23 lutego 2019 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo- wyborcze Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Skokach.

Część sprawozdawczo wyborczą poprzedziły tradycyjne ceremonie brackie oraz wręczenie materiałów pamiątkowych uczestnikom. Z kolei uczestnicy wysłuchali sprawozdań z działalności organów statutowych Bractwa za rok 2018: sprawozdania z pracy Skarbnika, które przedstawił Adam Mrozińskki oraz sprawozdań z pracy Zarządu i Rady Bractwa przedstawionych przez Vice prezesa Krzysztofa Migasiewicza oraz przez Prezesa Krzysztofa Jachnę. W dalszej części wysłuchano sprawozdań zreferowanych przez: Stefana Kubiaka z pracy Komisji Rewizyjnej oraz przez Andrzeja Tatarę z pracy Sądu Honorowego. Przedstawione sprawozdania przyjęto bez zastrzeżeń i w rezultacie Skarbnikowi, Zarządowi i Radzie Bractwa udzielono absolutorium.

Z kolei w związku z upływem kadencji niektórych organów statutowych dokonano ich wyboru na nową kadencję. Vice prezesem ponownie wybrano Krzysztofa Migasiewicza. Sekretarzem Michała Rosika. Członkami Komisji Rewizyjnej: Grzegorza Misiaka, Stefana Kubiaka i Wiesława Szymasia. Członkami Sądu Honorowego: Małgorzatę Florysiak, Andrzeja Tatarę, Janusza Stoińskiego, Stanisława Grzegorzewskiego i Franciszka Baranowskiego.

Następnie jednogłośne podjęto uchwałę w sprawie nadania Manfredowi Harms – członkowi Związku Strzeleckiego w Bardowick  – tytułu Honorowego Członka Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Skokach.

W dalszej części uchwalono plan pracy i budżet Bractwa na rok 2019.

Na zakończenie obrad życzenia uczestnikom i nowo wybranym członkom organów statutowych złożyli Król Zielonoświątkowy Alozy Pacholski i Król Żniwny Stanisław Grzegorzewski.

Zebranie Brackie w dniu 23 lutego zakończyło się wspólnym posiłkiem.

tekst i zdjęcia
Stanisław Grzegorzewski