PRZEDSIĘWZIĘCIA PLANOWANE W GMINIE SKOKI W RAMACH KAMPANII ZTU 2012

 I Urząd Miasta i Gminy
we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminnym Koordynatorem ds. Uzależnień

1. Rajd rowerowy z okazji Dnia Dziecka – „ŚLADAMI ŚREDNIOWIECZNYCH WOJÓW”


 

 2. V Gminny Przegląd Spektakli Profilaktycznych

REGULAMIN V GMINNEGO PRZEGLĄDU SPEKTAKLI PROFILAKTYCZNYCH

1. Organizator Przeglądu:

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki

– Gminny Koordynator ds. Uzależnień

– Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Adresaci:

Grupy teatralne działające na terenie Gminy Skoki:

– dziecięce

– młodzieżowe

– składające się z osób dorosłych.

3. Termin i miejsce Przeglądu:

7 grudnia 2012r. od godziny 10.00 ( szkoły podstawowe i inne grupy dziecięce ) – sala Biblioteki Publicznej w Skokach

8 grudnia 2012 r. od godziny 10.00 ( szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne oraz dorośli ) – sala Biblioteki Publicznej w Skokach.

Uwaga: W razie zmiany dnia lub godziny rozpoczęcia przeglądu , ostateczny termin zostanie podany nie później niż na dwa tygodnie przed imprezą.

4. Wymagania repertuarowe:

 1. Treść spektaklu przygotowanego przez grupę teatralną musi być związana z szeroko rozumianą problematyką uzależnień, przemocy domowej lub rówieśniczej oraz promocją zdrowego stylu życia. Wskazane jest ukazywanie możliwości i sposobów wychodzenia z trudnych i kryzysowych sytuacji życiowych, zastępowania zachowań ryzykownych pasjami i rozwijaniem zainteresowań poznawczych.

Spektakle nie powinny modelować zachowań niepożądanych. Czas prezentacji nie może przekraczać 30 min.

5. Termin nadsyłania kart zgłoszeń:

Do dnia 19 listopada 2012 r. na adres: Gminny Koordynator ds. Uzależnień, Urząd Miasta i Gminy Skoki, ul. Ciastowicza 11, 62 – 085 Skoki, z dopiskiem: „V PRZEGLĄD SPEKTAKLI PROFILAKTYCZNYCH”.

6. Nagrody:

Za udział w Przeglądzie każda grupa teatralna otrzyma pamiątkową statuetkę oraz nagrodę rzeczową.
Przewiduje się również drobne upominki dla opiekunów przygotowujących grupy, pamiątkowe znaczki dla poszczególnych uczestników, a także słodki poczęstunek.

7. Uwaga:

Organizatorzy nie zapewniają transportu. Grupy dojeżdżające muszą zabezpieczyć go we własnym zakresie. Każda grupa dziecięca i młodzieżowa musi posiadać opiekuna odpowiedzialnego za uczestników.

W sali Biblioteki Publicznej nie ma kurtyny. Istnieje jedynie możliwość skorzystania z parawanów, które mogą za nią służyć.

KARTA ZGŁSZENIA DO V GMINNEGO PRZEGLĄDU

SPEKTAKLI PROFILAKTYCZNYCH

1. Nazwa grupy teatralnej:

…………………………………………………………………….

2. Szkoła, placówka lub inna jednostka organizacyjna, którą grupa reprezentuje:

……………………………………………………………………

3. Liczba występujących osób:

……………………………………………………………………

4. Imię i nazwisko opiekuna:

……………………………………………………………………

5. Tytuł spektaklu:

……………………………………………………………………

6. Autor scenariusza:

……………………………………………………………………

7. Czas trwania spektaklu:

……………………………………………………………………

8. Wymagania techniczne:

……………………………………………………………………


 

II. Szkoła Podstawowa w Skokach

1. Szkolny Turniej Sportowy dla klas 1-3 oraz 4-6 pod hasłem: „ Zdrowy rozsądek daje radę” w ramach kampanii profilaktycznej „Zachowaj trzeźwy umysł”

CELE KONKURSU:

Celem konkursu jest propagowanie wśród uczniów wiedzy prozdrowotnej, szerzenie zdrowego i higienicznego trybu życia, kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych, wdrażanie do działań profilaktycznych na rzecz ochrony zdrowia i życia.

