Podczas sesji w dniu 29.10.2020 r. Radni podjęli dziewięć uchwał, a cztery odrzucili. Na XXII sesji  wprowadzono zmiany w uchwale budżetowej na rok 2020 r.  Zmniejszając wydatki budżetu Gminy o kwotę 250.227,00 zł, wydatki budżetu Miasta i Gminy Skoki po zmianach wynoszą 60.260.580,60 zł. Z uwagi na powstałe oszczędności po przeprowadzonym postępowaniach przetargowych zmniejszono środki zaplanowane na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

– „Modernizacja budynku byłego dworca w Skokach” o kwotę 110.000 zł, 
– „Przebudowa drogi gminnej w Łosińcu” o kwotę 70.000 zł,
– „Przebudowa drogi gminnej w Rościnnie” o kwotę 35.000 zł,
– „Przebudowa drogi gminnej w Grzybowie” o kwotę 35.000 zł.

W związku z rezygnacją z budowy chodnika w Rościnnie w bieżącym roku /z uwagi na brak zgody na wycinkę drzew rosnących przy drodze a kolidujących z budową chodnika/ zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego z: „Budowa chodnika i oświetlam drogowego w Rościnie” na „Budowa oświetlenia drogowego w Rościnie”. Środki dotychczas zabezpieczone w budżecie na to zadanie w kwocie 60.000 zł przeniesiono na oświetlenie ulic, placów i  dróg oraz zwiększono wydatki na realizację zadania o kwotę 36.000 zł, gdyż po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym okazało się, że najtańsza oferta przewyższa środki zabezpieczone w budżecie na to zadanie.

Radni zmienili również uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2020-2036 dostosowując jej treść do wprowadzonych zmian w budżecie.

Podczas sesji wyrażono zgodę na pomocy finansową Powiatowi Wągrowieckiemu na zadania p.n. „Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna”. Gmina Skoki udzieli Powiatowi Wągrowieckiemu, w latach 2021 i 2022 , pomocy finansowej w kwocie do 1.796.945,84 zł. Powiat Wągrowiecki otrzymał informację od Wojewody Wielkopolskiego o ujęciu zadania na liście zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowita wartość zadania wynosi 8.147.725,68 zł, z czego deklarowany udział środków własnych Powiatu Wągrowieckiego i Gminy Skoki zgodnie z wnioskiem wynosi 3 593 891,59 zł .Wobec powyższego Powiat Wągrowiecki i Gmina Skoki muszą zabezpieczyć w swoich budżetach odpowiednio kwoty 1 796 945,85 zł i 1 796 945,84 zł (po 22,315% wartości całego zadania). Jeżeli w wyniku postępowania przetargowego w/w wartość zadania ulegnie zmniejszeniu, proporcjonalnie zostanie umniejszony udział Powiatu i Gminy. Dodatkowo Powiat Wągrowiecki poniesie koszty zawiązane z nadzorem inwestorskim w wysokości 100 tys. zł.

Podjęto także uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Sława Wielkopolska.

Radni wyrazili zgodę na zbycie nieruchomości położonych w Potrzanowie w rejonie ulicy Skockiej i Rumiankowej oraz w Łosińcu.

Udzielono Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM). Pomoc finansowa, o której mowa zostanie udzielona w łącznej kwocie: 777.094,27 zł w tym: w 2021 roku- 254.668,22 zł,  w 2022 roku- 258.488,24 zł, w 2023 roku- 263.937,81 zł. Gmina pomocy finansowej w tym zakresie udziela od roku 2018.

Przyjęto Program współpracy Miasta i Gminy Skoki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021. Celem głównym programu jest budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem, a organizacjami pozarządowymi oraz zwiększenie dostępności świadczenia usług społecznych dla mieszkańców Gminy Skoki. Na realizację zadań publicznych objętych niniejszym programem planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 380.000,00 zł. Jednak ostateczną wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań określi uchwała budżetowa na rok 2021. W 2020 r. w ramach tego programu realizowano m.in. działania w zakresie: sportu w tym zajęcia dla dzieci i młodzieży realizowane przez KS Wełna, aktywizacji seniorów realizowane przez Stowarzyszenia Tęcza. W ramach programu udzielono również dotacji Orkiestrze Dętej OSP w Skokach oraz Stowarzyszeniu im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa prowadzącemu Hospicjum.

