Przebudowa budynku byłego dworca w Roszkowie na cele mieszkaniowe”

Dane przedsięwzięcia:

 • rodzaj przedsięwzięcia: remont lub przebudowa budynku niemieszkalnego przeznaczonego na pobyt ludzi,
 • rodzaj tworzonego zasobu: lokale mieszkalne zwiększające mieszkaniowy zasób gminy,
 • adres przedsięwzięcia: Skoki Roszkowo dz.nr ewid.57/1,
 • liczba utworzonego lub modernizowanego zasobu: 5 lokali mieszkalnych,
 • powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych lub pomieszczeń tymczasowych: 172,28m2.

Koszty przedsięwzięcia i dofinansowanie:

 • przewidywane koszty przedsięwzięcia wynoszą 2 348 089,65 zł,
 • Bank Gospodarstwa Krajowego udziela finansowego w wysokości 1 878 471,72 zł,
 • kwota finansowego wsparcia nie może przekroczyć 80% faktycznie poniesionych kosztów przedsięwzięcia.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zakupowego ostateczna wartość zadania wyniosła 1.726.800,00 zł.


Zagospodarowanie w celach rekreacyjnych terenu przy stawie retencyjnym w Bliżycach, gm. Skoki w ramach odbudowy stawu

07.06.2023 r. została zawarta umowa, pomiędzy Gminą Skoki a Województwem Wielkopolskim, o przyznaniu Gminie Skoki pomocy finansowej w kwocie 45.021 zł na realizację operacji pn.: „Zagospodarowanie w celach rekreacyjnych terenu przy stawie retencyjnym w Bliżycach, gm. Skoki w ramach odbudowy stawu”

Pomoc finansowa stanowi środki Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER’ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zadanie polega na zagospodarowaniu części działki nr ew. 74 w Bliżycach, zlokalizowanej przy stawie retencyjnym, na ogólnodostępne miejsca rekreacyjne,  z którego korzystać będzie mogła lokalna społeczność.

W ramach zadania wykonane zostanie:

 • miejsce na ognisko z kamienia łamanego (palenisko z siedziskami);
 • utwardzona ścieżka, przy której zamontowana zostanie tablica edukacyjna, 4 szt. ławek o długości 2 m;
 • rozbiórka istniejącego starego ogrodzenia z siatki i wykonanie nowe ogrodzenia panelowego obejmujące tworzone miejsce rekreacyjne na dz. nr  ew. 74 oraz staw retencyjny zlokalizowany na sąsiedniej działce nr ew. 75.

Staw zostanie odbudowany, przy czym koszty odbudowy stanowią koszt niekwalifikowalny projektu.

Całkowity koszt inwestycji: 182.778,38 zł
Koszty kwalifikowane: 70.755,61
Dotacja: 45.021
Okres realizacji: do 31.12.2023 r.


Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Szkolnej w Potrzanowie, gm. Skoki

12.07.2023 r. została zawarta umowa, pomiędzy Gminą Skoki a Województwem Wielkopolskim, o przyznaniu Gminie Skoki pomocy finansowej w kwocie 137.514 zł na realizację operacji pn.: „Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Szkolnej w Potrzanowie, gm. Skoki”

Pomoc finansowa stanowi środki Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER’ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zadanie polega na wybudowaniu, na działce nr ew. 386/20 przy ul. Szkolnej  w Potrzanowie, ogólnodostępnej Otwartej Strefy Aktywności o powierzchni ok. 1.053,40 m2, z której korzystać będzie mogła lokalna społeczność.

W skład Otwartej Strefy Aktywności wchodzą:

1) Plac zabaw o powierzchni 731,40 m2, składający się z 5 kpl. urządzeń zabawowych (zjazd linowy, urządzenie sprawnościowe, zestaw zabawowy, sprężynowiec i huśtawka wahadłowa podwójna) oraz z: 2 szt. ławek, 1 szt. kosza na śmieci, 1 szt. tablicy regulaminowej, 1 szt. stojaka rowerowego. Zakupione urządzenia będą posiadały konstrukcję metalową zapewniającą ich trwałość. Nawierzchnia placu zabaw wykonana zostanie z 30 cm warstwy piasku, a teren placu ogrodzony zostanie ogrodzeniem panelowym z podmurówką;

2) Siłownia zewnętrzna, składającą się z 5 kpl. urządzeń do ćwiczeń (Biegacz Twister Surfer; Orbitrek Pylon Prasa nożna; Koło małe (Tai Chi) Pylon Jeździec; Pajacyk Pylon Rower; Drabinka Pylon Wioślarz). Urządzenia posadowione zostaną na gruncie rodzimym, trawiastym;

3) Strefa relaksu, składającą się z: 1 szt. stołu do gry w szachy; 1 szt. stołu do gry w chińczyka; 2 szt. ławek, 1 szt. kosza na śmieci. Urządzenia posadowione zostaną na gruncie rodzimym, trawiastym.

