23 września odbyła się 33 sesja Rady Miejskiej Gminy Skoki. W porządku obrad wprowadzono 10 projektów uchwał w sprawie:

 • wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 ro.
 • Wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Skoki na 2021-2036.
 • Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębu Rejowiec, Stawiany i Niedźwiedziny.
 • Przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skoki na obszarze części wsi Niedźwiedziny i części wsi Rejowiec.
 • Przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Potrzanowo.
 • Nazwania ronda imieniem Jarogniewa Drwęskiego.
 • Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Skokach w rejonie ulic Irysowej i Falistej, oznaczonej numerem geodezyjnym 70/22.
 • Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Skokach przy ul. Tulipanowej oznaczonej numerem geodezyjnym 70/21.
 • Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Sławie Wielkopolskiej (obręb Szczodrochowo) w rejonie ulicy Lnianej
 • Wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Skoki nieruchomości położonej w Skokach przy ul. Polnej, oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 1069/3.

Na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skoki wycofano z porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie nazwania ronda imieniem Jarogniewa Drwęskiego.

Podejmując zmiany w uchwale budżetowej radni wyrazili zgodę na:

 • Zwiększenie o 81.000 zł dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu większego niż planowano wpływu środków przekazywanych przez Urzędy Skarbowe.
 • Wprowadzenie wydatku w kwocie 37.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Sławie Wlkp.”,
 • Zmniejszenie o 110.000 zł wydatków planowanych na „Budowę kanalizacji sanitarnej w Potrzanowie do ulicy Borówiec i Nowy Borówiec wraz z osiedlem przy Przedszkolu” z uwagi na nieuzyskanie warunków technicznych włączenia projektowanej sieci kanalizacyjnej do przepompowni ścieków na ul. Rogozińskiej.
 • Zwiększenie wydatków planowanych na odśnieżanie dróg o 75.000 zł, w związku z rozstrzygnięciem przetargu na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2021/2022,
 • Zrezygnowano w tym roku z realizacji zadania pn. „Modernizację budynku byłego dworca w Skokach”. W związku z czym środki zaplanowane na modernizację dworca w kwocie 115.000 zł zostały przesunięte na inne zdania.

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

 • Przebudowa ulicy Krańcowej w Skokach, którego koszt szacuje się na kwotę 160.000 zł,
 • Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Sława Wlkp. –Szczodrochowo, gdzie zaplanowano 35.000 zł,
 • Opracowanie dokumentacji na poprawę bezpieczeństwa przejścia dla pieszych w Skokach”, zaplanowano 5.000 zł. W 2021 roku poniesione zostaną koszty przygotowawcze tj. za wydanie warunków technicznych, natomiast w I kwartale 2022 roku nastąpi wykonanie dokumentacji oraz płatność.

Zwiększenie środków inwestycyjnych:

 • Zwiększono o 30.000 zł wydatki planowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną w Skokach” z przeznaczeniem na wykonanie projektu ścieżki i kładki nad rzeką Mała Wełna.
 • Zwiększono również o 47.000 zł wydatki na realizację zadania pn. „Budowa chodnika przy ul. Wągrowieckiej do drogi wojewódzkiej nr 196″ gdyż po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym okazało się, że środki zabezpieczone w budżecie na to zadanie są niewystarczające.

Zmniejszono wydatki planowane na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

 • „Wykup gruntów na cele drogowe ul. Polna i ul. Rogozińska” o 121.000 zł z uwagi na rezygnację z wykupów gruntów w roku bieżącym.
 • „Budowa ciągów pieszo-rowerowych Skoki – Sława Wlkp; Sława Wlkp. – Rejowiec; Skoki – Roszkowo” o 40.000 zł w wyniku oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji projektowo – technicznej dot. ścieżki Skoki – Sława Wlkp.
 • Budowa drogi gminnej w Jagniewicach ” o 70.000 zł na skutek oszczędności przetargowych,
 • „Przebudowa drogi gminnej Sława Wlkp. – Potrzanowo” o 30.000 zł.

