12 stycznia odbyła się pierwsza sesja Rady Miejskiej Gminy Skoki w 2023. Przyjęto uchwały w sprawie:

 • wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Skoki na 2023-2036;
 • Uchwalono także programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skoki, na rok 2023. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skoki oraz zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi.
 • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Skokach przy ulicy Okrężnej, działka nr 1598 o powierzchni 0,0948 ha.
  Nabycie tego gruntu umożliwi Gminie Skoki wydzielenie części działki pod drogę do nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numerem 61/1, która w chwili obecnej nie posiada takiego dostępu. Pozostała część działki może zostać przeznaczona do zbycia.
 • ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu tytułem zwrotu kosztów przewozu ucznia do szkoły.
  W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używanych do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, konieczna było uchylenie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu tytułem zwrotu kosztów przewozu ucznia do szkoły. Ustalono stawkę za 1 kilometr przebiegu pojazdu, obowiązującej w Gminie Skoki, na potrzeby zwrotu rodzicom/opiekunom prawnym kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły:
  • 1) w przypadku samochodu o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,89 zł za 1 km,
  • 2) w przypadku samochodu o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 1,15 zł za 1 km.

Zmiany w budżecie:

 • Zaplanowano wydatki 155.000 zł z przeznaczeniem na zakup niezabudowanej działki nr 1598 zlokalizowanej w Skokach przy ulicy Okrężnej.
 • Zwiększono o 20.000 zł wydatki planowane na „Opracowanie dokumentów strategicznych na opracowanie Strategu Rozwoju Miasta i Gminy Skoki na lata 2023-2030. Środki te stanowią wynagrodzenie za wykonanie drugiego etapu prac w ramach opracowywanej strategii przez Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej.
 • W związku z wydłużeniem terminu wypłaty środków otrzymanych w 2022 roku z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatków węglowych, zaplanowano środki w wysokości 1.060.855 zł na ich wypłatę wraz z kosztami obsługi zadania.
 • Planowane przychody zwiększone zostały o 1.235.855 zł i po zmianach wynoszą 9.973.935,57 zł. Zaplanowano przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.060.855 zł – są to niewykorzystane w 2022 roku środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na wypłatę dodatków węglowych.
 • Wprowadzono środki z lokaty terminowej założonej w 2022 roku w kwocie 1.977.000 zł, zmniejszono przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 1.802.000 zł.
 • Deficyt budżetowy po wprowadzonych zmianach zwiększył się o 1.235.855 zł i wynosi 9.005.435,57 zł. Zmiany wprowadzone zostały w planie wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2023 roku oraz w planie dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skoki wycofano z porządku obrad, ze względu na nieotrzymanie stosowanych opinii, projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Skoki.