22 czerwca odbyła się 60 sesja Rady Miejskiej Gminy Skoki. Podczas sesji podjęto 13 uchwał.

Wprowadzono zmiany w uchwale budżetowej na 2023:

 • Zaplanowano dochody 100.000 zł ze środków planowanych do otrzymania z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Durowo w ramach realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn. „Remont drogi gminnej 224526P relacji Stawiany – Ignacewo”.
 • Zaplanowano 122.500 zł z pomocy finansowej przyznanej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Bliżyce – Wysoka. Środki z dotacji celowej przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wysoka”. Realizację zadania oszacowano na 1.535.000 zł.
 • Wprowadzono 12.240 zł na wypłatę dodatków gazowych, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
 • Zaplanowano dochody 8.507 zł przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na pokrycie kosztów obsługi zadań oraz funkcjonowania punktu konsultacyjno- informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze.
 • W związku z planowanym ubieganiem się Gminy Skoki wraz ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań o środki unijne na projekty związane z adaptacją do zmian klimatu oraz planowaną budową trzech zbiorników retencyjnych gromadzących wody opadowe z terenu budynków użyteczności publicznej tj. Szkoły Podstawowej i Biblioteki, hali sportowo -widowiskowej oraz Przedszkola Samorządowego, zwiększono o 65.000 zł wydatki planowane na opracowanie „Dokumentacji przygotowawczej inwestycji ukierunkowanych na zapobieganie skutkom suszy”.
 • Zaplanowano wydatki 280.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wodociągu w Rościnnie”.
 • W związku z koniecznością podjęcia działań mających na celu zmodernizowanie istniejącego ujęcia wody oraz budowy zbiorników retencyjnych w Pawłowie Skockim zaplanowano wydatki 80.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Pawłowie Skockim.
 • Zaplanowano środki 7.000 zł na wymianę hydrantów we wsi Kuszewo oraz Kakulin.
 • Zwiększono o 1.000 zł wydatki planowane na dzierżawę gruntów pod wodociągami od Nadleśnictwa Durowo w związku z waloryzacją kwoty dzierżawy o wskaźnik inflacji. Środki na to zwiększenie przeniesione zostały z wolnych środków planowanych na opłacenie składki na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w Skokach.
 • Przeniesiono planowane wydatki 20.000 zł z wypłaconych wynagrodzeń w ramach obsługi preferencyjnej sprzedaży węgla z działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej do działu 400.
 • W związku z powstałymi oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zmniejszono o 50.000 zł wydatki planowane na „Budowę chodników na ul. Mickiewicza, Sienkiewicza i Słowackiego w Skokach”.
 • Zmniejszono o 72.000 zł wydatki planowane na opracowanie dokumentacji dot. „Przebudowy drogi gminnej Rakojady – Chociszewo” oraz o 47.200 zł wydatki planowane na” Przebudowę drogi gminnej Sława Wlkp.- Szczodrochowo (dokumentacja)”. Środki te przenosi się do wydatków bieżących na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę dróg publicznych.
 • Zmniejszono o 85.000 zł wydatki planowane na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2022/2023.
 • Zaplanowano wydatki 170.000 zł na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę dróg publicznych.
 • Zwiększono o 3.000 zł na wydatki związane z remontami w budynkach komunalnych.
 • Zwiększono o 3.000 zł wydatki na sporządzanie operatów szacunkowych oraz inwentaryzacji obiektów.
 • Zwiększono o 3.000 zł wydatki na opłaty sądowe i notarialne (w tym wpisy do ksiąg wieczystych).
 • Zaplanowano wydatki 8.000 zł na „Modernizację źródła ogrzewania w lokalu komunalnym Rejowiec 11/2”.
 • Zwiększono o 35.000 zł wydatki na „Zakup serwera, macierzy dyskowej, oprogramowania serwerowego i bazodanowego oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego Cyfrowa gmina”. Wydatki na zadanie zostały zwiększone w związku z koniecznością zakupu opieki autorskiej do planowanego zakupu oprogramowania bazodanowego MS SQL SERWER 2022.
 • Zaplanowano 15.000 zł na zakup materiałów promocyjnych wykorzystywanych do promocji Gminy Skoki.
 • Zaplanowano wydatki 20.000 zł na „Modernizację komisariatu Policji w Skokach” oraz 4.000 zł na zakup dwóch urządzeń do badania trzeźwości typu AlcoBlow na wyposażenie komisariatu Policji w Skokach. Środki te zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Policji.