Organizatorzy: Alicja Kramer- opiekun samorządu uczniowskiego i wszyscy nauczyciele,

Termin realizacji- 1 czerwca

2. Konkurs na ulotkę ,, Żabka czy motylek’’ dla klas IV promujący aktywny wypoczynek.

W ramach konkursu rozwiązanie hasła i zorganizowanie biwaku   dla klasy IVa – opiekun Barbara Surdyk

3. Zajęcia profilaktyczne w klasach 4-6 prowadzone na lekcjach wychowawczych pod hasłem,, Jestem asertywny- umiem powiedzieć nie’’

Odpowiedzialni- wychowawcy klas 4-6 oraz Beata Babrakowska

4. Konkurs plastyczno- literacki dla uczniów klas V i VI-,, To ja’’ , którego celem jest przedstawienie siebie- swoich marzeń, pragnień. Odpowiedzialni- Alicja Kramer, Beata Babrakowska, Wioleta Grzegorzewska

5. Konkurs plastyczny – wykonanie plakatu o tematyce profilaktycznej pod hasłem kampanii ,,Zdrowy rozsądek daje radę’’ dla uczniów klas VI. Przedstawienie plakatów w czasie marszu profilaktycznego organizowanego przez Gimnazjum.

Odpowiedzialni- Alicja Kramer, Beata Babrakowska, Paulina Marszewska


 

III. Szkoła Podstawowa w Jabłkowie

 
1. „Jestem asertywny” – impreza plenerowa – 18.05.2012r.

CEL IMREZY:

 1. Popularyzacja biegania wśród dzieci i dorosłych.
 2. Sprawdzenie swoich umiejętności i możliwości w zakresie biegania.
 3. Przygotowanie uczniów do umiejętnego odmawiania – „Jestem asertywny, jestem asertywna, umiem powiedzieć nie”.

TERMIN I MIEJSCE:

 1. 18 maj 2012r. Lechlin.
 2. Oficjalne otwarcie biegu o godz. 14:30
 3. Wspólny bieg leśną trasą o długości ok. 3 km

PRZEBIEG IMPREZY:

 1. Powitanie zawodników.
 2. Wspólny bieg uczniów z nauczycielami.
 3. Podczas biegu zaplanowane zostały przerwy, podczas których realizowane będą treści o tematyce profilaktycznej:

§   wprowadzenie do tematu (co to znaczy być asertywnym, uświadomienie uczniom różnych rodzajów postaw, jakie możemy przyjmować wobec innych, w trudnych dla nas sytuacjach),

§   przeprowadzenie ćwiczeń i zabaw kształcących umiejętność asertywnego zachowania w konkretnych, aranżowanych sytuacjach,

§   przeprowadzenie ćwiczeń kształtujących umiejętność obrony własnego zdania, szczególnie w sytuacjach wymuszania zachowań, których dana osoba nie akceptuje,

§   przeprowadzenie ćwiczeń pozwalających otwarcie wyrażać swoje myśli, uczucia i przekonania, nie lekceważąc uczuć i poglądów swoich rozmówców,

§   praca z ulotką profilaktyczną nr 4 „Jestem asertywny”.

 1. Wspólne ognisko i pieczenie kiełbasek.
 2. Podsumowanie imprezy i zrealizowanych treści.

ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ:

 1. Przejazd uczniom z Jabłkowa do Lechlina.
 2. Zabezpieczenie trasy biegu.
 3. Posiłek – kiełbaski, napoje do picia.
 4. Przeprowadzenie zajęć wychowawczych nt. asertywności.

NAGRODY:

 1. Zwycięzcy otrzymują nagrody za zajecie od I do III miejsca w dwóch grupach wiekowych: klasy I-III oraz klasy IV-VI .
 2. Specjalna nagroda dla najmłodszego uczestnika biegu.
 3. Zawodnicy otrzymują dyplom uczestnictwa w biegu.

Odpowiedzialna: Joanna Tomczak


 

2. Dzień Szkoły bez Przemocy – 5 czerwca 2012 r.

Koordynator: psycholog – mgr Małgorzata Seroka-Jackowska

Współpraca: pedagog – mgr Marzena Zawłocka

Celem Programu jest przeciwdziałanie przemocy w szkole i jej filiach przez zwiększenie świadomości problemu i zmianę postaw wobec przemocy.

