1. „Lepsze jutro” – III edycja
Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach w bieżącym roku otrzyma środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „LEPSZE JUTRO” zgodnie z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki Działanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez Ośrodki Pomocy Społecznej” na realizację trzeciej edycję projektu „Lepsze jutro”, którego celem jest zwiększenie aktywności zawodowej 10 kobiet z Gminy Skoki niepracujących, długotrwale korzystających z pomocy OPS.
Wartość zadania: 120.794,97 zł
Wysokość dofinansowania: 108.111,50 zł

Wkład własny: 12.683,47 zł


Dolina_Welnyloga

2. Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku OSP w Skokach
Gmina Skoki z pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Dolina Wełny” uzyskała pomoc w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju PROW 2007-2012 dla operacji odpowiadającej warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi. Pomoc finansowa została przyznana na działanie pt. Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku OSP w Skokach z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne. Zadanie zostanie zrealizowane w połowie 2011 roku
Wartość zadania: 451 358,31 zł
Wysokość dofinansowania: 157 938 zł
Wkład własny: 293 420,31 zł

c.d. Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku OSP w Skokach z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne
21.06.2011 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji.
Wyniku jej realizacji koszty oraz wartość dofinansowania uległy zmianie i przedstawiają się następująco:
Wartość zadania: 241.914,96 zł
Wysokość dofinansowania: 67.902,00 zł
Wkład własny: 174.012,96 zł

3. „Rodzina bez przemocy w Gminie Skoki” Projekt otrzymał dofinansowanie w formie dotacji celowej w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”
Wartość projektu: 50.792,50 zł
Wartość dofinansowania: 34.900 zł
Wkład własny:15.892,50 zł

Okres realizacji: czerwiec – grudzień 2010 r.


Dolina_Welnyloga

4. „Rozbudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Kuszewie, gmina Skoki”
Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach PROW 2007-2013, Oś 4 LEADER, Działanie „Odnowa i rozwój wsi”
Wartość projektu: 637.507,33 zł
Wartość dofinansowania: 345.000 zł
Wkład własny: 292.507,33 zł

Inwestycja zrealizowana zostanie w roku 2012.

c.d.10.12.2012 rok
Faktyczne koszty zadania wyniosły:
Wartość zadania: 392.955,14 zł
Wysokość dofinansowania: 239.606 zł
Wkład własny: 153.349,14 zł


 

logaa

5. „Budowa nawierzchni drogi gminnej relacji Potrzanowo – Budziszewko, gm. Skoki”
Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach WRPO 2007-2013, Dz. 2.2. Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne).
Wartość projektu: 2.870.536,74 zł
Wartość dofinansowania: 1.435.268,37 zł
Wkład własny: 1.435.268,37 zł

Inwestycja zrealizowana zostanie w roku 2011.

c.d.   „Budowa nawierzchni drogi gminnej relacji Potrzanowo – Budziszewko, gm. Skoki”
W wyniku przeprowadzonego na początku 2011 r. przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy budowy drogi relacji Potrzanowo – Budziszewko, koszt inwestycji przedstawia się następująco:
Wartość projektu: 1.708.388,01 zł
Wartość kosztów kwalifikowalnych: 1.689.507,51 zł
Wartość dofinansowania: 844.753,75 zł (50% kosztów kwalifikowalnych)
Wkład własny Gminy Skoki: 863.634,26 zł (wraz z kosztami niekwalifikowalnymi) Okres realizacji: marzec – sierpień 2011

c.d. W dniu 29.03.2011 przekazano plac budowy drogi wykonawcy wyłonionemu w przetargu. Planowany termin zakończenia budowy drogi: 29.07.2011

c.d. 28.07.2011 r. dokonano odbioru końcowego budowy nawierzchni drogi gminnej relacji Potrzanowo – Budziszewko. Realizacja przedmiotowej inwestycji możliwa była dzięki pozyskanemu dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Dzięki realizacji inwestycji  zyskaliśmy bezpieczne i najkrótsze połączenie Gminy Skoki  z Gminą Rogoźno oraz powiatem obornickim.  Wysokie parametry techniczne nowej drogi wpływają na  poprawę warunków podróżowania i usprawniają połączenia między lokalne. Inwestycja niewątpliwie wpływa również na poprawę estetyki otaczającego ją krajobrazu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI


6.  „Indywidualizacja procesu nauczania w Szkole Podstawowej w Skokach”
Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach POKL 2007 – 2013, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – projekt systemowy.
Wartość dofinansowania: 93.379,80 zł (100 % wartości projektu)
Wkład własny: 0,00 zł

Okres realizacji: rok szkolny 2010/2011


  7  „Inwestuj w siebie – aktywna integracja w Gminie Skoki”
Projekt realizowany w partnerstwie z FRDL z Poznania w ramach PO KL 2007-2013, Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.
Wartość projektu: 43.905,45 zł (100%)
Wkład własny: 0,00 zł

Okres realizacji: maj – wrzesień 2010 r.