25 sierpnia odbyła się 47 sesja Rady Miejskiej Gminy Skoki.

Poniżej zdjęcia z Sesji, autor Franciszek Szklennik

Podczas obrad radni przyjęli uchwały w sprawie:

 • Wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2022.
 • Wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Skoki na 2022-2036.
 • Przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na uchwałę nr XXXIV/297/2021 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 4 listopada 2021 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Roszkówko.
 • Wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położnej w Chociszewie.
 • Wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku nr 11 przy ulicy Zamkowej w Skokach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i w prawie własności działki nr 78/2.
 • Wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 4 w miejscowości Stawiany wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i w prawie własności działki nr 1/13.

W związku z podjętą uchwałą w sprawie zmian budżetowych zwiększono o 236.248,00 zł dochody i wydatki budżetu. Przyjęte przez radnych zmiany w budżecie dotyczą:

 • Zwiększenia o 216.684 zł wpływu z podatku od nieruchomości z tytułu spłaty zaległego podatku przez osoby fizyczne.
 • Wprowadzenia dochodów i wydatków 19.564 zł z tytułu dotacji celowej przyznanej przez Województwo Wielkopolskie w ramach programu „Błękitno – zielone inicjatywy dla Wielkopolski”, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Gmina na Ptak”. W ramach zadania planuje się wykonanie trzech miejsc przyjaznych ptakom i owadom pełniących jednocześnie funkcję edukacyjną i wypoczynkową.
 • Zwiększenia o 70.000 zł wydatków planowanych na realizacje zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sławica, Gm. Skoki – III etap” z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych robót przy budowie wodociągu tj. wykonanie prac ziemnych sposobem ręcznym oraz przeciskami w związku z występującą w pasie drogowym liczną infrastrukturą podziemną /elektryczna, światłowodowa, telekomunikacyjna/, która nie była naniesiona na planach sytuacyjno-wysokościowych w dokumentacji projektowej.
 • Zaplanowania wydatków w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup 2 wiat przystankowych do Niedźwiedzin i Potrzanowa.
 • Zwiększenia o 50.000 zł wydatków planowanych na realizację zadania pn. „Budowa ulicy Polnej w Skokach, gm. Skoki” celem zlecenia opracowania projektu geotechnicznego konsolidacji gruntów i monitoringu wykonanych prac ziemnych oraz zmiany projektu wykonawczego w branży drogowej. Powyższe opracowanie jest niezbędne celem ogłoszenia postępowania przetargowego na budowę ulicy Polnej.
 • Zmniejszenia o 87.000 zł wydatków stanowiących wkład własny gminy w realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 224532P Jabłkowo – Pomarzanki- gr. Gminy Kłecko (Pomarzany) – II etap Pomarzanki”, w związku z zakończeniem realizacji zadania.
 • Zwiększenia o 8.000 zł wydatków planowanych na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. ” Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną w Skokach” w związku z koniecznością uzyskania pozwolenia wodno-prawnego oraz pozwolenia na prowadzenie badań wraz z nadzorem archeologicznym.
 • Zwiększenia o 15.000 zł wydatków planowanych na wycenę nieruchomości celem ustalenia wysokości opłaty planistycznej, co spowodowane jest wzrostem liczby wpływających wniosków o naliczenie opłaty planistycznej.
 • Zaplanowania środków w wysokości 20.000 zł na izolację ściany zewnętrznej archiwum Urzędu.
 • Zmniejszenia o 10.000 zł wydatków planowanych na „Opracowanie dokumentów strategicznych” z uwagi na częściową płatność za wykonane zadanie w 2023 roku.
 • Zmniejszenia o 49.999,26 zł wydatków planowanych na ewentualną spłatę poręczeń na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” zgodnie z informacją otrzymaną ze związku.
 • Zaplanowania wydatków w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na „Modernizację ogrodzenia placu zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej w Rejowcu”.
 • Wprowadzenia środków w wysokości 3.192,26 zł z tytułu niewykorzystanej w 2021 roku dotacji ze środków UE na realizację programu pn. „Informatyka się liczy”. Projekt ten realizowany jest przez Szkołę Podstawową w Skokach.
 • Zwiększenia o 80.000 zł wydatków planowanych na zakup pelletu do Przedszkola Samorządowego w Skokach, z uwagi na znaczący wzrost cen opału.
 • Zaplanowania środków w wysokości 4.500 zł z przeznaczeniem na remont oraz wyposażenie drewnianej wiaty w Jabłkowie.
 • Zaplanowania wydatków w wysokości 17.000 zł z przeznaczeniem na „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Bliżycach, gm. Skoki”. Zaplanowane środki związane są z ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego konkursem pn. „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” oraz złożonym przez Gminę Skoki wnioskiem o dofinansowanie. Szacowana wartość zadania: 17.000 zł. Dotacja: 8.000 zł, wkład własny: 9.000 zł.
 • W związku z wyłonieniem wykonawców do realizacji zadania pn. „Bliżej kultury. Poprawa warunków funkcjonowania sali lustrzanej Biblioteki Publicznej w Skokach” oraz koniecznością zaangażowania osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru, zwiększono o 28.500 zł wydatki planowane na realizację zadania.
 • Zwiększenia o 14.600 zł wydatków przeznaczonych na utrzymanie stadionu sportowego w Skokach.
 • Zaplanowania środków w wysokości 8.000 zł z przeznaczeniem na zakup tablicy wyników na boisko sportowym ORLIK w Skokach.

Wojewoda Wielkopolski skierował do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na uchwałę nr XXXIV/297/2021 Rady Miejskiej Gminy Skoki z 4 listopada 2021 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Roszkówko wnosząc o stwierdzenie jej nieważności w części tj. w zakresie § 10 pkt 2 lit. h oraz § 16 pkt 11, uchwały.

Skarżący zarzucił Radzie Miejskiej Gminy Skoki istotne naruszenie prawa poprzez zamieszczenie w planie zasad scalania i podziału dla terenów oznaczonych jako RM. W odpowiedzi na skargę nie zgodzono się ze stanowiskiem Skarżącego, uznając, że zapisy planu nie pozostają w sprzeczności z przepisami odrębnymi, oraz nie stanowią istotnego naruszenia zasad sporządzenia miejscowego planu. Skarga do sądu wnoszona jest za pośrednictwem organu, którego działanie jest przedmiotem skargi. Wobec powyższego Rada była zobowiązana do podjęcia uchwały w sprawie przekazania skargi na uchwałę.

Radni wyrazili zgodę na zbycie lokali mieszkalnych w Skokach przy ul. Zamkowej 11/9 oraz w Stawianach 4/2. Wyrażono również zgodę na nieodpłatne nabycie przez Gminę Skoki od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu nieruchomości gruntowej, położonej w Chociszewie, oznaczonej numerem geodezyjnym 15/2 o powierzchni 0,1256 ha. Na terenie przedmiotowej działki przewidziano do realizacji budowę placu zabaw.