Wykaz nieruchomości położonej w Skokach przy ulicy Brzoskwiniowej, oznaczonej ewidencyjnie działką numer 858/142, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Oznaczenie nieruchomości:Działka numer 858/142, obręb Skoki, księga wieczysta PO1B/00057904/1
Powierzchnia:0,4367 ha (RV 0,0274 ha; RVI 4093 ha)
Opis nieruchomości:Działka stanowi teren nieużytkowany, porośnięty miejscowo pojedynczymi samosiewami drzew, pośród nowopowstającego osiedla domów jednorodzinnych, dojazd do działki drogą gruntową, kształt działki to wielobok, ze skłonem w kierunku południowym, od strony północnej graniczy częściowo z lasem, możliwość podłączenia energii, wody, gazu
Przeznaczenie:Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w części miasta Skoki, zatwierdzonym uchwałą nr XVIII/149/2020 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 04.06.2020 r. opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego poz. 4979 z dnia 15.06.2020 r., działka stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej
Cena nieruchomości:300 000 zł brutto
Termin zagospodarowania:nie jest określony
Informacja o przeznaczeniu do zbycia:przetarg ustny nieograniczony

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wymienionej w wykazie, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), winny najpóźniej w ciągu 6 tygodni, licząc od daty wywieszenia wykazu, złożyć stosowny wniosek w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach.