Od 1 czerwca tego roku na terenie gminy Skoki będą obowiązywać nowe stawki opłaty dla nieruchomości zamieszkanych.

Zmiana stawki jest pokłosiem podjętej 30 marca tego roku uchwały Rady Miejskiej Gminy Skoki nr LVII/445/2023 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2023 r. poz. 3719) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym  

Kogo dotyczy zmiana?

Od 1 czerwca br. zmianie ulegnie stawka opłaty dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości zamieszkałych).

Stawki dla działek rekreacyjnych oraz nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne tj. przedsiębiorstwa, sklepy, instytucje publiczne pozostają bez zmian.   

Skąd zmiana stawki?

Rosnąca inflacja, drożejąca energia i coraz większe koszty pracy sprawiają, że zwiększają się wydatki na system gospodarki odpadami. Urealnienie stawki za odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych jest wynikiem konieczności pokrycia rzeczywistych kosztów, a te z roku na rok są coraz wyższe.

Nie można zapominać, że z roku na rok zwiększa się również masa odpadów odbieranych z nieruchomości, co pociąga za sobą wzrost wydatków na ich odbiór i zagospodarowanie, a w konsekwencji wzrost kosztów działania całego systemu.

Z uwagi na rosnący deficyt Gmina Skoki musiała przyjąć urealnione stawki opłat za odpady dla nieruchomości zamieszkanych.

Od 1 czerwca br. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych wyniesie 39 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość (odpady zbierane w sposób selektywny bez kompostownika).

Jednocześnie utrzymana zostaje ulga z tytułu kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku w wysokości 3 zł miesięcznie od obowiązującej opłaty podstawowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość.

Czy trzeba składać nową deklarację?

Nie, jeśli prawidłowo złożyłeś deklarację za odpady. Zmiana stawek opłaty nie powoduje konieczności składania nowej  deklaracji, a opłatę  za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Skąd otrzymam informację w jakiej wysokości mam wpłacać opłatę za odpady od czerwca?

Wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkanych otrzymają zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Zawiadomienie będzie wysyłane drogą pocztową.

Jeżeli dane dot. ilości osób będą zgodne ze stanem faktycznym, to po otrzymaniu zawiadomienia nie trzeba przychodzić do urzędu i ponownie składać deklaracji, wystarczy zmienić kwotę uiszczanej co miesiąc opłaty na właściwą.

Jak obliczana jest nowa stawka opłaty za odpady wskazana w zawiadomieniu?

Nowa wysokość opłaty zostanie obliczona jako iloczyn nowej stawki opłaty tj. 39 zł i danych podanych w obowiązującej deklaracji. 

Czy zmieni się nr rachunku bankowego lub termin płatności?

Nie. Numer rachunku bankowego oraz termin uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegają zmianie. Pierwsza opłata zgodna z nowo obowiązującymi stawkami powinna zostać wpłacona na numer rachunku bankowego 20 9065 0006 0040 0400 0185 0027 do 25 czerwca 2023.