Całkowity koszt inwestycji: 216.116,59 zł
Koszty kwalifikowalne: 216.116,59
Dotacja: 137.514
Okres realizacji: do 31.12.2023 r.


Przedsięwzięcie pn. Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu big bag

Dofinansowano Ze Środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej W Poznaniu

28.06.2023 r.została zawarta umowa, pomiędzy Gminą Skoki a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o przyznaniu Gminie Skoki dotacji w kwocie 10.000 zł, na realizację przedsięwzięcia polegającego na odbiorze oraz odzysku lub unieszkodliwieniu odpadów pochodzących od rolników.

Efekt ekologiczny Przedsięwzięcia, określony jako masa odpadów poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu to 20 ton.

Całkowita wartość zadania: 10.800 zł
Dotacja NFOŚiGW: 10.000 zł
Wkład własny gminy: 800 zł


Gmina Skoki otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Edycja 1 na inwestycję własną pn.:

Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na zaplecze Biblioteki Publicznej w Skokach

Przedmiotem inwestycji jest kompleksowa przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania byłego budynku gospodarczego, zlokalizowanego w Skokach na dz. nr ew. 1689/1 (przy Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy im. Eugeniusza Paukszty w Skokach). Budynek na chwilę obecną nie jest użytkowany. Obiekt wpisany do gminnej ewidencji zabytków.

Szacunkowa wartość zadania: 642.120,13 zł brutto
Przyznane dofinansowanie (98%): 629.277,73 zł brutto
Termin realizacji: rok 2023/2024

W wyniku przeprowadzonego postępowania zakupowego ostateczna wartość zadania wyniosła:

Ogółem: 559.035,00 zł, w tym:

 • Dofinansowanie: 547.854,30 zł
 • Wkład Własny: 11.180,70 zł

Gmina Skoki otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Edycja 1 na udzielenie dotacji na zadanie pn.:

Prace konserwatorskie przy Pałacu z XIX w. znajdującym się w zespole pałacowym w Rościnnie

Inwestycja polega na wykonaniu prac przy części północno-zachodniej (frontowej) elewacji zabytkowego Pałacu, zgodnie z wymogami konserwatora zabytków.

Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem 2234/A od 22.05.1992r.

Szacunkowa wartość zadania: 500.000 zł brutto
Przyznane dofinansowanie (98%): 490.000 zł brutto
Termin realizacji: rok 2024


Gmina Skoki otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 6 – PGR na zadanie pn.:

Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną w Skokach

Inwestycja obejmuje swoim zakresem budowę ciągu komunikacyjnego składającego się z drogi wewnętrznej o długości 0,33 km, ścieżki rowerowej (ciągu komunikacyjnego przeznaczonego do ruchu pieszego i rowerowego) o długości 0,53 km oraz  kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Mała Wełna. Kładka stanowi część ciągu komunikacyjnego i ma za zadanie przeprowadzenie ruchu rowerowego i pieszego pomiędzy ulicą Parkową i Turystyczną przez rzekę. Jezdnia ciągu komunikacyjnego zostanie wykonana  z nawierzchni bitumicznej.

Szacunkowa wartość zadania: 2.400.000 zł brutto
Przyznane dofinansowanie (83,33%): 2.000.000 zł brutto
Termin realizacji: rok 2023/2024

W wyniku przeprowadzonego postępowania zakupowego ostateczna wartość zadania wyniosła:

Ogółem: 2.586.690,00 zł, w tym:

 • Dofinansowanie: 2.000.000,00 zł
 • Wkład Własny: 586.690,00 zł

Przedsięwzięcie pn. Modernizacja źródeł światła ulicznego w miejscowości skoki ul. Mickiewicza, Sienkiewicza, Słowackiego, Zamkowa.

