Plac zabaw w Bliżycach, gm. Skoki

9 lipca w Urzędzie Gminy w Wągrowcu, pomiędzy Gminą Skoki a Województwem Wielkopolskim została zawarta umowa o dofinansowaniu ze środków Województwa Wielkopolskiego projektu pn.: „Plac zabaw w Bliżycach, gm. Skoki”.

Dotacja w kwocie 34.603 zł została przyznana ze środków Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” w ramach XI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

W podpisaniu umowy uczestniczyli:

 • ze strony Gminy Skoki: pan Tadeusz Kłos – Burmistrz Miasta i Gminy Skoki oraz pani Anna Kałek-Witucka – Skarbnik Gminy Skoki;
 • -ze strony Województwa Wielkopolskiego: pan Krzysztof Grabowski – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.

W ramach zadania, przy świetlicy wiejskiej w Bliżycach, powstanie plac zabaw o powierzchni 354 m2 składający się z następujących urządzeń:

 • huśtawka wahadłowa podwójna z siedziskiem typu „deska” i typu „koszyk” – 1 kpl:
 • huśtawka wagowa – 1 szt.;
 • karuzela tarczowa – 1 szt.;
 • sprężynowiec – 1 szt.;
 • zestaw zabawowy (dwie wieże z daszkiem i podestami, mostek łączący wieże, dwie zjeżdżalnie, wejście „koci grzbiet”, wejście – ścianka wspinaczkowa; wejście – schodki; przeplotnia, uchwyty, drążki bezpieczeństwa) – 1 kpl;
 • kosz na śmieci – 1 szt.
 • ławki – 2 szt.
 • stojak na rowery – 1 szt.;
 • tablica regulaminowa – 1 szt.

Urządzenia będą miały konstrukcję metalową i zlokalizowane zostaną na podłożu z piasku odgrodzonym od reszty działki palisadą. 

Szacunkowa wartość zadania: 50.603,42 zł
Dotacja: 34,603,00 zł
Wkład własny Gminy Skoki: 16.000,42 zł
Termin realizacji zadania: do 15.11.2021

Projekt powstał we współpracy z mieszkańcami wsi Bliżyce, którzy aktywnie zaangażowali się w przygotowanie Strategii Rozwoju swojego sołectwa, a także zobligowali się do wykonania prac ziemnych przygotowujących teren przy świetlicy wiejskiej pod montaż urządzeń zabawowych oraz do montażu palisady wokół placu.

Strategia Rozwoju Sołectwa Bliżyce powstała przy współpracy z Moderatorami Odnowy Wsi: panią Magdaleną Gdaniec oraz panem Jarosławem Maciejewskim. Moderatorzy przeprowadzili warsztaty dla przedstawicieli sołectwa Bliżyce, których efektem jest opracowana Strategia.

Teren przed świetlicą wiejską w Bliżycach, na którym zlokalizowany zostanie plac zabaw:

c.d. „Plac zabaw w Bliżycach, gm. Skoki”

8 listopada 2021 zakończono budowę placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Bliżycach.

W wyniku przeprowadzenia rozpoznania rynku faktyczny koszt inwestycji wyniósł:

Ogółem: 51.756,20 zł, w tym:

 • Dofinansowanie: 34.603,00 zł
 • Wkład własny Gminy: 17.153,20 zł

Wartość pracy mieszkańców wsi Bliżyce: 9.530,00 zł

Zadanie zostało zrealizowane w całości, zgodnie z projektem oraz z wnioskiem o dofinansowanie. Powstały plac zabaw jest obiektem ogólnodostępnym i służy lokalnej społeczności, jako miejsce rekreacyjne.

Zgodnie z założeniami projektu teren pod plac zabaw został odpowiednio przygotowany przez mieszkańców wsi Bliżyce, którzy wykonali wszystkie prace ziemne związane z jego budową:

 • usunięcie wierzchniej warstwy  gruntu;
 • załadowanie i wywóz wybranej ziemi;
 • rozplantowanie dostarczonego piasku na terenie placu zabaw;
 • montaż palisady drewnianej wokół placu zabaw, w tym pomoc przy rozładunku zakupionej palisady i przecięcie 2 m kołków na pół, wykonanie wykopu.

Mieszkańcy udostępnili następujący sprzęt: ciągniki – 2 szt.; ładowacz ciągnikowy – 1 szt.

Liczba mieszkańców, którzy zaangażowali się przy budowie placu zabaw: 15 osób.

Poniżej galeria zdjęć przedstawia teren na którym wybudowano plac zabaw, pracę mieszańców oraz zamontowane urządzenia:


Przebudowa drogi gminnej w Jagniewicach, gm. Skoki

Gmina Skoki otrzymała dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej: Fundusz Dróg Samorządowych) na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Jagniewicach, gm. Skoki”. Wartość przyznanej dotacji: 183.920,96 zł.

Podpisanie umowy pomiędzy Gminą Skoki a Wojewodą Wielkopolskim odbyło się 16.06.2021 r. w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu.

Szacunkowa wartość zadania: 499.238,82 zł
Dotacja: 183.920,96 zł
Wkład własny Gminy Skoki: 315.317,86 zł
Termin realizacji zadania: 2021 r.

