29 sierpnia odbyła się 62 sesja Rady Miejskiej Gminy Skoki. Podczas sesji podjęto 15 uchwał.

Decyzją rady udzielono pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu na zadanie p.n. „Remont drogi powiatowej nr 1653P w m. Rościnno” w kwocie 641.853,56 zł.

Środki z budżetu Gminy Skoki będą stanowiły wkład własny Powiatu Wągrowieckiego w realizacji zadania dofinasowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W związku z tym, że droga jest drogą powiatową, konieczna była zgoda rady na udział Gminy Skoki w zadaniu powiatu.
Obecnie Powiat Wągrowiecki nie posiada środków finansowych na zabezpieczenie wkładu własnego na wymienione zadanie.  Z uwagi na zły stan drogi samorząd skocki podjął decyzje o pomocy finansowej powiatowi.

Wprowadzono zmiany w uchwale budżetowej na rok 2023 r.;

 • zaplanowano 100.000 zł z opłaty pianistycznej oraz opłaty za zawarcie związku małżeńskiego poza siedzibą urzędu stanu cywilnego;
 • zaplanowano dochody 496 zł ze zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego z Funduszu Pomocy za 2022 rok;
 • zaplanowano dochody 25.600 zł przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dodatkowe finansowe dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy „Czyste Powietrze”. Środki przekazane zostały jako refundacja wydatków poniesionych przez Gminę na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego;
 • zaplanowano dochody 9.343 zł, które wpłynęły na rachunek bankowy Gminy Skoki i stanowią refundację wydatków poniesionych w roku ubiegłym na realizację inwestycji pn. „Budowa miejsca aktywności i integracji w Rejowcu, gm. Skoki”;
 • w związku z podpisaniem umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie realizacji zadania pn. Zagospodarowanie w celach rekreacyjnych terenu przy stawie retencyjnym w Bliżycach, gm. Skoki w ramach odbudowy stawu, przeniesiono wydatki planowane w budżecie na to zadanie do klasyfikacji budżetowej zgodnie z zapisami umowy, szacunkowa wartość zadania 200.000 zł w tym:
  • szacowane koszty kwalifikowane – 70.755,61 zł,
  • 45.021 zł dotacja ze środków UE – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
  • 25.734,61 zł wkład własny Gminy Skoki,
  • szacowane koszty niekwalifikowane – 129.244,39 zł.
 • zaplanowano środki 400.000 zł na wykonanie zadania pn. „Przebudowa ciągu drogowego od ulicy Antoniewskiej w kierunku posesji nr 53 – rybakówka;
 • zaplanowano wydatki 23.000 zł na zakup działki nr 1280/15 o powierzchni 670 m2 w Skokach, zajętej pod infrastrukturę -wodociągową,
 • w związku z zakończeniem realizacji zadania zmniejszono o 23.000 zł wydatki planowane na zakup 1/2 nieruchomości położonej w Szczodrochowie,
 • o 100.000 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia w Urzędzie Gminy tj. na wypłatę odprawy emerytalnej oraz nagrody jubileuszowej dla pracownika przechodzącego na emeryturę, na wynagrodzenie dla nowo zatrudnionego pracownika ds. inwestycji oraz wynagrodzenia osób zatrudnionych do prac przy utrzymaniu zieleni oraz terenów gminnych,
 • zwiększono o 3.300 zł wydatki planowane na organizację konkursu „Piękna i zielona Gmina”. Środki na to zwiększenie przeniesione zostały z wydatków pozostałych na udzielanie dotacji na działania służce zwiększaniu zasobów wodnych;
 • na wniosek Dyrektora Przedszkola Samorządowego zaplanowano środki 15.000 zł na naprawę parkietu w sali przedszkolnej;
 • zwiększono o 300.000 zł wydatki planowane na odbiór i zagospodarowanie odpadów z PSZOK, odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
 • zwiększono o 7.600 zł wydatki na wynagrodzenia (umowa zlecenie) pracownika do obsługi PSZOK;
 • w związku z aplikacją Gminy Skoki w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego pn. „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw dla uczestników programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” zabezpieczono środki 19.525 zł na „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Bliżycach, gm. Skoki”. Szacowana wartość zadania: 19,525 zł w tym:
  • dotacja – 8.000 zł,
  • środki własne gminy – 11.525 zł,
 • zaplanowano wydatki 5.500 zł na organizację dożynek w sołectwie Lechlin (2.500 zł) oraz Łosiniec (3.000 zł).
 • w związku z podpisaniem umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Szkolnej w Potrzanowie, gm. Skoki, przeniesiono wydatki planowane w budżecie na to zadania do klasyfikacji budżetowej zgodnie z zapisami umowy, i tak:
  szacunkowa wartość zadania 291.500 zł w tym:
  • szacowane koszty kwalifikowane 282.289 zł,
  • 137.514 zł – dotacja ze środków UE – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
  • 78.602,59 zł – wkład własny Gminy Skoki,
  • 66.172,41 zł – pozostały wkład własny Gminy powstały w wyniku zwiększenia kosztów inwestycji po przetargach,
  • szacowane koszty kwalifikowany 9.211 zł;
 • zwiększono o 30.000 zł wydatki planowane na udzielenie dotacji na działania z zakresu kultury fizycznej zgodnie z ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Autopoprawką Burmistrza do projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej wprowadzono następujące zmiany:

