Utrzymanie dróg gminnych:

Pierwsze postępowanie przetargowe na dostawę  kruszywa betonowego zostało rozpisane w  miesiącu styczniu br. Przedmiotem zamówienia była dostawa kruszywa betonowego  sortowanego w ilości 2.000 t  do utwardzenia fragmentów dróg gminnych gruntowych. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo EKO – ZEC z Poznania,  oferując sprzedaż i transport kruszywa na plac składowy za kwotę 47,35 zł / tonę. Drugi w kolejności wykonawca zaproponował sprzedaż jednej tony kruszywa za kwotę 60,27 zł.

Drugie postępowanie przetargowe wyłoniło wykonawcę świadczącego usługę transportową i rozgarnięcia kruszywa na drogach gminnych. Zainteresowane tym postępowaniem były 4 firmy transportowe. Najkorzystniejszą ofertę  złożyła miejscowa firma KRECIK ze Skoków, oferując transport jednej tony kruszywa z placu składowego na wskazane odcinki dróg za kwotę 4,92 zł/t. Natomiast usługa pracy koparko ładowarki  przy załadunku kruszywa i jego rozgarnięciu została wyceniona na kwotę 80zł/godz. W pierwszej kolejności dokonano naprawy  fragmentów dróg w sołectwie Bliżyce, Łosiniec  i w m. Skoki. Usługa ta będzie kontynuowana  systematycznie w okresie wiosennym.

W celu naprawy ubytków w nawierzchniach asfaltowych dróg gminnych również  dokonano wyboru wykonawcy w drodze przeprowadzonego zapytania ofertowego. Na ogłoszone postępowanie wpłynęło 5 ofert z cenami wynoszącymi od 87,33 do 282,90 zł za wykonania remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej na powierzchni jednego metra kwadratowego. Umowa została zawarta z firmą  WBR – SERWIS z miejscowości Pakszyn. Rozpoczęcie prac planowane jest w pierwszych dniach marca br. jeżeli warunki atmosferyczne pozwolą na wykonanie tej usługi.

Budowa infrastruktury wodociągowej:

W budżecie gminy zostały zabezpieczone środki finansowe w kwocie 200.000 zł na budowę kolejnego etapu sieci wodociągowej w miejscowości Sławica. Mając na uwadze fakt, że przeprowadzone postępowania przetargowe na początku roku cieszą się dużym zainteresowaniem potencjalnych wykonawców, co przekłada się na zaproponowanie niższych cen w miesiącu styczniu br. ogłoszono przetarg na budowę wodociągu. Zakres zadania obejmuje budowę kolejnego fragmentu sieci wodociągowej na terenie działek letniskowych w Sławicy o łącznej długości 1.422m. Infrastruktura wodociągowa ułożona w pasie drogowym wraz z przyłączami w ilości 58 szt. sięgającymi do granicy działek zostanie wykonana na ulicy: Wiejskiej, Trzcinowej, Plażowej, cz. Gackiej, Jeziornej i Cienistej. Na ogłoszony przetarg zostało złożonych 14 ofert z cenami wynoszącymi od  185.401,33 zł do 570.539,31 zł. Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Instalacji Sanitarnych z Bliżyc, z którym została zawarta umowa. Rozpoczęcie prac nastąpi w miesiącu marcu, a zakończenie planowane jest  do 10 maja br.

Budowa dróg:

Dnia 28 lutego nastąpiło otwarcie ofert przetargowych na budowę odcinka ul. Polnej w Skokach przy budynkach socjalnych i komunalnym. Przedmiot zamówienia w tym postępowaniu został podzielony na dwa zadania. Pierwsze z nich obejmuję budowę nawierzchni bitumicznej drogi wraz z chodnikami i wjazdami na posesje o długości ok. 250m. Drugie zadanie zakłada budowę oświetlenia drogowego składającego się ze słupów oświetleniowych z energooszczędnymi oprawami LED w ilości 7 szt i usunięcie kolizji energetycznej. W postępowaniu przetargowym uczestniczyło 7 firm. Najkorzystniejszą ofertę na zadanie nr I obejmujące wykonanie nawierzchni drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą złożył Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL z miejscowości Borowo Młyn za kwotę 655.183,95 zł. Natomiast budowę oświetlenia drogowego przy tej ulicy będzie realizowało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KONKAR” z miejscowości Osiniec za kwotę 98.270,20 zł. Zakończenie prac planowane jest do końca maja br.