W ramach zadania zaplanowano:

 • budowę jezdni o nawierzchni mineralno-asfaltowej na odcinku drogi o długości 0,250 km;
 • budowę zjazdów indywidualnych o nawierzchni mineralno-asfaltowej;
 • ułożenie krawężnika betonowego o wymiarach 15×30 cm;
 • ułożenie krawężnika betonowego najazdowego o wymiarach 15×22 cm;
 • ułożenie ścieku przykrawężnikowego z kostki brukowej betonowej;
 • wykonanie oznakowania pionowego;
 • budowę kanalizacji deszczowej grawitacyjnej  o dł. 477 m, odprowadzającej wody opadowe
 • i roztopowe do rzeki Mała Wełna, poprzez: wpusty uliczne, przykanaliki, studnie, kanały.

Parametry projektowanej drogi: KR 1; klasa drogi: D; nośność drogi: 80 kN/oś; prędkość projektowa: 30 km/h; przekrój poprzeczny: 1×2; typ przekroju: uliczny; szerokość pasa ruchu: 2,5 m; pochylenie jednostronne: 2%

c.d. „Przebudowa drogi w Jagniewicach, gm. Skoki”

W wyniku przeprowadzonego postępowania zakupowego ostateczna wartość zadania wyniosła:

Ogółem: 800.000 zł, w tym:

– koszty kwalifikowalne: 647.714,88 zł, w tym:

 • Dofinansowanie: 183.920,96 zł
 • Wkład Własny: 463.793,92 zł

– koszty niekwalifikowalne: 152.285,12 zł

Realizację zadania zakończono 27.10.2021 r.

Poniżej galeria zdjęć przedstawia plac budowy oraz wybudowaną drogę:


Gmina Skoki otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sławica, gm. Skoki – III etap

Inwestycja polega na budowie wodociągu o dł. 5.341,50 m oraz 251 szt. przyłączy wodociągowych o łącznej dł. 1.720 m.

Zakres robót obejmuje wykonanie:

 • sieci wodociągowej z rur PVC 160 mm o długości 184 m;
 • sieci wodociągowej z rur PVC 110 mm o długości 2.556 m;
 • sieci wodociągowej z rur PVC 90 mm o długości 1.811,50 m;
 • sieci wodociągowej z rur PE 50 mm o długości 790m;
 • przyłączy wodociągowych do granicy działki (w pasie drogowym) w ilości 251 szt. o długości 1.720 m;
 • hydranty ppoż. nadziemne 25 szt.

Nowy wodociąg włączony zostanie do wodociągu istniejącego PVC fi 160 mm w ul. Gackiej na dz. nr 365 w Sławicy.

Szacunkowa wartość zadania: 901.267,27 zł brutto
Przyznane dofinansowanie (95%): 856.203,91 zł brutto
Termin realizacji: rok 2022.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zakupowego ostateczna wartość zadania wyniosła:

Ogółem: 849.403,26  zł, w tym:

 • Dofinansowanie: 806.933,10 zł
 • Wkład Własny: 42.470,16 zł

2. Przebudowa drogi gminnej w Brzeźnie, gm. Skoki

Zakres wykonywanych prac: Przebudowa drogi gminnej w Brzeźnie nr 224534P o łącznej długości 2738,00 m i szer.5,0 m – 5,5 m, w tym:

 • wykonanie podbudowy drogi na odcinku 505,00 m;
 • wykonanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm na odcinku drogi o dł. 2738,00 m, a także na zjazdach;
 • utwardzenie poboczy drogi na szer.0,50 cm KŁSM 0/31,5 mm gr. 15 cm ze spadkiem w kierunku przyległych terenów zielonych o wartości 6,0 –8,0%.
 • Inwestycja zrealizowana zostanie na dz. nr ew. 38, 37, 35/2, 35/3,67/2, 66/2, 35/5; 35/4; 66/13; 54 obr. Brzeźno oraz nr 80 obr. Łopuchowo.
 • Droga objęta inwestycją łączy m. Brzeźno bezpośrednio z DW 196.

Szacunkowa wartość zadania: 1.323.871,45 zł brutto
Przyznane dofinansowanie (95%): 1.257.677,88 zł brutto
Termin realizacji: rok 2022

W wyniku przeprowadzonego postępowania zakupowego ostateczna wartość zadania wyniosła:

Ogółem: 1.457.525,29 zł, w tym:

 • Dofinansowanie:  1.257.677,88 zł
 • Wkład Własny: 199.847,41 zł

3. Przebudowa drogi gminnej nr 224532P Jabłkowo – Pomarzanki – gr. Gminy Kłecko (Pomarzany):  II etap Pomarzanki

 • Przebudowa drogi gruntowej na odcinku o długości 1,027 km (dz. nr ew. 32 obręb Jabłkowo-Pomarzanki) poprzez ułożenie nawierzchni dwuwarstwowej z betonu asfaltowego o łącznej grubości 9 cm na podbudowie grubości 23 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
 • Projektowana szerokość jezdni: 5,0 m; pochylenie poprzeczne dwustronne 2%; klasa techniczna drogi: L; kategoria ruchu: KR-1-2; prędkość projektowa: 50 km/h; pobocza utwardzone o szer.0,75 m o spadku poprzecznym 2%.
 • Droga do granicy sąsiedniej gminy.

Szacunkowa wartość zadania: 1.169.628,48 zł brutto
Przyznane dofinansowanie (95%): 1.111.147,06 zł brutto
Termin realizacji: rok 2022

W wyniku przeprowadzonego postępowania zakupowego ostateczna wartość zadania wyniosła:

Ogółem: 1.117.140,00 zł, w tym:

 • Dofinansowanie: 1.061.283,00 zł
 • Wkład Własny: 55.857,00 zł