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

19.06.2023 r.została zawarta umowa, pomiędzy Gminą Skoki a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, o przyznaniu Gminie Skoki pożyczki w kwocie 65.507,46 zł w części umarzalnej, na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji oświetlenia ulicznego w Skokach.

Przedsięwzięcie polega na wymianie opraw oświetleniowych ulicznych tak zwanych sodowych na energooszczędne oprawy oświetleniowe LED o mocy max 51W wyposażone w system DALI.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w miejscowości Skoki na osiedlu obejmującym ulice: Mickiewicza, Sienkiewicza, Słowackiego, Zamkowa. Wymiana dotyczy 42 szt. opraw.

W ramach przedsięwzięcia wykonany zostanie:

 • demontaż oprawy oświetlenia zewnętrznego zainstalowanej na trzpieniu słupa lub wysięgniku,
 • montaż opraw oświetlenia zewnętrznego – na wysięgnikach oprawa typu LED o mocy 51W,
 • utylizacja zdemontowanych opraw.

Wymiana opraw przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej potrzebnej do oświetlenia osiedla o około 50%.


Gmina Skoki otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Edycja 2 na inwestycję własną pn.:

Remont elewacji budynku byłego dworca PKP w Sławie Wielkopolskiej w ramach przebudowy budynku

Inwestycja polega na odnowieniu elewacji budynku byłego dworca PKP w Sławie Wielkopolskiej wraz z wymianą części okien i drzwi zewnętrznych. Budynek byłego dworca PKP w Sławie Wielkopolskiej ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków.

Szacunkowa wartość zadania: 514.825,00 zł brutto
Przyznane dofinansowanie (97,12%): 500.000 zł brutto
Termin realizacji: rok 2023/2024


Gmina Skoki otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 8 na zadanie pn.:

Przebudowa drogi gminnej w Budziszewicach

Zadanie polega na przebudowie drogi gminnej w Budziszewicach (nr 318027P) na odcinku o długości około 0,632 km. W ramach inwestycji wykonana zostanie jezdnia o nawierzchni bitumicznej. Projektowane parametry drogi to: klasa techniczna drogi – droga gminna klasy D, rodzaj nawierzchni jezdni – nawierzchnia bitumiczna, kategoria ruchu – KR2, prędkość proj. Vp – 30km/h, szerokość podstawowa jezdni 5,0 m, pochylenie poprzeczne jezdni – 2,0% daszkowe, pobocza – wzmocnione z KŁSM szer. 0,75 m o pochyleniu 8,0%, zjazdy – nawierzchnia bitumiczna. Realizacja zadania przyczyni się do podniesienia parametrów technicznych drogi gminnej.

Szacunkowa wartość zadania: 1.427.959,73 zł brutto
Przyznane dofinansowanie (95%): 1.356.561,74 zł brutto
Termin realizacji: rok 2023/2024

W wyniku przeprowadzonego postępowania zakupowego ostateczna wartość zadania wyniosła:

Ogółem: 1.120.654,00 zł, w tym:

 • Dofinansowanie: 1.064.621,30 zł
 • Wkład Własny: 56.032,70 zł

Gmina Skoki otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 8 na zadanie pn.:

Przebudowa dróg i budowa chodników ul. Osiedlowa, Poprzeczna, Okrężna, Podgórna i Graniczna w Skokach

W ramach inwestycji planuje się przebudowę niżej wymienionych dróg oraz budowę wzdłuż nich chodników. Wszystkie te ulice to drogi publiczne klasy D o szerokościach jezdni o nawierzchni bitumicznej 5,0-6,0 m.

 1. ul. Graniczna – całkowita długość ulicy to 340,5m,
 2. ul. Podgórna – całkowita długość ulicy to 358,0m,
 3. ul. Okrężna – całkowita długość ulicy to 448,5m,
 4. ul. Osiedlowa – całkowita długość ulicy to 401,0m,
 5. ul. Poprzeczna I – całkowita długość ulicy to 378,0m (odc. I km 0+000,0 – 0+142,0 );
 6. ul. Poprzeczna II – całkowita długość ulicy to 378,0m.  (odc. II km 0+142,0- 0+378,0).

W ramach zadania wykonane zostaną takie prace jak:

 • remont istniejących jezdni;
 • na części ul. Poprzecznej wykonanie pełnej konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej;
 • wykonanie nowych nawierzchni bitumicznych;
 • wykonanie krawężników;
 • wykonanie obrzeży;
 • wykonanie ścieków przykrawężnikowych;
 • wykonanie chodników wzmocnionych o naw. z kostki bet.;
 • wykonanie zjazdów o naw. z kostki bet.;
 • wykonanie zieleni.