 • zwiększono o 30.000 zł środki na zadanie zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2023/2024, ponieważ w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego cena najniższej złożonej oferty przewyższa środki zabezpieczone w budżecie gminy na to zadanie;
 • zaplanowano 20.000 zł na przebudowę niecki fontanny na Placu im. Władysława Gąski w Skokach;
 • w wyniku powstałych oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zmniejszono o 124.000 zł wydatki planowane na „Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wysoka „;
 • przeniesiono wydatki 20.000 zł planowane na „Modernizację komisariatu Policji w Skokach ” z grupy wydatków majątkowych do grupy wydatków bieżących;
 •  zaplanowano wydatki 20.000 zł na zakup i montaż klimatyzatorów w budynku świetlicy wiejskiej w Kakuline;
 • zwiększono o 6.000 zł dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Skokach;
 • zaplanowano 30.000 zł na remont świetlicy wiejskiej w Rościnnie (malowanie, wymiana oświetlenia);
 • zwiększono o 18.000 zł wydatki planowane na udzielenie dotacji celowej na działania z zakresu kultury fizycznej zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Skoki na 2023-2036.

Podjęto decyzję o nadaniu nazwy ulicy w części miasta Skoki.

W związku z uporządkowaniem adresów nieruchomości, ładem przestrzennym oraz koniecznością uporządkowania danych w centralny rejestrze wyborców, postanowiono działkę ewidencyjną numer 9178/2 stanowiącą drogę gminną nazwać ulicą Karolewo.

Uchwalono program opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skoki na rok 2023.

Przyjęto miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Szczodrochowo.

Powierzchnia planu to obszar 2,4 ha.

Plan zagospodarowania części miejscowości Szczodrochowo:

Przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Rościnno oraz część miejscowości Sława Wlkp.

Wskazany do objęcia planem miejscowym teren w Rościnnie o pow. ok. 4,47 ha obejmuje działkę nr 150/3. Teren nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skoki obszar wskazany do objęcia planem przewidziany jest m. in. na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Obszar w Sławie Wlkp., obręb Szczodrochowo obejmuje teren działki nr 12/3, gm. Skoki. Powierzchnia terenu wynosi ok. 12,5 ha. Teren nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skoki teren wskazany do objęcia planem, przewidziany jest pod obszary zabudowy produkcyjno-usługowej. Kierunek ten zezwala na uzupełnianie i kontynuację funkcji produkcyjno-usługowej.

Opracowanie planów umożliwi prawidłowe zagospodarowanie wskazanego terenu w sposób zorganizowany i zgodny z kierunkami rozwoju ustalonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skoki.

Wyrażono zgodę na:

 • zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Budziszewicach. Nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka nr 87 ma powierzchnię 1,0317 ha, położona jest w Budziszewicach, stanowi własność Gminy Skoki i wchodzi w skład gminnego zasobu nieruchomości. Działka nr 87 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym. Nieruchomość ta nie jest aktualnie zamieszkała.
 • dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Wągrowieckiego nieruchomości stanowiących działki ewidencyjne nr 118/2 oraz 119/5, położonych w Skokach. Na wniosek Zarząd Powiatu Wągrowieckiego dokonano darowizny nieruchomości będących własnością Gminy Skoki.

Określono tryb i sposób powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Skoki ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej;

Podjęto decyzję o przystąpieniu Gminy Skoki do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 i przyjęcia Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.

Gmina zapewni całodobową teleopiekę, poprzez zakup opasek bezpieczeństwa dla mieszkańców w wieku 65+. Dzięki dostępowi do całodobowej „opieki na odległość” ratowników medycznych, gmina umożliwi seniorom jak najdłuższe pozostanie w ich środowisku domowym. Usługa teleopieki, realizowana będzie przez profesjonalnego wykonawcę. Informacje w zakresie realizacji zadania można uzyskać w OPS w Skokach.

Uchwalono „Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2023-2028” Gminy Skoki.

Rada zajęła się również zgłoszeniem kandydata na ławnika, które z powodu niespełnienia przez kandydata wymagań formalnych pozostawiła bez dalszego biegu. W dniu 30 czerwca 2023 roku upłyną termin zgłaszania Radzie Miejskiej Gminy Skoki kandydatów na ławników. Wpłynęła 1 kandydatura, która nie spełniała wymagań formalnych.  

Podwyższono kryterium dochodowego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w tym zakresie. 

W związku z trudną sytuacją dochodową i życiową osób i rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej podwyższono do 200 % kryterium dochodowego w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, a także odstąpiono od żądania zwrotu wydatków w przypadku udzielenia wsparcia w formie świadczenia niepieniężnego. Powyższe działanie pozwoli rozszerzać zakres pomocy świadczonej dla mieszkańców Gminy Skoki oraz w większym stopniu ograniczać skalę ubóstwa i przeciwdziałać problemowi niedożywienia. Podwyższenie kryterium dochodowego do 200 proc. kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, spowoduje, iż w ramach programu pomoc otrzymają osoby, których dochód nie przekracza: 1552 zł – dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1200 zł – dla osoby w rodzinie.

Radni przyjęli również raportu z realizacji w roku 2022 zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Skoki i efektów podejmowanych działań.