Po doprowadzeniu zasilania energetycznego i przeprowadzeniu rozruchu technologicznego przepompowni ścieków w I kwartale tego roku można przystąpić do budowy przyłączy sanitarnych do sieci kanalizacyjnej, która została wybudowana w grudniu ubiegłego roku w ulicy Falistej, Górnej, Dojazd i części ul. Okrężnej w Skokach.

Przyłącze kanalizacyjne należy wykonać na własny koszt, po wcześniejszym wystąpieniu do użytkownika infrastruktury tj. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach o wydanie warunków technicznych oraz zawarcia umowy na odbiór ścieków.

Informujemy także, iż każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia się do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Reguluje to ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.