Dodatkowo wykonywane będą m.in. wymiany wszystkich włazów kanałowych studni rewizyjnych w jezdniach, włazy studni teletechnicznych, częściowa wymiana krat wpustów ulicznych, nowe oznakowanie pionowe, progi zwalniające.

Szacunkowa wartość zadania: 6.423.943 zł brutto
Przyznane dofinansowanie (95%): 6.102.745 zł brutto
Termin realizacji: rok 2024


Dofinansowano ze Środków Państwowego Funduszu Celowego Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Przebudowa ul. Jana Pawła II w Skokach w ramach „Przebudowa przejść dla pieszych mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze 14 przejść dla pieszych, w ciągu dróg gminnych na terenie miasta Skoki”

Wartość dofinansowania: 158.827,70 zł
Całkowita wartość zadania: 198.534,63 zł
Data podpisania umowy o dofinansowanie zadania: 17.10.2023 r.

Opis zadania:

Zadanie dotyczy 6 przejść dla pieszych na ulicy Jana Pawła II w Skokach. 4 przejścia dla pieszych zlokalizowane są na drodze gminnej nr 226012 (ulicy Jana Pawła II), natomiast 2 przejścia zlokalizowane są w obrębie skrzyżowań z tą drogą. Są to: przejście na ulicy Parkowej (droga gminna nr 226049) oraz przejście na ul. Wągrowieckiej (droga gminna nr 226044).

W ramach zadania każde przejście zostanie oświetlone dwoma lampami typu LED oraz otrzyma nowe oznakowanie pionowe (znaki z tłem fluorescencyjnym) i poziome grubowarstwowe. Każde przejście zostanie wyposażone w system fakturowych oznaczeń nawierzchni. Dodatkowo przy przejściu nr 1, 5 i 6 zostaną wykonane prace polegające na przebudowie chodnika i krawężników, a w ramach przebudowy przejścia nr 3 chodnik zostanie powiększony poprzez likwidację kwietnika betonowego. Pomiędzy przejściami 5 i 6 zostanie zamontowane ogrodzenie, a przy przejściu nr 6 dokonana zostanie korekta kanalizacji deszczowej w związku z kolizją z systemem fakturowych oznaczeń.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zakupowego ostateczna wartość zadania wyniosła:

Ogółem: 231.510,66 zł, w tym:

– koszty kwalifikowalne: 231.510,66 zł, w tym:
Dofinansowanie: 158.827,70 zł
Wkład Własny: 72.682,96 zł

– koszty niekwalifikowalne: 0,00 zł


Dofinansowano ze Środków Państwowego Funduszu Celowego Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Przebudowa ul. Kościelnej w Skokach w ramach „Przebudowa przejść dla pieszych mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze 14 przejść dla pieszych, w ciągu dróg gminnych na terenie miasta Skoki”

Wartość dofinansowania: 87.194,90 zł
Całkowita wartość zadania: 108.993,62 zł
Data podpisania umowy o dofinansowanie zadania: 17.10.2023 r.

Opis zadania:

Zadanie dotyczy 3 przejść dla pieszych na ulicy Kościelnej w Skokach. Przejścia dla pieszych zlokalizowane są na drodze gminnej nr 226018. 

W ramach zadania każde przejście zostanie oświetlone dwoma lampami typu LED oraz otrzyma nowe oznakowanie pionowe (znaki z tłem fluorescencyjnym) i poziome grubowarstwowe. Każde przejście zostanie wyposażone w system fakturowych oznaczeń nawierzchni. Przejście nr 1 wyposażone zostanie w wyniesioną wyspę rozdzielającą pełniącą funkcję azylu dla pieszych, ponieważ pozwalają na to warunki. Dodatkowo przy przejściu nr 2 zostaną wykonane prace polegające na poszerzeniu chodnika.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zakupowego ostateczna wartość zadania wyniosła:

Ogółem: 116.606,18 zł, w tym:
– koszty kwalifikowalne: 116.606,18 zł, w tym:
Dofinansowanie: 87.194,90 zł
Wkład Własny: 29.411,28 zł
– koszty niekwalifikowalne: 0,00 zł


Dofinansowano ze Środków Państwowego Funduszu Celowego Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Przebudowa ul. Wągrowieckiej w Skokach w ramach „Przebudowa przejść dla pieszych mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze 14 przejść dla pieszych, w ciągu dróg gminnych na terenie miasta Skoki”

Wartość dofinansowania: 366.587,67 zł
Całkowita wartość zadania: 533.613,46 zł
Data podpisania umowy o dofinansowanie zadania: 17.10.2023 r.

