pomiędzy przepompownią ścieków na ulicy Piaskowej a Kazimierza Wielkiego w Skokach” na „Budowa rurociągu tłocznego pomiędzy przepompownią ścieków na ulicy Wodnej a ulicą Kazimierza Wielkiego w Skokach”.
 • Zwiększenie o 25.000 zł wydatków na zakup węgla do świetlic wiejskich oraz o 10.000 zł wydatków planowanych na ogrzewanie świetlicy wiejskiej w Pawłowie Skockim.
 • W związku z aktualizacją dotacji przedszkolnej oraz zmianą liczby dzieci uczęszczających do placówek oświatowych w stosunku do pierwotnie planowanej, dokonano następujących zmian:
  • zmniejszono o 99.870 zł dotację podmiotowej dla Stowarzyszenia Edukacyjnego „Tęcza” w Jabłowie na dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej,
  • zwiększono o kwotę 1.100 zł refundację kosztów dotacji ponoszonych przez Gminę Suchy Las na dzieci z Gminy Skoki uczęszczające do przedszkola prowadzonego przez inną niż jst osobę prawną,
  • zwiększono o 78.793 zł dotację podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Językowego „Akademia Rozwoju” w Skokach,
  • zmniejszono o 82.661 zł dotację dla Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzanowie,
  • zwiększenie o 11.756 zł dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Edukacyjnego „Tęcza” na prowadzenie Przedszkola Publicznego „Tęczowa Łąka” w Jabłkowie,
  • zwiększono o kwotę 13.200 zł refundację kosztów dotacji przedszkolnej udzielanej przez Miasto Wągrowiec na dzieci z terenu Gminy Skoki,
  • zwiększono o 2.127 zł dotację dla Stowarzyszenia Edukacyjnego „Tęcza” na dzieci niepełnosprawne uczęszczające do przedszkola,
  • zwiększono o 32.255 zł dotację na dzieci niepełnosprawne uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola Językowego „Akademia Rozwoju” w Skokach,
  • o 38.572 zł zwiększono dotację dla Stowarzyszenia Edukacyjnego „Tęcza” na uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkoły podstawowej,
 • W związku ze znacznym wzrostem cen opału zwiększono o 80.000 zł wydatki planowe na zakup peletu dla Przedszkola Samorządowego.
 • Zaplanowano również wydatki w kwocie 16.400 zł na naprawę urządzeń znajdujących się na placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym oraz 2.500 zł na zakup kamery oraz naprawę oprogramowania monitoringu wizyjnego.
 • Na wniosek Dyrektora Przedszkola Samorządowego zmniejszono o 45.000 zł wydatki planowane na zakup artykułów żywnościowych do stołówki przedszkolnej z uwagi na niską frekwencję dzieci korzystających z wyżywienia.

Wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Skoki na 2022-2036.

Określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości. W podjętej uchwale przyjęto następujące stawki podatku od nieruchomości

Przedmiot opodatkowania 
 Stawki (w zł) podatku na 2023                                       
16
I.  Grunty – od 1m2 powierzchni (pkt 1,3,4,5) i od 1 ha (pkt 2):
1) związane z prowadzeniem działalności gospodarczej1,16
2) pod wodami5,79
3) letniskowe0,61
4) objęte obszarem rewitalizacji3,81
5) pozostałe0,45
II. Budynki lub ich części – od 1m2 powierzchni użytkowej
1) mieszkalne0,90
2a) związane z prowadzeniem działalności gospodarczej24,60
2b) socjalne, garaże i magazyny
3) zajęte na działalność gospodarczą w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym13,47
4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych5,87
5) pozostałych, w tym:
a) rekreacji indywidualnej9,71
b) rekreacji indywidualnej – zamieszkałe0,90
c) altany ROD9,71
d) garaże, gospodarcze i inwentarskie6,49
2) inne (pozostałe)9,71
III. Budowle lub ich części – w zł2% wartości

Obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2023.

Obniżono średnią cenę skupu żyta dla celów podatku rolnego określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 z kwoty 74,05 zł za 1 dt do kwoty 72,00 zł za 1 dt. Dotychczasowa stawka wynosiła 60 zł za 1 dt.

Określenia wysokości podatku od środków transportowych.

Określono następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie miasta i gminy Skoki:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 755,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 935,00 zł
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1 067,00 zł

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – stawki określa załącznik nr 1 do uchwały, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia,

3) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony do poniżej 12 ton – 1 768,00 zł,

4) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton – stawki określa załącznik nr 2 do uchwały, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia,

5) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną prze podatnika podatku rolnego – 540,00 zł,

6) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną prze podatnika podatku rolnego – stawki określa załącznik nr 3 do uchwały, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia,

7) od autobusów o ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca – 985,00 zł
b) równej lub wyższej niż 22 miejsca – 2 179,00 zł.