 • Zaplanowano środki 12.240 zł na wypłatę dodatków gazowych wraz z kosztami obsługi zadania w związku z realizacją ustawy z 15 grudnia 2022 o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 w związku z sytuacją na rynku gazu, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
 • Zaplanowano wydatki 8.500 zł na udzielenie dotacji celowej na zadanie z zakresu działania na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • Zaplanowano wydatki 100.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy żłobka w Skokach. Gminie Skoki zostały przyznane środki z KPO na dofinansowanie budowy żłobka dla 50 dzieci. Przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej jest niezbędne do jak najszybszego przeprowadzenia postępowania przetargowego na budowę żłobka, po podpisaniu umowy o dofinansowanie.
 • Zwiększono o 7.986,70 zł wydatki na realizację kosztów pośrednich tj. na wyposażenie stanowiska pracy Asystenta Rodziny w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – edycja II”.
 • Zwiększono o 50.000 zł wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Skoki (dotyczy płatności za fakturę za miesiąc maj).
 • Zwiększono o 19.000 zł wydatki planowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja PSZOK – system samoobsługowy”. W ramach środków planuje się zakup modułu do ważenia pojazdów transportujących odpady.
 • Zaplanowano wydatki 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup roślin w ramach utrzymania zieleni na terenie Gminy.
 • Zwiększono wydatki 8.507 zł na pokrycie kosztów obsługi zadań oraz funkcjonowania punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze, ze środków przekazanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
 • Zwiększono o 19.000 zł wydatki na opracowanie „Dokumentacji przygotowawczej inwestycji z zakresu ochrony środowiska (fotowoltaika, likwidacja kopciuchów)”.
  Gmina Skoki planuje aplikować o środki UE na montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach mieszkańców Gminy Skoki. Przed przystąpieniem do konkursu należy przygotować odpowiednie dokumenty m.in. analizę możliwości montażu paneli fotowoltaicznych na obiektach oraz analizę możliwej do zainstalowania mocy paneli itp. w związku z czym uzasadnione jest zwiększenie wydatków na opracowanie ww. dokumentacji.
 • W związku z powstałymi oszczędnościami po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych zmniejszono o 280.000 zł wydatki planowane na „Budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Sława Wlkp. – Osiedle” oraz o 400.000 zł wydatki planowane na „Budowę oświetlenia drogowego w części miejscowości Sławica”.
 • W związku z przyznaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nisko oprocentowanej częściowo umarzalnej pożyczki, zaplanowano wydatki 75.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja źródeł światła ulicznego w miejscowości Skoki ul. Mickiewicza, Sienkiewicza, Słowackiego, Zamkowa”. W ramach zadania planuje montaż opraw oświetlenia zewnętrznego typu LED, w ilości 42 szt..
 • Zaplanowano wydatki w 60.000 zł na „Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych w Rejowcu”.
 • O 4.000 zł zwiększono wydatki bieżące na utrzymanie czystości i porządku na placu targowym.
 • O 2.000 zł zmniejszono wydatki planowane na „Zakup kontenera do PSZOK”.
 • Zaplanowano wydatki w 25.000 zł na „Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w Brzeźnie oraz Rejowcu”.
 • Zwiększono o 5.000 zł wydatki na zawarcie umów zlecenia z osobami administrującymi budynkami świetlic wiejskich na terenie gminy.
 • Zaplanowano środki 3.500 zł na zakup ławo-stołów dla sołectwa Szczodrochowo oraz 3.000 zł na opłaty za ścieki oraz drobne usługi wykonywane w świetlicach wiejskich.
 • Zaplanowano wydatki 20.000 zł na „Modernizację ogrodzenia placu zabaw w Jabłkowie”.
 • Zabezpieczono środki 8.000 zł na „Zakup i montaż bramek do piłki nożnej na boisku w Rejowcu”.
 • Zwiększono o 35.000 zł wydatki bieżące na drobne remonty, naprawy na placach zabaw i obiektach sportowych /25.000 zł/ oraz na utrzymanie obiektów sportowo – rekreacyjnych /10.000 zł/.
 • Zmniejszono wolne środki wynikające z rozliczenia budżetu za 2022 rok o kwotę 2.664,68 zł.
 • Zwiększono planowane przychody z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym o 1.486.498,89 zł w tym 65.507,46 zł stanowi planowaną do zaciągnięcia pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
 • Rozchody zostały zwiększone o kwotę 2.547,51 zł z tytułu spłaty pierwszej raty pożyczki.
 • Deficyt budżetowy po wprowadzonych zmianach wynosi 12.944.621,61 zł.

