14 października odbyła się narada sołtysów Gminy Skoki.

Podczas spotkania Burmistrz Miasta i Gminy Skoki Tadeusz Kłos przedstawił założenia do projektu budżetu Gminy na 2022 rok oraz informację o aktualnie realizowanych inwestycjach przez samorząd.

Pracownicy Referatu Ochrony Środowiska podsumowali realizowane w 2021r. gminne programy dofinansowania do: zakupu odnawialnych źródeł energii, usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, zakupu naziemnych zbiorników do gromadzenia wód opadowych.

Podsumowali również akcję sprzątanie Świata oraz wdrożenie nowego systemu korzystania z PSZOK-u.

Podział kompetencji w zakresie budowy sieci i świadczenia usług telekomunikacyjnych na terenie Gminy Skoki przedstawił dr inż. Witold Bzdęga, Informatyk Urzędu.

Na zakończenie sołtysi przedstawili sprawy bieżące sołectw.