Opłaty targowej.

Określono dzienne stawki opłaty targowej obowiązujące na terenie miasta i gminy Skoki w wysokości:
25,00 zł – przy sprzedaży produktów rolnych,
– 40,00 zł – przy sprzedaży artykułów pozostałych.

Obecne obowiązujące stawki opłaty targowej wynoszą:
– 18 zł – przy sprzedaży produktów rolnych,
– 30 zł – przy sprzedaży artykułów pozostałych. Te stawki opłaty targowej obowiązywały od 2016 r.

Nowe stawki podatku obowiązywać będą od 1 stycznia 2023 r.

Ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu tytułem zwrotu kosztów przewozu ucznia do szkoły.

Ustalono stawkę za 1 kilometr przebiegu pojazdu, obowiązującej w Gminie Skoki, na potrzeby ustalania wysokości zwrotu rodzicom/opiekunom prawnym kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły:

1) w przypadku samochodu o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,89 zł za 1 km,

2) w przypadku samochodu o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 1,038 zł za 1 km

Przyjęcia Programu współpracy Miasta i Gminy Skoki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

Celem głównym programu jest budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem, a organizacjami oraz zwiększenie dostępności świadczenia usług społecznych dla mieszkańców Gminy Skoki. W programie określono: okres realizacji programu oraz wysokość środków przeznaczonych na jego realizację, zasady i formy współpracy, zakres przedmiotowy, priorytetowe zadania publiczne, sposób realizacji programu, tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych, sposób oceny realizacji programu, informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji. Program będzie realizowany od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. Na realizację zadań publicznych objętych niniejszym programem planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 380 000,00 zł, jednakże ostateczną wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań określi uchwała budżetowa na rok 2023.

Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Potrzanowo.

Zmiana planu dotyczy obszaru ul. Stare Potrzanowo i zwiększa obszar zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlany i ogrodniczych.  Przy podejmowanej zmianie zachowano zapis o wyeliminowaniu najbardziej uciążliwych inwestycji, które mogłyby przyczynić się do degradacji środowiska przyrodniczego oraz obniżenia wartości działek, położonych w sąsiedztwie.

Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skoki obejmującego obszar działek nr 3/7, 3/8, 3/9 i 3/10 w Sławie Wlkp.

Celem zmian planu było usystematyzowanie linii zabudowy oraz warunków technicznych zabudowy mieszkaniowej.

Przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta i Gminy Skoki na lata 2022-2030.

Niniejszy dokument stanowi aktualizację Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Skoki uchwalonego w roku 2015 i zaktualizowanego w roku 2016. Jest też niezbędnym dokumentem umożliwiającym ubieganie się o przyznanie środków pomocowych z budżetu Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Dokument otwiera drogę do finansowania inwestycji obejmujących między innymi: termomodernizację budynków publicznych, modernizację źródeł ciepła, instalację odnawialnych źródeł energii, zwiększenie efektywności energetycznej, budowę ścieżek pieszo-rowerowych.

Upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania, wypłacania oraz określania wysokości dodatku dla podmiotów wrażliwych.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła nie podsiada uregulowania w zakresie przekazania zadania wypłaty dodatku dla „podmiotów wrażliwych” przez Burmistrza Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej, w związku z czym konieczne było upoważnienie rady gminy w drodze uchwały. Podmioty wrażliwe to m.in.: szkoły, żłobki, przychodnie, szpitale, domy pomocy społecznej, ochotnicze straże pożarne, noclegownie i ogrzewalnie, jednostki wspierania rodziny, placówki opieki nad niepełnosprawnymi, podmioty prowadzące działalność kulturalną, kościoły i inne podmioty wymienione ustawie.

Określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Skoki na lata 2023-2030.

Podjęcie tej uchwały związane było ze zmianą ustawy o zasadach polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw. Rada gminy poprzez podjęcie uchwały rozpoczęła proces opracowywania strategii rozwoju przez organ wykonawczy. Strategia rozwoju gminy będzie elementem zintegrowanego systemu zarządzania gminy, będzie również stanowić instrument pozyskiwania środków zewnętrznych.

Podczas sesji przyjęto również informację:

 • przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Skoki i Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej za I półrocze 2022 roku oraz kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022-2036 za I półrocze 2022 roku.
 • z analizy oświadczeń majątkowych Burmistrza, Radnych, kierowników jednostek organizacyjnych oraz pracowników samorządowych według stanu na dzień 31.12.2021 r.
 • o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Skoki w roku szkolnym 2021/2022.
 • Burmistrza o wyznaczeniu jednostek organizacyjnych Gminy Skoki zobowiązanych do wykonywania pracy przez skazanych w ramach ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej.