30 marca odbyła się 57 sesja Rady Miejskie i Gminy Skoki.

Udzielano pomocy finansowej Gminie Mieścisko.

Gmina Mieścisko jest organizatorem Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie (ZAZ), w którym zatrudnione są osoby niepełnosprawne w celu aktywizacji zawodowej i przygotowania do życia w otwartym środowisku. Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, koszty działalności ZAZ są dofinansowane częściowo ze środków PFRON, a częściowo pokrywane są przez organizatora ze środków własnych lub innych źródeł. ZAZ w Gołaszewie zatrudnia osoby niepełnosprawne z terenu gmin: Mieścisko, Wągrowiec, Skoki, Mieleszyn, Kłecko i Miasta Wągrowiec.

Pismem z 15 września 2022 r. Wójt Gminy Mieścisko zwrócił się do Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z prośbą o dofinansowanie w 2023 r. bieżącej działalności ZAZ w Gołaszewie w kwocie 4.851 zł. Jest to kwota stanowiąca koszt dowozu 2 osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Skoki do pracy w ZAZ w Gołaszewie.

Wprowadzono zmiany w uchwale budżetowej na rok 2023:

 • W związku z niższą niż pierwotnie zakładano sprzedażą węgla zmniejszono planowano wpływy o 500.000 zł.
 • Zaplanowano dochody 1.878.472 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków Funduszu Dopłat na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku byłego dworca w Roszkowie na cele mieszkaniowe”.
 • Zmniejszono planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o 485.745 zł w związku z powstałą nadpłatą podatku za lata ubiegłe.
 • Zgodnie z pismem Ministra Finansów zmniejszono planowane wpływy tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o 64.384 zł.
 • Zaplanowano dochody 3.713 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych w 2022 dotacji celowych przekazanych: Powiatowi Wągrowieckiemu na realizację szczepień w ramach programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (3.613 zł) oraz Urzędowi Marszałkowskiemu na realizację „Programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego w latach 2022-2023 „(100 zł).
 • Zwiększono o 56.610 zł planowane środki na wypłatę dodatków elektrycznych zgodnie aktualizacją zapotrzebowania zgłoszoną przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach.
 • Wprowadzono dochody 6.702,49 zł przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na pokrycie kosztów prowadzenia punktu konsultacyjno – informacyjnego oraz za złożone za pośrednictwem gminy wnioski dotyczące Programu Czyste Powietrze.
 • Zaplanowano środki 1.960 zł z tytułu przekazanych darowizn dla sołectwa Rościnno- 1.200 zł/ oraz sołectwa Bliżyce – 760 zł/.
 • W związku z niższą niż pierwotnie zakładano sprzedażą węgla zmniejszono planowane wydatki o 500.000 zł.
 • Zaplanowano wydatki 550.000 zł na „Budowę chodników na ul. Mickiewicza, Sienkiewicza i Słowackiego w Skokach „.
 • Zaplanowano wydatki 30.000 zł na wypłatę ewentualnych odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę dróg publicznych,
 • W wyniku powstałych oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zmniejszono o 300.000 zł wydatki planowane na zadanie pn. „Budowa ulicy Polnej w Skokach”.
 • W związku z nieuzyskaniem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju dróg, rezygnuje się z realizacji w roku bieżącym inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w Budziszewicach do granicy gminy Murowana Goślina” kwocie 1.417.000 zł.
 • W związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Funduszu Dopłat planuje się wydatki na realizację zadania Przebudowa budynku byłego dworca w Roszkowie na cele mieszkaniowe w łącznej kwocie 2.348.090 zł z czego: l.878.472 zł- przyznane dofinansowanie, 469.618 zł – środki własne Gminy. W ramach zadania planuje się przebudowę budynku byłego dworca kolejowego w celu -wykonania 5 mieszkań komunalnych.
 • Zaplanowano wydatki 7.600 zł na „Modernizację lokalu przy ul. Poznańskiej 2/1 w Skokach” /wymiana kotła gazowego/.
 • Zaplanowano wydatki 15.000 zł na umowę zlecenia z osobą pełniącą funkcję pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych oraz za opracowywanie i uzgadnianie dokumentacji dotyczącej obrony cywilnej,
 • Zaplanowano środki 10.000 zł na prace remontowe w archiwum Urzędu,
 • Zaplanowano -wydatki 2.000 zł na sfinansowane dodatkowej składki członkowskiej dla Metropolii Poznań na wydatki związane z dodatkowym naborem do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023/2024 na terenie Metropolii Poznań.
 • Zaplanowano wydatki 30.000 zł na „Modernizację instalacji wodociągowej w budynku Szkoły Podstawowej w Skokach.
 • W związku z obniżeniem części oświatowej subwencji ogólnej, zmniejszono o 64.384 zł wydatki bieżące ujęte w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Skokach.
 • Na wniosek Dyrektora Przedszkola Samorządowego zwiększono o 5.000 zł wydatki na zakup sprzętu do kuchni przedszkolnej.
 • Zaplanowano środki 15.000 zł na wydatki związane z przystąpieniem Gminy Skoki do Programu Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora.
 • W związku z rozwiązaniem umowy najmu lokalu użytkowego przy ulicy Kazimierza Wielkiego w Skokach, służącego do realizacji zadania pn. „Twój czas w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych”, przeniesiono środki planowane na najem w wysokości 14.400 zł do działu 921- Kultura i ochrona Dziedzictwa narodowego celem zawarcia umowy najmu ww. lokalu z przeznaczeniem na cele społeczno – kulturalne.
 • Zwiększono o 56.610 zł środki na wypłatę dodatków elektrycznych wraz z kosztami obsługi zadania w związku z aktualizacja zapotrzebowania zgłoszoną przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
 • Zaplanowano -wydatki 4.851 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej Gminie Mieścisko na dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie, z tytułu zwrotu kosztów dowozu 2 osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Skoki do pracy w ZAZ w Gołaszewie.
 • Z związku z dużą liczbą wniosków złożonych przez mieszkańców Gminy Skoki o udzielenie dotacji na zakup zbiorników do gromadzenia wody deszczowej, o 24.000 zł zwiększono wydatki planowane na udzielenie dotacji.
 • O 6.702,49 zł zwiększono wydatki związane z prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego oraz zakup materiałów promocyjnych dotyczących Programu Czyste Powietrze ze środków przekazanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
 • Zwiększono o 120.000 zł wydatki planowane na dystrybucję energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg.
 • Zaplanowano wydatki na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
  • „Budowa oświetlenia drogowego w części miejscowości Sławica” w kwocie 850.000 zł,
  • „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sława Wlkp. – Osiedle” w wysokości 720.000 zł.
 • Zaplanowano wydatki w kwocie 2.000 zł na zakup roślin, które przekazane zostaną mieszkańcom w ramach organizowanej akcji „Wymień elektrośmieci na kwiaty”.
 • W związku z ubieganiem się przez Gminę Skoki o dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu „Kulisy Kultury”, zaplanowano wydatek 250.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Bliżej Kultury. Poprawa warunków funkcjonowania sali lustrzanej Biblioteki Publicznej w Skokach- etap. Szacunkowa wartość zadania – 250.000 zł, wnioskowana dotacja – 150.000 zł, środki własne Gminy – l00.000 zł. W ramach zadania planuje się wymianę sufitu wraz z oświetleniem, montaż klimatyzacji oraz kotar na oknach.
 • Zaplanowano wydatki w kwocie 5.000 zł na udzielenie dotacji celowej zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • Przyjęto również autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie o 80.000 zł zwiększono wydatki bieżące na wykonanie usługi równania i wałowania dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Skoki. Zmniejszono o 80.800 zł wydatki planowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Sława Wlkp. – Szczodrochowo (dokumentacja)”. W związku ze wzrostem opłat za dzierżawę gruntów od Nadleśnictwa Łopuchówko wynikającą ze wzrostu wskaźnika inflacji oraz wzrostu średniej ceny sprzedaży drewna zwiększono wydatki planowane na:
  • czynsz dzierżawny za grunt i naniesienia – przystanek w Budziszewicach o kwotę 200 zł,
  • czynsz dzierżawny za teren wykorzystywany jako parking przy Szkole Podstawowej oraz Bibliotece o kwotę 600 zł.

Wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Skoki na 2023-2036.

Zwolniono Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach z dokonywania wpłaty do budżetu Gminy nadwyżki środków obrotowej ustalonej na koniec 2022.

Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach zwrócił się z prośbą o zwolnienie z obowiązku wpłaty na rachunek budżetu Gminy nadwyżki środków obrotowych, obliczonej za 2022 rok w wysokości 50.937,04 zł. Środki te, zakład zamierza przeznaczyć na remont sieci wodociągowych na terenie Gminy Skoki.

Zmieniono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Skoki na obszarze części wsi Niedźwiedziny i części wsi Rejowiec.

Celem opracowania zmiany planu miejscowego na obszarze części wsi Niedźwiedziny i części wsi Rejowiec jest likwidacja drogi na terenie istniejącej kopalni kruszywa, co pozwoli na bardziej racjonalne wykorzystanie nieruchomości na cele działalności górniczej.

Przyjęto Gminnego Programu Opieki na Zabytkami dla Gminy Skoki na lata 2023-2036.

W związku z ustawowymwymogiem Burmistrz zobowiązany jest sporządzić na okres 4 lat program opieki nad zabytkami. Sporządzony przez Burmistrza Program Opieki nad Zabytkami został 27 grudnia 2022 zaopiniowany przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Do kompetencji należy podjęcie programu w drodze uchwały.

Uchwalono metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Uchwałą rady ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 39 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość, jeżeli nieruchomość zaopatrzona jest w kompostownik opłata wynosić będzie 36 zł od mieszkańca. 

Określono również stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości dwukrotności stawki określonej opłaty, tj. 78 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

Przyjęte stawki obowiązywać będą od 1 czerwca tego roku.

Wyrażono zgodę na zbycie nieruchomości położonej w Kuszewie.

Wyrażono zgody na zbycie nieruchomości położonej w Skokach przy ulicy Falistej.

W związku z dużym zainteresowaniem na nabycie działek położonych na terenie Gminy Skoki, Burmistrz przedłożył Radzie Miejskiej projekty uchwały, celem wyrażenia zgody zbycie nieruchomości położonej w Kuszewie (działka o numerze ewidencyjnym 177) oraz w Skokach przy ul. Falistej (działka o numerze ewidencyjnym 70/19).

Wyrażono zgody na oddanie w dzierżawę, na czas nieoznaczony, nieruchomości oznaczonych geodezyjnie jako działki numer 1714/2, 1714/3, 1743/4 w Skokach.

Rada wyraziła również zgodę na dzierżawę działek w Skokach o numerach ewidencyjnych 1714/2, 1714/3 i 1714/4. Działki położone w Skokach przy ulicy Topolowej stanowią własność gminy. Nieruchomości nie są obecnie przedmiotem dzierżawy. Przez teren działek przebiega sieć wodociągowa, kanalizacyjna oraz elektroenergetyczna. Wskazane nieruchomości mogą stanowić bazę do wykorzystania w przyszłości na cele publiczne zatem zasadne jest ich wydzierżawianie, a nie sprzedaż.

Podczas sesji przyjęto również sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za rok 2022.