Podczas ostanie sesji podjęto również uchwałę w sprawie  ustanowienia pomnika przyrody Gruszy pospolitej o nazwie „Niezwyciężona”. Drzewo o obwodzie 379 cm i wysokości 19m, usytuowane na działce o numerze ewidencyjnym 9028/5 – obręb geodezyjny Potrzanowo (52.641709, 17.132230) Leśnictwo Brzeźno. Wymienione w uchwale drzewo stanowi twór o szczególnej wartości przyrodniczej. Odznacza się okazałym rozmiarem stanowiąc jednocześnie najokazalszą Gruszę pospolitą rosnąca na terenie Lasów Państwowych. Jej wymiar znacznie przekracza orientacyjny wymiar progowy, proponowany jako kryterium kwalifikacji na pomnik przyrody. Objęcie drzewa ochroną oraz jego oznakowanie uświadomi społeczeństwu dużą wartość przyrodniczą i krajobrazową chronionego obiektu.

Radni nie podjęli 4 uchwał w sprawie:

– określenia stawek i zwolnień podatku od nieruchomości
–  obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na rok 2021.
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu.
– zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skoki.

Projekt uchwały w sprawie podatku od nieruchomości przewidywał wzrost podatku, na który nie zgodzili się radni. W związku z decyzją rady stawki podatku od nieruchomości pozostają na poziomie roku 2020 r. Projekt uchwały wynikał z potrzeb finansowych samorządu. Zmniejszenie udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, podwyżka wynagrodzeń w oświacie, podniesienia płacy minimalnej, wreszcie ciągłe niedofinansowanie zadań zleconych oraz podwyżki cen energii skutkujące wzrostem kosztów usług, powodują niebezpieczne dużą rozpiętość między dochodami a wydatkami gminy. Proponowany wzrost podatku przyniósłby do kasy gminy kwotę 414.004 zł. W obecnej sytuacji kwota ta nie zasili budżetu gminy na rok 2021 r., co wiąże się z koniecznością zmniejszenia wydatków w budżecie Urzędu Miasta i Gminy Skoki jaki i jednostkach organizacyjnych.

Nie podjęcie przez radnych również projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na rok 2021 z kwoty 58,55 zł za 1 dt do kwoty 56,00 zł za 1 dt, skutkuje tym, że obowiązywać będą ustawowe stawki podatku rolnego, maksymalne. Stawka podatku rolnego w roku 2021 za 1 ha przeliczeniowy w gospodarstwie rolnym wyniesie 146,375 zł, a dla gruntów rolnych nie stanowiących gospodarstw rolnych 292,75 zł za 1 ha fizyczny. Skutki finansowe dla gminy to wzrost dochodów  o kwotę 30.023 zł.

Radni nie wyrazili również zgody na udzielenie Powiatowi Wągrowieckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 4.500 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Analiza możliwości wdrożenia systemu Publicznego Transportu Autobusowego w Powiecie Wągrowieckim”. W związku z możliwością uzyskania dofinansowania do przewozów pasażerskich, Powiat Wągrowiecki rozważa możliwość uruchomienia systemu Publicznego Transportu Zbiorowego obejmującego swym zasięgiem teren wszystkich gmin powiatu wągrowieckiego. Realizacja zadania wymaga przeprowadzenia szczegółowiej analizy założeń organizacyjnych i finansowych przedsięwzięcia. Analiza taka zostanie zlecona firmie specjalizującej się w dziedzinie organizacji zbiorowego transportu publicznego. W kosztach opracowania przewidziano udział poszczególnych gmin, który ustalono na podstawie wielkości gmin i liczby mieszkańców.

Nie podjęto również uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skoki. Procedowana zmiana studium dotyczyła działki  nr 8 w Rejowcu. Zmiany dotyczyć miały wskazania udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego – piasków skaleniowo-kwarcowych, a także wyznaczenia nowego obszaru eksploatacji kruszywa naturalnego wraz z kierunkiem jego rekultywacji. Treść uchwał dostępna jest  w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skoki, nagranie sesji oraz wyniki głosowania na stronie internetowej Miasta i Gminy Skoki.

Zdjęcie przedstawia radnych Rady Miejskiej Gminy Skoki
Zdjęcie przedstawia radnych Rady Miejskiej Gminy Skoki i zostało zrobione podcza omawianej sesji.