Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Skoki na lata 2017-2023 był tematem spotkań konsultacyjnych, które odbyły się 19 czerwca i 3 sierpnia 2017 r.

Program spotkań obejmował podsumowanie dotychczasowych działań, prezentację obszarów zdegradowanych, rozmowę na temat tego czym jest rewitalizacja i po co przygotowywany jest Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Skoki, omówienie celów rewitalizacji Gminy Skoki, wizji obszarów rewitalizowanych oraz rozmowę na temat projektów rewitalizacyjnych, omówienie wstępnego projektu  Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Skoki na lata 2017-2023.

W programie Rewitalizacji znalazły się następujące projekty:

 1. Modernizacja budynku dworca kolejowego w Roszkowie na cele społeczno-kulturalno-edukacyjne
 2. Zagospodarowanie otoczenia dworca kolejowego w Roszkowie poprzez budowę parkingów typu P&R, B&R, dróg dojazdowych, ciągów pieszych i małej architektury
 3. Przebudowa z adaptacją spichlerza zespołu dworsko-folwarcznego w Roszkowie na cele świetlicy wiejskiej dla lokalnej społeczności
 4. Budowa ścieżki rowerowej na trasie Roszkowo – Skoki
 5. Budowa ścieżki rowerowej na trasie Sława Wielkopolska – Skoki
 6. Budowa placu zabaw w Roszkówku
 7. Budowa placu zabaw w Szczodrochowie
 8. Modernizacja budynku dworca kolejowego w Sławie Wielkopolskiej z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalno-edukacyjne
 9. Zagospodarowanie otoczenia budynku dworca kolejowego w Sławie Wielkopolskiej poprzez budowę parkingów typu P&R, B&R, dróg dojazdowych, ciągów pieszych i małej architektury – inwestycja
 10. Modernizacja i rozbudowa budynku dworca kolejowego w Skokach z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalno-edukacyjno-rekreacyjne
 11. Centrum Integracji Mieszkańców w Skokach – w ramach projektu przewiduje się stworzenie i uruchomienie na parterze budynku po dworcu kolejowym w Skokach miejsca spotkań dla lokalnej społeczności. Przewiduje się uruchomienie: – sali wyposażonej m.in. w tory do kręgli, stoły bilardowe, cymbergaje, gry typu dart;  – miejsca zabaw dla dzieci. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Centrum Integracji Mieszkańców przewiduje się zatrudnienie animatorów/opiekunów, których zadaniem będzie dbanie o obiekt, jak też organizowanie zajęć dla dzieci , młodzieży i dorosłych
 12. Centrum Coworkingu w Skokach – w ramach projektu przewiduje się stworzenie i uruchomienie na piętrze budynku po dworcu kolejowym w Skokach przestrzeni pełniącej funkcję Centrum Coworkingu, tj. miejsca pracy dla lokalnych „wolnych strzelców”. Jest to szansa m.in. dla matek z małymi dziećmi, które w czasie korzystania z Centrum będą mogły pozostawić dzieci w miejscu zabaw, zlokalizowanym na parterze budynku, pod fachową opieką. Planuje się organizację różnego rodzaju szkoleń dla przedsiębiorców, jak też osób planujących uruchomienie działalności gospodarczej.
 13. Centrum Historii Miejskiej w Skokach – W ramach projektu planuje się stworzenie w pomieszczeniu na parterze budynku po dawnym dworcu kolejowym w Skokach: Izby Pamięci i/lub sali wystaw lokalnych artystów oraz lokalu pełniącego funkcję siedziby dla lokalnej organizacji pozarządowej. Przewiduje się organizację zajęć edukacyjnych o charakterze kulturalno-historycznym, wernisaży itp.
 14. Bezpiecznie na drodze – zadanie polegające na organizacji dla dzieci, młodzieży oraz pozostałych mieszkańców obszaru rewitalizacji zajęć w zakresie zapobiegania /wystrzegania się wykroczeń w ruchu drogowym. Zajęcia prowadzone będą zarówno przez przedstawicieli służb porządkowych, jak i osoby zajmujące się edukacją w zakresie bezpieczeństwa, aby zapewnić wszechstronne spojrzenie na omawiane aspekty
 15. Budowanie wspólnoty – zadanie polegające na zaoferowaniu mieszkańcom obszaru rewitalizacji chętnym do działania na rzecz rozwoju lokalnego i lokalnej społeczności uczestnictwa w cyklu spotkań i szkoleń rozwijających umiejętności budowania pozytywnych relacji z otoczeniem, podejmowania inicjatyw oddolnych, a także możliwości i formalizowania tych inicjatyw.
 16. Wsparcie dla rodzin – Wsparcie terapeutyczne i psychologiczne dla osób z uzależnieniami i ich rodzin oraz dla ofiar przemocy w rodzinie – spotkania ze specjalistami
 17. Spotkania sąsiedzkie – planowanie i organizowanie z mieszkańcami przedsięwzięć integracyjnych, aktywizujących i kulturalnych we wszystkich jednostkach wchodzących w skład obszaru rewitalizacji – wykorzystanie potencjału i kreatywności mieszkańców. Jednocześnie zarówno podczas spotkań, jak i poprzedzających ich przygotować mieszkańcy będą mieli szanse poznać się lepiej i nawiązać relacje, obdarzając siebie zaufaniem
 18. Bank czasu – Utworzenie Banku Czasu, czyli platformy – instytucji bezpłatnej wymiany usług pomiędzy mieszkańcami. Mieszkańcy oferują usługi, jakie potrafią i mogą wykonać, jednocześnie zyskując możliwość korzystania z usług innych osób zrzeszonych w Banku Czasu
 19. Młodzi przedsiębiorcy – Wsparcie dla osób podejmujących działalność gospodarczą wraz z cyklem spotkań z zakresu z zakładania własnej działalności gospodarczej. W ramach spotkań poruszone zostaną m.in. kwestie prawne prowadzenia działalności. Ponadto omówiony będzie temat obecnej sytuacji na rynku pracy, możliwości zatrudnienia i jego prawno-formalnych aspektach
 20. Szkolenia dla osób bezrobotnych – realizacja szkoleń w zakresie nabywania przydatnych na rynku pracy kompetencji twardych, takich jak kursy językowe, przyuczenie do zawodu, obsługa komputera, i miękkich, np. umiejętność pracy w zespole
 21. W poszukiwaniu wiedzy – dzieci dorosłym, dorośli dzieciom – stworzenie Sali w budynku Dworca, w której wszyscy bez ograniczeń wiekowych mogliby nauczyć się czegoś nowego. Miejsce zabawy i miłej atmosfery. Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli mieszkających na terenie Gminy oraz osoby specjalnie przeszkolone (animatorzy)

