26 maja podczas sesji radni podjęli uchwały w sprawie:

 • wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 r.
 • wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Skoki na 2022-2036.
 • zmiany uchwały w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego północną część obrębu Lechlin.
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Lechlin.
 • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 149, położoną w Bliżycach.
 • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Lechlinie.
 • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Sławicy przy ul. Spacerowej.
 • wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa, w drodze darowizny, nieruchomości gruntowej położonej w Jabłkowie.

W ramach zamian budżetowych zwiększono wydatki budżetu Gminy o kwotę 376.722,10 zł

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Skoki po zmianach wynoszą 67.014.064,40 zł. Zwiększono dochody budżetu Gminy o kwotę 151.833,00 zł i po zmianach dochody budżetu Miasta i Gminy Skoki wynoszą 62.001.550,48 zł.

Zmiany w budżecie podczas ostanie sesji dotyczyły:

 • Zaplanowania dochodów 53.438 zł z tytułu pomocy finansowej planowanej do przekazania przez Województwo Wielkopolskie na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Kakulin.
 • Wprowadzenia dochodów 30.000 zł z tytułu zwrotu podatku VAT przez Urząd Skarbowy.
 • Zaplanowania środków z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 62.995 zł.
 • Wprowadzenia dochodów 5.400 zł z tytułu pomocy finansowej planowanej do przekazania przez Powiat Wągrowieckiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest,
 • Wprowadzenia wydatków 15.000 zł na wykup infrastruktury wodociągowej od osób fizycznych,
 • W związku z koniecznością uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji zadania o 10.000 zł zwiększono wydatki planowane na „Budowę ciągów pieszo – rowerowych Skoki- Sława Wlkp.-Sława Wlkp.- Rejowiec, Skoki – Roszkowo – dokumentacja”’,
 • Zwiększenia o 10.000 zł wydatki planowane na zadanie „Budowa ulicy Polnej w Skokach” w celu pokrycia kosztów uzgodnień dokumentacji projektowej.
 • W związku z koniecznością wykonania projektu podziału nieruchomości w celu wykupu gruntu na poszerzenie pasa drogowego oraz poniesieniem dodatkowych kosztów na wykonanie dokumentacji – w celu usunięcia kolizji telekomunikacyjnych i wodno-kanalizacyjnych o 50.000 zł, zwiększono planowane wydatki na przebudowę drogi gminnej Sława Wlkp- Szczodrochowo.
 • Z uwagi na nieuzyskanie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Dzwonowskiej w Sławicy, gm. Skoki”, środki planowane na to zadanie 940.000 zł przenosi się na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Kakulinie”, na które Gmina otrzyma dofinansowanie ze środków Województwa Wielkopolskiego 53.438 zł.
 • Zwiększono o 45.000 zł wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych tj. na remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych 30.000 zł oraz zakup znaków drogowych 15.000 zł.
 • Zaplanowania wydatków 8.500 zł na wykonanie okresowych przeglądów technicznych budynków komunalnych.
 • Zaplanowania środków 400 zł na wykonanie okresowego przeglądu technicznego budynku remizy strażackiej OSP Skoki.
 • Zaplanowania wydatków 17.640 zł na refundację kosztów dotacji przedszkolnej udzielanej przez Gminę Mieścisko na dzieci będące mieszkańcami Gminy Skoki a uczęszczającymi do przedszkola na terenie Gminy Mieścisko.
 • Zwiększenia o 129.482,10 zł wydatków na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii z czego: 66.487,10 zł stanowią środki niewykorzystane w 2021 roku natomiast 62.995 zł, wprowadzono z tytułu otrzymanej opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
 • Zaplanowania wydatków 39.000 zł na „Wykup infrastruktury wodno-kanalizacyjnej” na terenie Skoków,
 • Zaplanowania wydatków 5.500 zł na wykonanie okresowych przeglądów technicznych budynków świetlic wiejskich na terenie gminy.
 • Wprowadzenia środków 15.000 zł na opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Skoki na lata 2022-2025.
 • Zaplanowania wydatków 25.000 zł na organizację Dożynek Gminnych w sołectwie Lechlin.
 • Zaplanowania wydatków 800 zł na wykonanie okresowych przeglądów technicznych budynków przy obiektach sportowych.

Podczas obrad sesji zmieniono również uchwałę w sprawie wyznaczenia sołtysów poszczególnych sołectw na inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, ponieważ dotychczasowej Uchwały dokonano wyboru sołtysa sołectwa Grzybowo.

Dwoma odrębnymi uchwałami wywołano opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny w miejscowości Lechlin.

Wskazane do objęcia planem miejscowym tereny położone w miejscowości Lechlin nie posiadają obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Uwzględniając wyniki dokonanej analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym z 2017r. stwierdzono potrzebę ochrony przez zabudową gruntów rolnych, w większości pochodzenia organicznego, okresowo zalewowych, zlokalizowanych w enklawach leśnych stanowiących naturalne łączniki ekologiczne i korytarze migracji zwierząt.

Radni wyrazili zgodę na sprzedaż działek położonych w:

 • Bliżycach, działka nr 149, 
 • Lechlinie, działki nr 167/1 i 172/2.
 • Sławicy przy ul. Spacerowej, działka nr 176
  oraz
 • na nabycie od Skarbu Państwa, w drodze darowizny, nieruchomości gruntowej, położonej w Jabłkowie, oznaczonej numerem 25/13 o powierzchni 0,0068 ha. Działka ta przeznaczona została, zgodnie z decyzją lokalizacji celu publicznego, na zadanie polegające na przebudowie nawierzchni drogi gminnej w Jabłkowie, którego inwestorem jest Gmina Skoki.

Radni zapoznali się również z oceną zasobów pomocy społecznej dla Gminy Skoki za rok 2021.