17 sierpnia odbyła się XXXII sesja Rady Miejskiej Gminy Skoki.

W porządku obrad znalazły się projekty czterech uchwał w sprawie:

 • wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2021 r.       
 • wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Skoki na 2021-2036. 
 • rozpatrzenia skargi złożonej na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach
 • rozpatrzenia skargi złożonej na działania Burmistrza Miasta i Gminy Skoki.

Na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej Zbigniewa Kujawy wprowadzono dodatkowo podczas sesji projekt uchwały w sprawie  przyjęcia stanowiska w sprawie ustanowienia dnia 27 grudnia świętem państwowym.

Podejmując zmiany w uchwale budżetowej radni wyrazili zgodę na:

 • zwiększanie dochodów i wydatków o kwotę 16.048 zł. Środki otrzymano z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację Narodowego Programu Szczepień.
 • wprowadzenie dochodów w wysokości 1.300 zł  w związku z wydaniem przez Ośrodek Pomocy Społecznej decyzji o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń w ramach programu „Dobry start”.
 • wprowadzenie dochodów i wydatków w kwocie 9.000 zł z tytułu środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na pokrycie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”,
 • wprowadzenie dochodów i wydatków w wysokości 3.504 zł w związku z uzyskaniem dotacji celowej ze środków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest.
 • wprowadzenie dochodów w wysokości 34.603 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania na realizację zadania pn. „Plac zabaw w Bliżycach, gm. Skoki” ze środków Województwa Wielkopolskiego w ramach XI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Inwestycja ma zostać zrealizowana do końca bieżącego roku.
 • przeniesienie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 12.097 między rozdziałami budżetu. Z uwagi na zmianę zakresu czynności pracownika obecnie zajmującego się ewidencją księgową opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • na zwiększenie o 15.000 zł wydatków na refundację kosztów dotacji przedszkolnej, w związku ze wzrostem od maja 2021 r. liczby dzieci będących mieszkańcami Gminy Skoki, które uczęszczają do przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta Wągrowiec,
 • na wprowadzenie 15.000 zł na realizację zadania pn. „System monitoringu wizyjnego na placu zabaw przy ul. Krętej”. Zadanie wprowadzono w związku z licznymi aktami wandalizmu oraz potrzebą poprawy bezpieczeństwa osobom korzystającym z placu zabaw na ul. Krętej w Skokach.

Podczas sesji Burmistrz wprowadził autopoprawkę do zmian w budżecie w której wnioskował o:

 • zwiększenie o 16.000 zł wydatki planowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększenie mocy rozdzielni prądu w budynku Szkoły Podstawowej oraz byłego Gimnazjum w Skokach”.
 • zmniejszono o 3.000 zł wydatki inwestycyjne planowane na „Modernizację budynku przedszkola” oraz zwiększono o 10.000 zł wydatki bieżące planowane na naprawę monitoringu wizyjnego oraz wymianę pionu wodno – kanalizacyjnego w budynku przedszkola /na skutek pęknięcia rury w łazience na pierwszym piętrze.
 • wprowadzono wydatki w wysokości 12.000 zł na „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Bliżycach, gm. Skoki”. Szacowana wartość zadania – 12.000 zł, dotacja ma wynieść – 7.000 zł, a wkład własny gminy – 5.000 zł
 • zmniejszenie o 35.000 zł wydatków planowanych na ewentualną spłatę poręczeń na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” zgodnie z informacją otrzymaną ze związku.

Radni wyrazili zgodę na zaproponowane przez Burmistrza autopoprawki.

Podczas sesji radni rozpatrzyli skargi złożone na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skokach oraz Burmistrza Miasta i Gminy Skoki.

Skargę na Burmistrza jak i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych rozpatruje rada gminy. Radni uznali obydwie skargi za bezzasadne, co szczegółowo wyjaśnili w uzasadnieniu do uchwał. W związku z tym, że w skardze na Dyrektora Szkoły wskazano na problem agresji wśród uczniów Przewodniczący Komisji Oświaty Andrzej Surdyk zadeklarował, że Komisja zajmie się tą kwestią podczas odrębnego posiedzenia.

Rada Miejska Gminy Skoki poparła również inicjatywę uczczenia zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 poprzez ustanowienie 27 grudnia świętem państwowym (jako dzień pracujący). Pomysłodawcą inicjatywy jest Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918–1919, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Fundacja Zakłady Kórnickie i Muzeum Narodowe w Poznaniu.