Program realizowany będzie w Szkole Podstawowej w Jabłkowie i jej filiach w Rejowcu i Lechlinie oraz oddziale specjalnym dla dzieci niepełnosprawnych w Pawłowie Skockim.

Każda szkoła w ramach obchodów Dnia Szkoły bez Przemocy przeprowadzi na swoim terenie rozgrywki sportowe promujących ideę bezpiecznego kibicowania i zasad fair play.

Program składa się z 3 części:

 1. Wprowadzająca w tematykę- realizowana podczas godzin wychowawczych (załącznik: scenariusz zajęć).
 2. Praktyczna- zawody 05.06.2012 – gry i zabawy sportowe, propagujące współzawodnictwo i zasady fair-play.
 3. Konkurs z nagrodami : „ Jestem fair play-uczeń na 6” oraz „Jestem fair play- nauczyciel na 6” –rozstrzygnięcie głosowania 05.06.2012.

SCENARIUSZ ZAJĘĆ – dotyczący kibicowania FAIR PLAY

Temat: Kulturalnie kibicuję – fair play nie tylko w sporcie i na trybunach.

Cele ogólne:
1) Budowanie umiejętności poszanowania praw innych.
2) Kształtowanie postawy fair play.

Cele operacyjne:
– Uczeń rozumie pojęcie FAIR – PLAY, potrafi podać przykłady takiego zachowania.
– Uczeń uświadamia sobie znaczenie czystej gry w sporcie i kulturalnego kibicowania oraz konsekwencje jego braku.
– Uczeń potrafi rozpoznać zachowania fair play, potrafi rozpoznać niewłaściwe zachowania kibica, wie jak kulturalnie kibicować.
– Uczeń potrafi efektywnie współpracować w grupie.

Metody: dyskusja kierowana, praca w grupach, zawody sportowe

Materiały: Prezentacja multimedialna, karteczki z cechami zachowań kibica i pseudokibica, klej, koperty, plansze z napisami:
I – CECHY I ZACHOWANIA KULTURALNEGO KIBICA
II – CECHY I ZACHOWANIA PSEUDOKIBICA

Czas trwania zajęć: 90 min. (zajęcia powinny być realizowane w bloku 2 godzin lekcyjnych, np. lekcja WF + godzina wychowawcza).

Adresat:

– uczniowie klas 1- 6 szkoły Podstawowej w Jabłkowie wraz z jej filiami i oddziałem specjalnym

UWAGA!
Przed planowanym terminem zajęć zachęcić uczniów do samodzielnego wyszukania informacji nt. zachowań sportowców fair – play.

Przebieg zajęć:
I. Wprowadzenie
1. Powitanie uczniów oraz zapoznanie ich z celem i tematem zajęć.
2. Rozeznanie w formie rozmowy, jakie jest w klasie zainteresowanie kibicowaniem.
II . Rozwinięcie
1. Nauczyciel w formie dyskusji uzgadnia z uczniami definicję pojęcia fair play. Następnie zapoznaje uczniów z ogólnie przyjętą definicją:
Fair play – gra, lub walka sportowa prowadzona w sposób uczciwy, szlachetny, zgodny z przepisami; pojęcie służące do określania najważniejszych wartości, które powinny cechować współzawodnictwo sportowe.
2. W formie pogadanki nauczyciel przedstawia sylwetki znanych polskich sportowców, którzy wykazali się nienaganną postawą, uznając za ważniejsze od zwycięstwa wartości, jakie niesie zasada FAIR- PLAY.

• ANDRZEJ BACHLEDA – CURUŚ – zgłosił się do sędziów i poprosił o dyskwalifikację, ponieważ w czasie pokonywania trasy slalomu specjalnego pominął bramkę, czego sędziowie nie zauważyli. Był pierwszym narciarzem na świecie, który otrzymał nagrodę Fair Play UNESCO.

• RYSZARD SZURKOWSKI – kolarz, który został nagrodzony za dżentelmeńskie oddanie własnego roweru rezerwowego największemu rywalowi – Zygmuntowi Hanusikowi. Dzięki temu Hanusik zdobył tytuł mistrza Polski.

Nauczyciel prosi uczniów o podanie przygotowanych przez siebie sylwetek sportowców, zasługujących na miano WZORU i uzasadnienie tego wyboru. Należy nazwiska tych postaci zapisać na tablicy.