Autopoprawką Burmistrza do projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej wprowadzono:

 • Środki przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach programu Czyste Powietrze w kwocie 6.500 zł.
 • Zmniejszono o 20.000 zł -wydatki statutowe planowane -w ramach preferencyjnej sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych.
 • Zwiększono o 2.200.000 zł wydatki planowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną w Skokach”. Środki na to zadanie zostały częściowo przeniesione z wydatków planowanych na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
  – „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp, -Osiedle” w wysokości 670.000 zł.
  – „Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, rejon ulic Brzoskwiniowej, Malinowej, Czereśniowej i Wiśniowej ” w kwocie 90.000 zł
  – „Bliżej kultury. Poprawa warunków funkcjonowania Sali lustrzanej Biblioteki Publicznej w Skokach – etap II” – 238.000 zł;
  – „Rewitalizacja terenu przy pałacu w Potrzanowie nad jeziorem Włókna” – 190.000 zł.
 • Wydatki planowane ze środków przekazanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach programu Czyste Powietrze w kwocie 6.500 zł przeniesione zostały do grupy paragrafów majątkowych, celem zakupu tablicy informacyjnej służącej do oznakowania programu „Czyste Powietrze”.
 • Przeniesiono wydatki majątkowe 10.000 zł planowane na „Zakup kontenera do PSZOK” do – wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup pojemników o pojemności 1100 do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Po wprowadzonych zmianach kwota planowanych dochodów majątkowych zwiększyła się o 6.500 zł, natomiast dochodów bieżących uległa zmniejszeniu o 6.500 zł. Kwota planowanych wydatków ogółem zwiększyła się o 992.000 zł i po zmianach wynosi 84.798.493,65 zł. Kwota planowanych przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zwiększyła się o 992. 000 zł i po zmianach wynosi 7.763.854,46 zł.

Wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Skoki na 2023-2036 zgodnie ze zmianami dokonanymi w Uchwale budżetowej na 2023 rok.

Podjęto decyzję o zaciągnięciu kredytu długoterminowego do kwoty 6.000.000 zł.

W budżecie Gminy zaplanowano w 2023 realizację szeregu inwestycji, przy czym na sfinansowanie części z nich konieczne jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego. Nie oznacza to jednak, że całkowita kwota kredytu zostanie zaciągnięta. Wysokość kredytu uzależniona będzie od sytuacji finansowej gminy oraz pozyskanych środkach zewnętrznych. W związku z tym przewiduje się uruchomienie kredytu w transzach, w kwotach niezbędnych do realizacji inwestycji gminnych. Kredyt zostanie zaciągnięty na okres 13 lat.

Wyrażono zgodę na zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Gmina Skoki otrzymała pomoc finansową w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja źródeł światła ulicznego w miejscowości Skoki ul. Mickiewicza, Sienkiewicza, Słowackiego, Zamkowa”. Kwota pożyczki wynosi 65.507,46 zł.

