„Zagospodarowanie dz. nr 29 w Rejowcu w celu stworzenia miejsca integracji lokalnej społeczności”

26.02.2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego zawarto umowę o dofinansowaniu, ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz Budżetu Państwa, projektu Gminy Skoki pn.: „Zagospodarowanie dz. nr 29 w Rejowcu w celu stworzenia miejsca integracji lokalnej społeczności”.

Wniosek o dofinansowanie złożony został za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej „7 RYB” w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej’, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

W ramach zadania zrealizowane zostaną następujące prace:
– rekultywacja stawu;
– odbudowa zastawki drewnianej;
– urządzenie zieleni;
– wykonanie chodników i nawierzchni utwardzonych;
– budowa wiaty rekreacyjnej;
– oświetlenie zewnętrzne.

Cel operacji: Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich gminy Skoki poprzez budowę miejsca integracji lokalnej społeczności na dz. nr 29 w m. Rejowiec.

Wartość zadania: 216.932,55 zł
Wartość dotacji: 112.500 zł, w tym:
Dotacja ze środków UE: 95.625 zł
Dotacja ze środków Budżetu Państwa: 16.875 zł
Wkład własny: 104.432,55 zł
Okres realizacji zadania: 2018 rok


„Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Włókna w Potrzanowie w celach rekreacyjno-wypoczynkowych”

30.03.2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego zawarto umowę
o dofinansowaniu, ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz Budżetu Państwa, projektu Gminy Skoki pn.: „Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Włókna w Potrzanowie w celach rekreacyjno-wypoczynkowych”.

Wniosek o dofinansowanie złożony został za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej „7 RYB” w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

W ramach zadania zrealizowane zostaną następujące prace:
– budowa drewnianego pomostu rekreacyjnego – platformy widokowej o pow. 72 m2, stanowiącego zakończenie ścieżki/zejścia do jeziora;
– budowa, w formie wstęgi, ścieżki zejściowej do jeziora z eko-kostki betonowej szarej – 1273,00 m2;
– budowa schodów zewnętrznych umożliwiających szybsze zejście do jeziora;
– zmiana ukształtowania istniejącego utwardzenia; 
– urządzenie zieleni – trawniki – 5424,80 m2;
– montaż ławek betonowych z oparciem – 5 szt.;
– montaż koszy ulicznych – 5 szt.

Cel operacji: poprawa dostępu do infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Skoki, poprzez budowę ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej na części działki nr 500/6 przy jeziorze Włókna w Potrzanowie.

Szacunkowa wartość zadania: 331.478,33 zł
Wartość dotacji: 74.947 zł, w tym:
Dotacja ze środków UE: 63.704,95 zł
Dotacja ze środków Budżetu Państwa: 11.242,05 zł
Wkład własny: 256.531,33 zł
Okres realizacji zadania: 2018 rok


DZIAŁANIA DLA NIESAMODZIELNYCH OSÓB STARSZYCH I ICH OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Chcąc kontynuować i rozwijać prowadzone przez Gminę Skoki działania na rzecz Seniorów, przystąpiliśmy, w porozumieniu z Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza A. Gawrońska Sp. j.  (Partner wiodący), z Powiatem Wągrowieckim oraz z pozostałymi gminami powiatu wągrowieckiego, do dwóch dużych projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020:

  1. „Twój czas w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych”

Wartość ogólna projektu: 5.319.727,63 zł
Wartość dotacji: 5.037.665,63 zł

W ramach projektu w każdej gminie powiatu wągrowieckiego powstanie 1 Centrum Wsparcia Opiekunów i 1 Klub Seniora.

Z terenu Gminy Skoki planuje się objąć wsparciem: 70 osób niesamodzielnych (ON) i 50 opiekunów faktycznych (OF). Osoby te, po przygotowaniu dla nich Indywidualnego Planu Wsparcia, będą miały możliwość skorzystania z:

  • Klubu Seniora w Skokach;
  • Mieszkania Wspomaganego w Wągrowcu;
  • Centrum Wsparcia Opiekunów w Skokach;
  • Usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w tym teleopieki (bransoletki życia);
  • Usług usprawniających (fizjoterapeutycznych i psychologicznych) realizowanych w ramach działalności Klubu Seniora, Mieszkania Wspomaganego, Centrum Wsparcia Opiekunów.

Okres realizacji projektu: 10.2018 r. – 10.2020 r.

  1. „Program usług zdrowotnych i społecznych świadczonych w społeczności lokalnej 7 gmin powiatu wągrowieckiego dla niesamodzielnych osób starszych”

Wartość ogólna projektu: 5.115.727,38 zł|
Wartość dotacji: 4.843.527,86 zł

Z terenu gminy Skoki planuje się objąć wsparciem w sumie: 35 ON i 35 OF.

W ramach projektu powstanie:
– Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych w Wągrowcu;
– Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wągrowcu;
– Mieszkanie Wspomagane w Wągrowcu.

W ramach Indywidualnego Planu Wsparcia – opracowanego w Środowiskowym Centrum Wsparcia Osób Starszych – osoba niesamodzielna może mieć przydzielone:

– hospicjum domowe – (gm. Skoki – 3 ON);
– pielęgniarską opiekę domową – (gm. Skoki – 2 ON);
– pobyt w Dziennym Dom Opieki Medycznej – (gm. Skoki – 31 ON);
– pobyt w Mieszkaniu Wspomaganym  – (gm. Skoki – 30 ON);
– usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w tym teleopieka (bransoletka życia) po 2,5 miesięcznym pobycie w DDOM – (gm. Skoki – 6 ON);
– usługi wytchnieniowe  po 2,5miesiecznym pobycie w DDOM w formie krótkookresowych pobytów w dziennym Klubie Seniora – (gm. Skoki – 31 ON).

ŚCWOS przeprowadzi również szkolenia/warsztaty dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych – (gm. Skoki – 35 OF)

Okres realizacji projektu: 10.2018 r. – 10.2020 r.


 

 „Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”

Gmina Skoki po pozytywnym rozpatrzeniu złożonego wniosku, uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sprawiedliwości na zadanie pn. „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Skoki w sprzęt ratowniczy”. Kwota dotacji to 31.194,90 zł udział własny Gminy w tym zadaniu wynosi 315,10 zł.

28.09.2018 r. w  siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu Burmistrz Miasta i Gminy Skoki Tadeusz Kłos oraz Skarbnik Gminy Aleksandra Kamińska podpisali stosowną umowę. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup m.in. w pełni wyposażonych zestawów medycznych, defibrylatora, pilarek, latarek oraz bosaków dielektrycznych. Sprzęt zostanie przekazany według zapotrzebowania jednostkom OSP z terenu Gminy Skoki.

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki 28.12.2019 r. na podstawie umów darowizny przekazał Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu Gminy Skoki zakupiony sprzęt. Dotacja została wykorzystana w pełnej wysokości, a zakupiony sprzęt posiada wartość 31.510,00 zł.