ZADANIE DLA UCZNIÓW:
Efektem tych zajęć – przygotowanie gazetki ściennej lub wystawy szkolnej,
prezentującej znane postaci sportu, wykazujące się nienaganną postawą.

3. Nauczyciel przedstawia uczniom I część prezentacji multimedialnej pn.:
Kulturalnie kibicuję – FAIR PLAY w sporcie i na trybunach.

4. Kolejny punkt zajęć można wykonać na dwa sposoby:
1) Nauczyciel dzieli klasę na grupy (wg własnego pomysłu) i przydziela każdej grupie kopertę zawierającą karteczki z cechami charakteryzującymi zachowania dobrego – kulturalnego kibica i zachowania pseudokibiców. W każdej kopercie powinny być karteczki z obu kategorii.
2) Uczniowie losują indywidualnie karteczki z cechami kulturalnego kibica i pseudokibiców. Zadaniem grup lub poszczególnych uczniów jest przyporządkowanie zachowań do dwóch kategorii i przyklejenie odpowiednich karteczek do plansz.

Materiał wykorzystać do stworzenia kodeksu kibicowania

5. Nauczyciel omawia wraz z klasą efekt pracy, podsumowuje informacje znajdujące się na obu planszach.

UWAGA!
Ważne, by zwrócić uwagę uczniów na fakt, iż często początkowo przedstawiciele obu grup wykazują podobne zainteresowania sportem, jednak sposób ich realizacji jest odmienny.

III . Podsumowanie zajęć. Ogłoszenie konkursu na „ Jestem fair play-uczeń na 6” oraz „Jestem fair play- nauczyciel na 6” głosowanie z uzasadnieniem –rozstrzygnięcie głosowania 05.06.2012

Inne działania planowane przez szkołę:

1. Dzień bez papierosa.

2. Obchody Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii .

3. Obchody Światowego Dnia Fas.


 

IV. Gimnazjum nr 1 w Skokach

 

ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ PAPIEROSA

Organizator:

Społeczność szkolna Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach

Cel:

 1. profilaktyka uzależnień,
 2. modelowanie zachowań asertywnych,
 3. rozwijanie kreatywności,
 4. aktywizacja środowiska szkolnego w zakresie oddziaływań profilaktycznych.

Termin realizacji:

 1. 31 MAJ 2012 r. godz. 8:30

Przebieg:

 1. Dzień rozpoczyna się od odczytu (przez radio węzeł) sutków palenia papierosów. Po mowie wstępnej następuje dyskusja (zwolennika palenia papierosów oraz przeciwnika).
 2. Dwukrotne przejście z jednego budynku szkoły do drugiego osób przebranych za papierosy ucharakteryzowane w sposób podkreślający wszystkie negatywne skutki nikotynizmu.
 3. Rozpowszechnienie ulotek w pokojach nauczycielskich.
 4. Plakatowanie szkoły.
 5. Kontynuacja profilaktyki podczas marszu profilaktycznego, który odbędzie się dnia następnego.

Koordynator: Krzysztof Ołdziejewski

MARSZ PROFILAKTYCZNY

Organizator:

Społeczność szkolna Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach

Zadania:

 1. zwiększenie zaradności dzieci i młodzieży,
 2. zapobieganie uzależnieniom,
 3. rozwijanie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach związanych z nakłanianiem do zażywania substancji psychoaktywnych.

Cele:

 1. wspomaganie zdrowego rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży,
 2. kształtowaniem umiejętności rozpoznawania zagrożeń i radzenia sobie z nimi,
 3. aktywizacja środowiska szkolnego w zakresie oddziaływań profilaktycznych,
 4. wykształcenie umiejętności i zachowań umożliwiających zdrowy styl życia.

Hasło przewodnie dla szkół podstawowych:

Zdrowy rozsądek daję radę.

Hasło pomocnicze:

Wiesz – potrafisz – możesz.

Hasło przewodnie dla gimnazjum:

Wierzę w siebie – odrzucam nałogi.

Hasło pomocnicze:

Myślisz – decydujesz – odmawiasz.