Pożyczka zaciągnięta zostanie w 2023 i spłacana będzie w ratach kwartalnych (19 rat) do 2028.

Zgłoszono sołectwo Rejowiec i Łosiniec do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”.

Mieszkańcy sołectwa Rejowiec i Łosiniec na zebraniach wiejskich wyrazili wolę przystąpienia do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” i powołali 5-cio osobową Grupę Odnowy Wsi. Kolejnym krokiem było podjęcie przez Radę Miejską Gminy Skoki Uchwały o zgłoszeniu w/w sołectw do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”.

Ustalono wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Skoki.

Obowiązująca opłata wynosi 1 zł, za każdą rozpoczętą godzinę zajęć, przekraczającą 5 godzin dziennie.Od 1 września wysokość opłaty wyniesie 1,30 zł.

Wyrażono zgodę na ustanowienie na czas nieoznaczony nieodpłatnej służebności przejazdu i przechodu oraz zbycie nieruchomości położonej w Sławicy przy ulicy Bluszczowej.

Działka nr 526/38 o powierzchni 0,0577 ha położona jest w Sławicy przy ul. Bluszczowej i stanowi własność Gminy Skoki. Działka ta zbędna jest do realizacji zadań własnych gminy. W celu zapewnia dojazdu do nieruchomości numer 526/38 konieczne było wyrażenie zgody na obciążenie części działki oznaczonej ewidencyjnie nr 526/39. Ustanowienie służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez ww. nieruchomość do działki nr 526/38 jest konieczne z uwagi na fakt, iż działka ta nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.
Rada podjętą uchwałą wyraziła zgodę na ustanowienie na czas nieoznaczony nieodpłatnej służebności gruntowej, polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez działkę ewidencyjną nr 526/39, obręb Sławica oraz na sprzedaż nieruchomości nr 526/38.

Wyrażono zgodę na sprzedaż nieruchomości położonych w:

 • Grzybowie, działki nr 129/2 o pow. 0,2989 ha oraz nr 129/3 o pow. 0,2348 ha.
 • Kuszewie, działka nr 126/3 ma powierzchnię 0,0400 ha.
 • Skokach przy ulicy Okrężnej, działka nr 1598/2 ma powierzchnię 0,0771 ha.

Wyrażono zgodę na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Sławie Wielkopolskiej i w Skokach.

Działka numer 1280/15 stanowi własność osoby fizycznej. Część działki 1280/15 była wydzierżawiana od 2017 roku przez Gminę Skoki w związku z przebiegającą pod nią siecią wodociągową. Zaś działka 15/91 stanowi własność Gminy Skoki i położona jest we wsi Sława Wielkopolska przy ulicy Lnianej. Działka jest nieużytkowana, nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Dla tej nieruchomości wydano decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Nabywana przez Gminę Skoki w drodze zamiany działka 1280/15 ureguluje stan posiadania gruntów zajętych pod infrastrukturę wodociągową.

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami nieruchomości jednostki samorządu terytorialnego mogą być przedmiotem zamiany na nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych lub osób prawnych. W przypadku nierównej wartości zamienianych nieruchomości stosuje się dopłatę, której wysokość jest równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości.

Wyrażono zgodę na zbycie budynku mieszkalnego jednolokalowego w miejscowości Wysoka 5 wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz prawem własności działki nr 73/3 obręb geodezyjny Bliżyce- Wysoka.

Najemca budynku mieszkalnego jednolokalowego w miejscowości Wysoka 5 wystąpił z wnioskiem o wykup tego budynku. Wraz ze sprzedażą budynku mieszkalnego jednolokalowego zbywane będą pomieszczenia przynależne oraz prawo własności działki nr 73/3 obręb geodezyjny Bliżyce-Wysoka o powierzchni 0,1046 ha.

Radni zapoznali się również z oceną zasobów pomocy społecznej Gminy Skoki za rok 2022.