23 czerwca Rada Miejska Gminy Skoki podczas XIX sesji udzieliła Burmistrzowi gminy Skoki Tadeuszowi Kłosowi absolutorium z wykonania budżetu gminy Skoki za 2019 rok. Udzielenie absolutorium poprzedziło przedstawienie przez Burmistrza raportu o stanie gminy Skoki za 2019 rok, wynikiem czego było jednogłośne przyjęcie uchwały w sprawie udzielania wotum zaufania Burmistrzowi.

Raport o stanie gminy Skoki za 2019

Pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium wydała wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu w związku ze złożonym wnioskiem przez Komisję Rewizyjną. Wcześniej, RIO Poznań również pozytywnie zaopiniowało przedstawione przez Burmistrza Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Skoki za 2019 rok. Obecni na sesji radni jednogłośnie zaopiniowali przedstawiony projekt uchwały.

Udzielone przez radnych absolutorium jest wyrazem akceptacji pracy Burmistrza Tadeusza Kłosa w 2019 roku.

W tym roku przypada 30 lecie powstania samorządu. Z uwagi na panującą epidemie koronawirusa nie odbyły się żadne uroczystości upamiętniające to wydarzenie. Jednakże Burmistrz oraz radni postanowili zaakcentować na sesji ten fakt i z okazji tego przygotowano 2 filmy. Pierwszy z nich pokazywał przykłady tego jak zmieniły się Skoki na przestrzeni 30 lat, drugi film dotyczył wszystkich sołectw i niektórych tam poczynionych inwestycji.

Przypominamy, że obecnie sesje są transmitowane na żywo, a w internecie są dostępne materiały wideo z wszystkich sesji obecnej kadencji na stronie https://www.gmina-skoki.pl/o-nas/sesje-rady-miejskiej-gminy-skoki/

Radni oraz zaproszeni goście wyszli z sesji z upominkiem, butelką na wodę przygotowaną jako pamiątkę tego wydarzenia. Dlaczego butelka? A dla tego, że stawiamy na gadżety które mają sprzyjać ochronie środowiska i zmniejszać ilość wytwarzanych odpadów. Woda z kranu nalana do butelki wielokrotnego użytku smakuje znakomicie, jest tańsza i nie powoduje wytarzania odpadów.

Film co w mieście:

Film co w sołectwach:

Zdjęcia z sesji:

Szczegółowa relacja z podjętych uchwał

Obradom przewodniczył przewodniczący Zbigniew Kujawa, a rolę sekretarza obrad pełnił radny Marian Gruszka, pracowała w pełnym składzie 15 radnych i w rezultacie prowadzonych obrad podjęła 9 następujących uchwał:

1. Uchwałę nr XIX/163 /2020 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki wotum zaufania

Omawianą uchwałą, której podjęcie zostało poprzedzone debatą nad prezentacja multimedialną dokonań samorządu Gminy w ciągu trzydziestolecia oraz zreferowanym przez Burmistrza Tadeusza Kłosa „Raportem o stanie Gminy Skoki za 2019 rok” – podsumowaniem działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizacji polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy i budżetu obywatelskiego – Rada udzieliła wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki.

2.Uchwałę nr XIX/164/ 2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skoki za 2019 r.

Uchwałą tą Rada zatwierdziła sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skoki za 2019 rok.

Podjęcie uchwały poprzedzone zostało wysłuchaniem przez Radę i dyskusją nad przedstawionymi przez Skarbnika Gminy Annę Kałek- Witucką:
– Sprawozdaniem z wykonania budżetu  i Sprawozdaniem finansowym Gminy Skoki na dzień 31 grudnia 2019 roku;
– Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skoki za rok 2019 wraz z informacją o stanie mienia;
oraz wysłuchanie i przyjęcie:
–  Opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skoki za rok 2019;
– Opinii stałych Komisji Rady do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skoki za 2019 rok;

3.Uchwałę nr XIX/165/2020 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki absolutorium za 2019 rok

 Cytowaną uchwałą Rada akceptowała działalność Burmistrza Miasta i Gminy Skoki za 2019 rok i udzieliła mu absolutorium. Jej podjęcie poprzedzone zostało wysłuchaniem i dyskusją nad zreferowanymi przez:
–  radnego Piotra Babrakowskiego : wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Skoki za 2019 rok;
–  Skarbnika Gminy Annę Kałek – Wirucką:  uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki.

4.Uchwałę nr XIX/166/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 r.

Omawianą uchwałą Rada w swej uchwale budżetowej na rok 2020 wprowadziła zmiany jakie zaszły w trakcie bieżącej realizacji budżetu Gminy. Łączne dochody budżetu zwiększono o kwotę 418.217,00 zł, a łączne wydatki budżetu zwiększono o kwotę 261.086,48 zł. W rezultacie budżet Gminy Skoki na rok 2020 aktualnie wynosi 55.709.637,10 zł po stronie dochodów i 58.185.322,00 po stronie wydatków.