Wszystkie materiały informacyjne dotyczące Programu Rewitalizacji dostępne są na stronie Gminy Skoki www.gmina-skoki.pl w zakładce „Rewitalizacja” oraz w pokoju nr 12/segment A u Marianny Gregorczuk- inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych Urzędu Gminy Miasta i Gminy w Skokach, ul. Cistowicza 11, 62-085 Skoki, w dniach i godzinach pracy Urzędu.

PRZYPOMINAMY

Rewitalizacja – co to jest?

Rewitalizacja to proces, którego celem jest wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów uznanych za problemowe. Następuje to poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Obszar rewitalizacji obejmuje całość lub część obszaru, cechującego się wolniejszym tempem rozwoju.

Jako tereny, które w pierwszej kolejności powinny zostać poddane rewitalizacji zostały wskazane obszary obejmujące następujące jednostki przestrzenne: sołectwo Roszkowo, Roszkówko, Sława Wielkopolska, Szczodrochowo, Strefa 1 miasta Skoki (ulice wchodzące w skład strefy nr 1: Strumykowa, Kręta, Kościelna, Jana Pawła II, Plac Powstańców Wielkopolski, Plac Strażacki, Ogrodowa, Rynkowa, Parkowa), Strefa 3 miasta Skoki (ulice wchodzące w skład strefy nr 3: Akacjowa,  Brzozowa,  Jarzębinowa, Jesionowa, Karolewo, Kasztanowa, Klonowa, Polna, Sosnowa, Świerkowa, Topolowa, Jodłowa, Lipowa) oraz Strefa 4 miasta Skoki (ulice wchodzące w skład strefy nr 4: Ciastowicza, Dworcowa, Dąbrowskiego, Kazimierza Wielkiego, Łąkowa, Mickiewicza, Sienkiewicza, Słowackiego, Turystyczna, Wczasowa, Wągrowiecka, Zamkowa + Parkowa, Kościelna)

Obszar rewitalizacji zajmuje powierzchnię 19,93 km², co stanowi 10,04% powierzchni gminy. Zamieszkuje go 2 639 osób, a więc 27,9% mieszkańców gminy Skoki.

Najistotniejsza sfera społeczna

Najistotniejsze są negatywne zjawiska w sferze społecznej, a uzupełniającym – zjawiska w sferze gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej. Diagnozę wspomnianych zjawisk przeprowadzono w oparciu o analizę danych statystycznych i badania przeprowadzone wśród mieszkańców Miasta i Gminy Skoki.

Przy opracowaniu diagnozy pod uwagę wzięto między innymi liczbę osób korzystających z pomocy społecznej, zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. Pod uwagę wzięto także między innymi stan infrastruktury drogowej, budynków użyteczności publicznej czy też ilość wydarzeń kulturalnych.

Zespół ds. rewitalizacji