Z uwagi na obecną sytuacją epidemiologiczną zrezygnowano z organizacji XIV Gali Produktów Ciekawych, co zmniejszyło wydatki z budżetu o kwotę 26.000 zł.

Zmniejszono również o 63.500 zł wydatki planowane na ewentualną spłatę poręczeń na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.

W związku ze wzrostem liczby osób przebywających w domach pomocy społecznej zwiększono o 50.000 zł wydatki planowane na odpłatność za pobyt osób w placówkach.

Zwiększono o 30.000 zł wydatki planowane na wypłatę zasiłków celowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

W następstwie powstałych oszczędności zmniejszono o 30.000 zł wydatki planowane na opracowanie dokumentacji dotyczącej zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, rejon ulic Brzoskwiniowej, Malinowej, Czereśniowej i Wiśniowej”.

Zwiększono o 35.000 zł wydatki na energię elektryczną do oświetlenia ulic, placów i dróg.

Wprowadzono wydatki w kwocie 150.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja parteru budynku byłego dworca w Sławie Wlkp. na świetlicę wiejską”.

Zwiększono o 9.500 zł wydatki planowane na „Rewitalizację terenu przy pałacu w Potrzanowie nad jeziorem Włókna”. Zaplanowane środki związane są z koniecznością wykonania inwentaryzacji przyrodniczej oraz planu rewitalizacji parku przy pałacu w Potrzanowie.

Z uwagi na wzrost cen towarów i usług o 3.000 zł zwiększono wydatki planowane na realizację zadania pn. „Plac zabaw w Bliżycach, gm. Skoki”.

Radni podjęli również uchwały w sprawie:

 • Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębu Rejowiec, Stawiany i Niedźwiedziny. Celem opracowania planu miejscowego jest stworzenie warunków do dalszego rozwoju i zagospodarowania terenu należącego do Bazy Paliw PERN w Rejowcu.
 • Przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skoki na obszarze części wsi Niedźwiedziny i części wsi Rejowiec. Przystąpienie do prac nad zmianą ww. planu miejscowego, podyktowane jest potrzebą weryfikacji ustalonego układu komunikacyjnego oraz wyznaczonych od drogi filarów ochronnych. Przeprojektowanie układu komunikacyjnego pozwoli na racjonalne wykorzystanie nieruchomości na cele działalności górniczej.
 • Przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Potrzanowo. Przystąpienie do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego związane jest z wnioskami złożonymi przez właścicieli działki nr ewid. 198 i 760/1 w Potrzanowie, a tym samym związane jest z potrzebą budowy  na  ww. działkach  budynku mieszkalnego jednorodzinnych w zabudowie zagrodowej.
 • Podjęto również decyzję o zbyciu działek w Skokach w rejonie ulic Irysowej i Falistej, oznaczonej numerem geodezyjnym 70/21 i 70/22 oraz w Sławie Wielkopolskiej w rejonie ulicy Lnianej.
 • Rada wyraziła także zgodę na nabycie przez Gminę Skoki nieruchomości położonej w Skokach przy ul. Polnej, oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 1069/3. Nieruchomość oznaczona jako działka numer 1069/3 w Skokach jest współwłasnością osób fizycznych. Nieruchomość ta leży przy ulicy Polnej, gdzie obecnie intensywnie rozwija się budownictwo mieszkaniowe. Ponadto w 2020 r. na tej działce, za zgodą jej współwłaścicieli,  Gmina Skoki wybudowała sieć wodociągową i kanalizacyjną. Mając na uwadze powyższe, nabycie przedmiotowej nieruchomości przez Gminę Skoki, pozwoli jej w sposób swobodny korzystać z położonej tam infrastruktury oraz ułatwi komunikację w powyższej części miasta.

Treść uchwał publikowana jest w Biuletynie informacji Publicznej.

Nagranie z sesji jest dostępne na stronie internetowej Gminy Skoki: