STAWKI ZA ODPADY KOMUNALNE OBOWIĄZUJĄCE  OD 1 CZERWCA 2020 r.

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE

 

Stawka opłaty Kwota zwolnienia z opłaty z tytułu kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku Termin płatności
30 zł /osobę/miesiąc

 

3 zł /osobę/miesiąc*

 

Do 25 każdego miesiąca

* przepisy ustawy przewidują ulgę wyłącznie dla nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Ulga nie dotyczy budynków wielolokalowych (bloków).

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy.

 NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE (sklepy, biura, szkoły, restauracje, przedsiębiorstwa itp.)
Pojemność
pojemnika/worka
Stawka za pojemnik/worek Termin płatności
Pojemnik 120 l 6,30 zł Do 25 każdego
miesiąca
Pojemnik 240 l 12,60 zł
Pojemnik 1100 l 58,20 zł
Pojemnik 1500 l 79,30 zł
Pojemnik 2500 l 132,20 zł
Pojemnik 7000 l 370,30 zł
Worek 120 l 18,00 zł

 

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

NIERUCHOMOŚĆ NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY, LUB INNA NIERUCHOMOŚĆ WYKORZYSTYWANA NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE Termin płatności
Ryczałtowa stawka opłaty za rok od nieruchomości 180 zł
Do 25 lipca
każdego roku
     

 

 Stawki za odpady komunalne obowiązujące w 2022

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

 

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE

Stawka opłaty Kwota zwolnienia z opłaty z tytułu kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku Termin płatności
30 zł /osobę/miesiąc 3 zł /osobę/miesiąc Do 25 każdego miesiąca

 

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy.

STAWKI OBOWIĄZUJĄ OD 1.03.2022r.

 

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE (sklepy, biura, szkoły, restauracje, przedsiębiorstwa itp.)

Pojemność pojemnika/worka Stawka za pojemnik/worek Termin płatności
Pojemnik 120 l 24,90 zł Do 25 każdego miesiąca
Pojemnik 240 l 49,80 zł
Pojemnik 1100 l 228,25 zł
Pojemnik 1500 l 311,25 zł
Pojemnik 2500 l 518,75 zł
Pojemnik 7000 l 1452,50 zł
Worek 120 l 18,00 zł

 

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

 

NIERUCHOMOŚĆ NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY, LUB INNA NIERUCHOMOŚĆ WYKORZYSTYWANA NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

Termin płatności
Ryczałtowa stawka opłaty od domku letniskowego na rok 2022 191,90 zł Do 25 lipca

każdego roku

     

 

Wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi prosimy kierować na rachunek bankowy BS Gniezno o/Skoki o numerze:

20 9065 0006 0040 0400 0185 0027

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami składanej w postaci papierowej

W przypadku podpisania deklaracji przez osobę do tego upoważnioną konieczne jest załączenie odpowiedniego dokumentu np. pełnomocnictwa (opłaconego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej), prawomocnego postanowienia sądu ustanawiającego przedstawiciela ustawowego, uchwały wspólnoty mieszkaniowej o wyborze zarządu, umowy w formie aktu notarialnego o określeniu sposobu zarządu nieruchomością wspólną i powierzeniu zarządu osobie fizycznej lub prawnej, umowy spółki osobowej, itp.

Jednocześnie informujemy, że udzielenie pełnomocnictwa wiąże się z powstaniem obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17 zł na rachunek bankowy Urzędu

43 9065 0006 0040 0400 0185 0001

Bank Spółdzielczy
Oddział w Skokach

Od obowiązku wnoszenia opłaty skarbowe można być zwolnionym w przypadku, gdy pełnomocnikiem strony jest rodzina, zstępni, wstępni lub rodzeństwo.