Wielkimi krokami zbliża się ku końcowi realizacja długo oczekiwanej inwestycji w naszej gminie, realizowana w ramach projektu „Kanalizacja obszaru Puszczy Zielonka i okolic”

Niebawem przestanie działać skocka oczyszczalnia ścieków, która  powstała w latach 90. Większość mieszkańców zwracało na nią uwagę jedynie wtedy, gdy emitowała nieprzyjemne zapachy. Obok  niej powstała bowiem nowoczesna pompownia ścieków P800 wraz z całym kompleksem technologicznym i punktem zlewczym. Już od 10 lipca trwają próbne rozruchy pompowni, skąd ścieki z Gminy Skoki przesyłane są na Oczyszczalnię Ścieków w Szlachęcinie. Całkowite wyłączenie z eksploatacji starej oczyszczalni ścieków zaplanowano na 31 sierpnia 2016. Od 1 września przewiduje się przekazanie układu do eksploatacji przez Aquanet S.A.

Nowy punkt zlewczy natomiast będzie obsługiwany przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach. Stacja służyć ma do odbioru ścieków komunalnych dowożonych beczkowozami z tych posesji, które nie mają możliwości odprowadzania nieczystości płynnych do zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Stacja zlewcza wyposażona jest w ciąg pomiarowy, rozdrabniarkę, układ poboru próbek, aplikację komputerową umożliwiającą rejestrowanie użytkowników, ilości parametrów dostarczonych ścieków oraz stanu urządzeń stacji zlewczej. Wszyscy przewoźnicy otrzymają karty identyfikacyjne, które będą podstawą przyjęcia nieczystości płynnych.  Ilość i parametry zrzucanych ścieków będą analizowane panelem sterującym. W przypadku dowozu nieczystości niespełniających określonych norm np. gnojowicy, nastąpi natychmiastowe zamknięcie dopływu ścieków do zlewni. Po zakończeniu odbioru dostawca otrzymuje wydruk zawierający dane identyfikacyjne, ilość i parametry dostarczonych ścieków. Termin i warunki przyjmowania ścieków ustalone zostaną przez Zakład Wodociągów i Kanalizacja w Skokach i podane w najbliższym czasie do wiadomości mieszkańców.