Termin realizacji:

1 czerwca 2012 r. godz. 8:30

Miejsce zbiórki:

parking przy Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach

Przebieg:

Przejście ulicami miasta z przygotowanymi przez uczestników marszu transparentami głoszącymi hasła profilaktyczne. Rozpropagowanie wśród mieszkańców miasta haseł nawołujących do zdrowego stylu życia. Prowadzenie w klasach debat na temat zagrożeń związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych, promowania zdrowego stylu życia oraz asertywnego odmawiania w sytuacjach nakłaniania do zażywania środków zmieniających świadomość.

Koordynator: Ilona Węglewska


 

Zawody Bocci

Cel:

 1. Popularyzacja sportu wśród osób niepełnosprawnych,
 2. Sprawdzenie swoich umiejętności ,
 3. Aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych.  
 4. Promowanie wartości rodzinnych, 
 5. Profilaktyka uzależnień. 

Termin realizacji:

 1. 2 czerwiec 2012 r.
 2. Przyjazd uczestników 930
 3. Rozpoczęcie 1000
 4. Zakończenie 1330

Przebieg:

1. Powitanie uczestników.

2. Omówienie regulaminu gry.

3. Przydzielenie zespołów.

4. Rozpoczęcie gry.

5. Przerwa godz. 12 (w tym czasie dzieci wraz z rodzicami udają się na poczęstunek przygotowany w kawiarence).

6. Obejrzenie i omówienie wystawy dotyczącej profilaktyki uzależnień przygotowanej przez młodzież.

7. Zakończenie- rozdanie nagród.

Koordynator: Alicja Nowak

Inne działania planowane przez Gimnazjum w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł

Konkurs na najlepszy plakat przedstawiający zagrożenia związane z zażywaniem środków odurzających.


 

 1. V. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie

 1. Konkurs dla gimnazjalistów na prezentację multimedialną nt. uzależnień

 

KONKURS NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄO TEMATYCE PROFILAKTYCZNEJ PT. „SZKLANE DZIECIŃSTWO – HISTORIA ŻYCIA W RODZINIE Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM”

Regulamin konkursu

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów uczęszczających do gimnazjów znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Skoki.
 2. Zadaniem uczestnika konkursu jest samodzielne przygotowanie prezentacji multimedialnej o tematyce profilaktycznej.
 3. Treści zawarte w prezentacji mają być związane z profilaktyką uzależnień i promocją zdrowego stylu życia wśród młodzieży.
 4. Prezentacja powinna być zrobiona w programie Power Point i nie może przekraczać 20 slajdów.
 5. Poszczególne osoby muszą dostarczyć swoje prezentacje w terminie do dnia 28 czerwca 2012 roku do godziny 17.00 do Pań: Patrycji Kaźmierczak bądź Lidii Wróbel – koordynatorów ZTU przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie (prezentacje profilaktyczne na płytach można składać w sekretariacie ośrodka).
 6. Do wszystkich złożonych prezentacji profilaktycznych należy dołączyć kartki zawierające dane uczestnika konkursu.
 7. Prace oceniać będzie jury składające się z:

–    Gminnego Koordynatora ds. uzależnień,

–    Przedstawiciela Gimnazjum w Skokach,

–    Przedstawiciela Gimnazjum w Antoniewie.

 1. Jury obradować będzie w dniu 29 czerwca 2012 roku.
 2. Werdykt jury zostanie ogłoszony na stronie internetowej Gminy Skoki.

10.Nagrodzone zostaną trzy najwyżej ocenione prezentacje profilaktyczne uczestniczące w konkursie.

Zapraszamy czekają świetne nagrody !!!


 

POWIEDZCIE „NIE” UŻYWKOM!!!

NIE ZAMYKAJCIE OCZU I UST!!!

WYGRAJCIE SWOJE ŻYCIE!!!

KONKURS ORGANIZOWANY JEST W RAMACH GMINNEJ EDYCJI KAMPANII PROFILAKTYCZNEJ „ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ” ORGANIZOWANEJ Z INICJATYWY GMINNEGO KOORDYNATORA DS. UZALEZNIEŃ I GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

Realizatorem konkursu jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie.

Koordynatorzy – Patrycja Kaźmierczak, Lidia Wróbel

 1. VI. Świetlica Środowiskowa w Potrzanowie

 1. ,, Mamo tato co wy na to ! Mamo tato potrafimy! – Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka ( impreza organizowana również w ramach kampanii „Postaw na rodzinę”) – 04 czerwiec 2012 r.