Opis zadania:

Zadanie dotyczy 5 przejść dla pieszych na ulicy Wągrowieckiej w Skokach. 4 przejścia dla pieszych zlokalizowane są na drodze gminnej nr 226044 (ulicy Wągrowieckiej), natomiast 1 przejście zlokalizowane jest w obrębie skrzyżowania z tą drogą. Jest to przejście na ulicy Zamkowej (droga gminna nr 226048).

W ramach zadania każde przejście zostanie oświetlone 2 lampami typu LED, otrzyma nowe oznakowanie pionowe (znaki z tłem fluorescencyjnym)  i poziome grubowarstwowe oraz zostanie wyposażone w  system fakturowych oznaczeń nawierzchni. Wybudowany zostanie nowy chodnik wraz ze zjazdami pomiędzy przejściami nr 3 i 4 oraz przed przejściem nr 4, który m. in. uzupełni brakujące dojście do przejść. Odwodnienie chodnika nastąpi poprzez wykonanie wpustów i studni i podpięcie do istniejącej kanalizacji deszczowej.  Przy przejściu nr 4  wykonane zostaną prace odwodnienie oraz pasy wibracyjno-akustyczne.  Przy przejściu nr 1 powstanie ogrodzenie segmentowe oraz koperty.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zakupowego ostateczna wartość zadania wyniosła:

Ogółem: 451.628,72 zł, w tym:
– koszty kwalifikowalne: 393.522,15 zł, w tym:
Dofinansowanie: 314.817,72 zł
Wkład Własny: 78.704,43 zł
– koszty niekwalifikowalne: 58.106,57 zł


Przedsięwzięcie pn. Identyfikacja i Ograniczenie Zanieczyszczeń Wód Powierzchniowych na terenie Gminy Skoki w kontekście funkcjonowania jezior Maciejak i Rościńskiego

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

15.11.2023 r.została zawarta umowa, pomiędzy Gminą Skoki a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, o przyznaniu Gminie Skoki dotacji w kwocie 27.500 zł, na opracowanie dokumentu pn. Identyfikacja i ograniczenie zanieczyszczeń wód powierzchniowych na terenie gminy Skoki w kontekście funkcjonowania Jezior Maciejak  i Rościńskiego.

Przewidywany efekt przedsięwzięcia to:

 • identyfikacja rodzaju zanieczyszczeń,
 • poprawa jakości wód powierzchniowych,
 • zmniejszenie ładunku fosforu i azotu w wodach płynących,
 • poprawa stanu czystości wód Jezior Maciejak i Rościńskie,
 • ograniczenie eutrofizacji jezior,
 • montaż systemów/instalacji do wychwytywania zanieczyszczeń (fosforu i azotu),
 • stały monitoring wód powierzchniowych.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w trzech etapach:

 1. Badanie wód i osadów dennych w terminie październik – grudzień 2023.
 2. Badanie wód i osadów dennych w terminie styczeń – kwiecień 2024.
 3. Opracowanie dokumentu: Identyfikacja i ograniczenie zanieczyszczeń wód powierzchniowych na terenie gminy Skoki w kontekście funkcjonowania Jezior Maciejak i Rościńskiego w terminie do października 2024 r.

Szacowany koszt zadania to około 55.000 zł. Połowa stanowi bezzwrotną dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu


Gmina Skoki otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja 9 – Rozświetlamy Polskę na zadanie pn.:

Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Skoki

Zadanie polega na wymianie starych, nieefektywnych i drogich w utrzymaniu lamp ulicznych na terenie całej gminy. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na wymianę około 960 nieenergooszczędnych opraw na oprawy oświetleniowe LED wszystkich lamp pozostających w majątku ENEA Oświetlenie Spółka z o.o. Celem inwestycji jest poprawa efektywności energetycznej poprzez obniżenie energochłonności oświetlenia, a także kosztów z tym związanych.

Szacunkowa wartość zadania: 1.839.200,00 zł
Przyznane dofinansowanie (80%): 1.471.360,00
Termin realizacji: rok 2024