Na  wzrost dochodów zasadniczy wpływ mają:
– 50.000,00 zł, które na podstawie porozumienia z Nadleśnictwem Durowo Gmina otrzyma tytułem dofinansowania remontu drogi gminnej Stawiany – Ignacewo,
– 80.563,00 zł  zwiększonej subwencji oświatowej,
– 70.000,00 zł dotacji na dofinansowanie projektu pn. „Zdalna szkoła w Gminie Skoki”,
– 91.200,00 zł z tytułu planowanego do otrzymania dofinansowania zakupu komputerów ze środków UE w ramach projektu „Zdalna Szkoła”,
– 16.432,00 zł z tytułu refundacji kosztów dotacji ponoszonych przez Gminę Skoki na dzieci będące mieszkańcami Rogoźno, a uczęszczającymi do Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzanowie,
– 112.500,00 zł planowanego dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego realizacji projektu pn. „Budowa ścieżki dydaktycznej nad przyrodniczym obszarem łąk  „Morasia” w Skokach.

Kwotę wydatków przeznaczono na sfinansowanie:
– 30.000,00 zł na czyszczenie i udrażnianie rzeki Mała Wełna w Skokach;
– 80.000,00 zł na remont drogi gminnej Stawiany – Ignacewo;
– 8.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-  gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu;
– 16.432,00 zł na dotację przedszkolną dla Przedszkola Artystycznego w Potrzanowie z tytułu refundacji  wydatków ponoszonych na dzieci uczęszczające do tego Przedszkola z Gminy Rogoźno;
– 91.200,00 zł na zakup komputerów dla szkół podstawowych w ramach realizacji zadania „Zdalna Szkoła + w Gminie Skoki”;
– 32.000,00 zł na wydatki związane z obciążeniem Gminy Skoki przez wspólnotę Mieszkaniową Ciastowicza 12B za dostarczenie ciepła do lokali będących własnością Gminy Skoki;
– 20.000,00 zł na wynagrodzenia dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej;
– 3.416,00 zł na pomoc finansową dla Gminy Mieścisko z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie, do którego są dowożone dwie osoby z Gminy Skoki;
– 10.038,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Równocześnie zmniejszono o 30.000,00 zł wydatki na utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy – środki te zostały przeniesione na czyszczenie rzeki Mała Wełna.

            5.Uchwałę nr XIX/167 /2020 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2020 – 2036

Uchwałą tą, w swej uchwale nr XIII/105/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki  na lata 2020 – 2037 zmienionej kolejnymi uchwałami Rady, Rada zmieniła treść załączników nr 1 i nr 2.   

 6.Uchwałę nr XIX/168/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mieścisko     

Omawianą uchwałą Rada zadecydowała o udzieleniu pomocy finansowej w kwocie 3.416.00 zł Gminy Mieścisko na częściowe sfinansowanie dowozu 2 osób z Gminy Skoki na zajęcia w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Gołaszewie.

7.Uchwałę nr XIX/169/2020 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skoki, na rok 2020

Cytowaną  uchwałą Rada przyjęła „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skoki, na rok 2020”. Podjęta uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia. Wśród przyjętych w „Programie ” zadań Gmina zobowiązuje się poprzez FHU ZIBI Schronisko CYWI w Rybowie Gmina Gołańcz, do:
– zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
– opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
– odławiania bezdomnych zwierząt,
– obligatoryjnej sterylizacji albo kastracji zwierząt w schroniskach dla zwierząt i do poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
– usypiania ślepych miotów,
oraz do:
– wskazania gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich- gospodarstwo rolne w miejscowości Potrzanowo 10, będące własnością Grzegorza Janecko;
– zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń losowych z udziałem zwierząt bezdomnych – lekarz weterynarii Marcin Szymaś prowadzący gabinet weterynaryjny w Skokach przy Placu Powstańców Wielkopolskich nr 4.

Zgodnie z projektem porządku obrad Rada przyjęła też przedstawione przez Inspektora Kingę Pilną:  „Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta i Gminy Skoki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019 r.”

Wszystkie podjęte uchwały zostały przyjęte do realizacji przez Burmistrza Miasta i Gminy. Wszystkie też wraz z protokółem sesji oraz z materiałami będącymi przedmiotem obrad sesji znajdują się do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy na stanowisku ds. Rady i jej organów. Obraz i dźwięk sesji, protokół z sesji, podjęte uchwały i wyniki głosowania znajdują się też w Biuletynie Informacji Publicznej  Gminy Skoki http://skoki.nowoczesnagmina.pl oraz www.gmina-skoki.pl pod banerem „Sesje rady miejskiej transmisje na żywo”.                                                                                         

Edmund Lubawy