Gmina Skoki po przeprowadzeniu postępowań przetargowych w IV kwartale 2020r. wybrała wykonawców i zawarła umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę połączenia ul. Polnej w Skokach z drogą wojewódzką nr 196 w rejonie tzw. Karolewa:

  • Pierwszą część dokumentacji na budowę drogi do końca istniejącej nawierzchni bitumicznej na ul. Polnej w Skokach do torów kolejowych w Karolewie wykonuje Pracownia KFG z Poznania za kwotę 99.250 zł
  • Natomiast dokumentację na przebudowę istniejącego przejazdu kolejowego, który jest za wąski do parametrów projektowanej drogi, na linii Poznań Wschód – Bydgoszcz i włączenie do drogi wojewódzkiej nr 196 wykonuje Pracownia Projektowa MOST za kwotę 78.720 zł.

Zakresem rzeczowym tego przedsięwzięcia będzie budowa nawierzchni bitumicznej drogi o długości ok. 1.200m, szerokości podstawowej 6 m (poszerzenia na łukach 6,8 do 7,4m). Wzdłuż drogi powstanie ścieżka pieszo – rowerowa o nawierzchni bitumicznej, szerokości 3,0m. Cały ciąg komunikacyjny będzie oświetlony oprawami ledowymi na ok. 30 słupach. Istotnym i kosztownym elementem konstrukcyjnym na tym zadaniu będzie obiekt mostowy w miejscu przekroczenia rzeki Małej Wełny.   

O koncepcji tej drogi pisaliśmy w artykule: https://www.gmina-skoki.pl/news/inwestycje/161045-bedzie-latwiej-wydostac-sie-ze-skokow/

Trasa planowanej do budowy drogi będzie przebiegała przez grunty będące własnością Gminy Skoki, Skarbu Państwa i osób prywatnych. Oznacza to, że na potrzeby tej inwestycji będzie konieczność pozyskania pozostałych gruntów o pow. ok. 1 ha, które nie są własnością samorządu. Dlatego dokumentacja projektowa będzie realizowana w trybie tzw. specustawy drogowej o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (ZRID). Oznacza to w praktyce, że projektując nawierzchnię drogową, równolegle dokonuje się podziałów geodezyjnych gruntów (ok. 16 działek) niezbędnych do budowy nawierzchni drogi. Za wywłaszczone grunty będzie przysługiwało odszkodowanie wg wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę.

Obecnie wykonawcy dokumentacji projektowej uzgodnili z Gminą Skoki przebieg i zakres rzeczowy nowej drogi. Umożliwia to w dalszej kolejności przystąpienie do opracowania decyzji środowiskowej i decyzji wodnoprawnej na budowę obiektu mostowego i wykonanie urządzeń wodnych. Planowany termin zakończenia prac projektowych to koniec grudnia br.