logaa

18.02.2009 r. Gmina Skoki, OSP Skoki oraz Oddział Wojewódzki Związku OSP RP w Poznaniu podpisały porozumienie o partnerstwie w realizacji projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG – etap I”.

Porozumienia  zawarło w sumie 11 podmiotów:

1. Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego im. Generała Stanisława Taczaka

2. Miasto Luboń

3. Ochotnicza Straż Pożarna w Luboniu

4. Gmina Kórnik

5. Ochotnicza Straż Pożarna w Kórniku

6. Gmina Skoki

7. Ochotnicza Straż Pożarna w Skokach

8. Gmina Budzyń

9. Ochotnicza Straż Pożarna w Budzyniu

10. Gmina Czerwonak

11. Ochotnicza Straż Pożarna w Czerwonaku

OW ZOSP RP w Poznaniu przygotował i złożył wniosek o dofinansowanie w/w projektu w ramach WRPO 2007-2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, efektem czego było podpisanie w dniu 16.09.2009 r. umowy o dofinansowanie nr DA-RPWP.03.06.00-30-010/09-00 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – Instytucją Pośredniczącą WRPO.

Projekt pn.: „„Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG – etap I” polega  na wsparciu systemu bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego poprzez zakup 5 ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla 5 Ochotniczych Straży Pożarnych działających w KSRG.

Zakupione w ramach projektu samochody dysponować muszą parametrami technicznymi, odpowiadającymi rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia (Dz.U.2007 Nr 143 poz.1002).

Samochody wyposażone będą w:

– napęd uterenowiony 4×4

– autopompę dwuzakresową oraz działko wodno-pianowe i linię szybkiego natarcia, zraszacze wokół pojazdu

– zbiornik wody na 5.000 litrów oraz zbiornik środka pianotwórczego

– środki łączności

– kabinę dla 6 strażaków – ratowników

– maszt oświetleniowy

– silnik o mocy min. 280 KM, przystosowany do pracy ciągłej także w czasie postoju

– uchwyty na sprzęt pożarniczy (aparaty powietrzne, drabina itd.)

– oraz inne elementy zgodne z „Wymaganiami ogólnymi dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i dla samochodów” określonymi przez KG PSP – CNBOP – czerwiec  2002.

Całkowity koszt projektu wynosi 4 mln zł.

Koszty kwalifikowane wynoszą 3.984.085,00 zł. Zakłada się udział środków WRPO (EFRR) na poziomie 60 %, co odpowiada kwocie 2.390.451,00 zł.

Koszty niekwalifikowane wynoszą 15.915,00 zł

Wkład własny Gminy Skoki: 320.000 zł

Samochód trafi do OSP w Skokach w I kwartale 2010 r.

Więcej o programie na stronie Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa Wielkopolskiego >>>


 

c. d.

1 maja 2010 r. w Skokach odbyło się uroczyste przekazanie dla skockiej OSP samochodu ratowniczo – gaśniczego marki MAN zakupionego w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG – etap I”.

Uroczystego przekazania dokonali Stefan Mikołajczak – Prezes Wojewódzkiego Zarządu OSP w Poznaniu oraz Tadeusz Kłos – Burmistrz Miasta i Gminy Skoki.

woz

 


stopka_A3_kolor_i_szaroci-1